Prinsjesdagspecial - belastingplan 2020


Prinsjesdagspecial - belastingplan 2020


In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2020 in werking treden, tenzij anders vermeld.

 

 

 

 

ONDERNEMINGEN

[ top ]
Hoge Vpb-tarief gaat niet omlaag

De in de Wet bedrijfsleven 2019 voorgestelde verlaging van het hoge Vpb-tarief gaat niet door. Nu wordt voorgesteld om het hoge tarief van de Vpb in de structurele situatie ten opzichte van de Wet bedrijfsleven 2019 met 1,2%-punt minder te verlagen. Hierdoor blijft het hoge tarief van de Vpb in 2020 25% en zal het per 1 januari 2021 worden verlaagd naar 21,7%. De geplande verlaging van het lage tarief van de Vpb wordt niet aangepast. Dat tarief wordt met ingang van 1 januari 2021 15%.

Belastingrente vennootschapsbelasting

De aangifte vennootschapsbelasting is tijdig ingediend als deze is ingediend voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak waarop de aangifte ziet. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar gaat het dus om 1 juni. In zo’n geval kan echter wel belastingrente worden berekend, namelijk als de aangifte na de eerste dag van de vierde maand na afloop van het boekjaar (1 april) wordt ingediend. Voorgesteld is nu om geen belastingrente in rekening te brengen als de aangifte op tijd is ingediend. Dus voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het tijdvak en indien de aanslag wordt opgelegd overeenkomstig de ingediende aangifte.

 

Let op! 

De maatregel vindt al toepassing voor belastingaanslagen over tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2019. 

 

Scholen eerder vrijgesteld van Vpb

Onder de huidige wetgeving dreigen sommige scholen voor primair of voortgezet onderwijs met een internationale afdeling belastingplichtig te zijn voor de vennootschapsbelasting. Meer specifiek gaat het om scholen die een verplichte ouderbijdrage kunnen vragen voor de toelating tot die internationale afdeling. Door de verplichte ouderbijdrage aan te merken als toegelaten financieringsmiddel, staat deze de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting niet meer in de weg.

De Staat breidt eigen kring uit

Momenteel heeft de fiscale rechtsvorm voor overheidsondernemingen meer gevolgen dan de bedoeling was. Zo kan belastingheffing optreden bij onderlinge activiteiten via een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo), terwijl een vrijstelling zou gelden als de activiteiten zouden lopen via een privaatrechtelijk zbo. Het wetsvoorstel moet aan dit verschil een einde maken door de eigen kring van overheidsinstellingen te verruimen. Een bestuursorgaan kan dan een activiteit onderbrengen in een publiekrechtelijk zbo, zonder dat deze activiteit wordt belast met vennootschapsbelasting. De zogeheten vrijstelling voor interne activiteiten of de quasi-inbestedingsvrijstelling is dan van toepassing.

Nieuwe vrijstellingen assurantiebelasting

Het wetsvoorstel beoogt twee vrijstellingen van assurantiebelasting in te voeren. De eerste vrijstelling ziet op de zogenoemde verzuimverzekeringen en WGA- en Ziekteweteigenrisicodragersverzekeringen. Hiermee wordt de wet in overeenstemming gebracht met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever en met de huidige praktijk. De tweede vrijstelling betreft de brede weersverzekering, een instrument voor actieve landbouwers om voorheen onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. De vrijstelling van assurantiebelasting moet het voor actieve landbouwers aantrekkelijker maken om een brede weersverzekering af te sluiten.

Bank moet ≥ 8% eigen vermogen hebben

Het kabinet wil een renteaftrekbeperking invoeren voor banken die te veel met vreemd vermogen gefinancierd zijn. Dit is het geval als het vreemd vermogen meer bedraagt dan 92% van het balanstotaal. Het niet-aftrekbare deel van de rente is te berekenen met de formule (8-L)/(100-L). Daarbij staat L voor de zogeheten leverage-ratio.

 

Let op! 

Valutaresultaten (op de rente) vanwege geldleningen en resultaten op afdekkingsinstrumenten van rente- en valutaresultaten in verband met geldleningen tellen voor deze aftrekbeperking niet als rente. 

 

Einde betalingskorting Vpb

Als belastingplichtigen de verschuldigde belasting in één keer en niet in maandelijkse termijnen betalen, krijgen zij in bepaalde gevallen een betalingskorting van de Belastingdienst. Het kabinet wil deze betalingskorting voor de vennootschapsbelasting afschaffen per 1 januari 2021.

   Tip:

Op het aanslagbiljet kunt u de eventuele betalingskorting zien. Dat geldt nu ook nog voor (voorlopige) aanslagen vennootschapsbelasting. Het kabinetsplan is namelijk nog geen wet.

Innovatiebox iets minder voordelig

Als ondernemingen (bv’s, nv’s, etc.) winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de zogenaamde innovatiebox. Het kabinet is van plan om het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9%.

 

Let op! 

Dit plan is nog niet in de vorm van een wetsvoorstel gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het vanaf 2021 gaat gelden. 

 

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

Om het verschil tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen, stelt het kabinet voor de zelfstandigenaftrek per 2020 met acht stappen van € 250 en een stap van € 280 te verlagen van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek uitkomt op circa twee derde van het huidige niveau. Doordat tegenover de afbouw van de zelfstandigenaftrek maatregelen staan die de lasten verlichten (zoals de verhoging van de arbeidskorting), gaan zelfstandigen er tot en met 2028 in de meeste gevallen nog steeds op vooruit.

Aftrekuitsluiting dwangsommen

Vanaf 1 januari 2020 wordt de niet-aftrekbaarheid van bestuursrechtelijke dwangsommen en vergelijkbare buitenlandse dwangsommen geregeld in de inkomstenbelasting. Via een bestaande schakelbepaling regelt de wetgever dat deze dwangsommen evenmin aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

 

Let op! 

Voor dwangsommen geldt dat het aftrek- en aanwijsverbod voor het eerst van toepassing is op dwangsommen die na 31 december 2019 zijn verbeurd. 

 

Aftrekuitsluiting geldboeten

Vanaf 1 januari 2020 wordt geregeld dat bij strafbeschikking opgelegde geldboeten niet aftrekbaar zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 

Let op! 

Voor geldboeten bij strafbeschikkingen geldt dat het aftrek- en aanwijsverbod voor het eerst van toepassing is op strafbeschikkingen die na 31 december 2019 zijn uitgevaardigd. 

 

Aanwijzingsverbod boeten en dwangsommen

Als een werkgever zijn werknemer een bij strafbeschikking opgelegde geldboete of een bestuursrechtelijke dwangsom vergoedt, behoort deze vergoeding tot het belastbare loon. De werkgever mag zulke vergoedingen niet aanwijzen als eindheffingsbestanddelen. Hetzelfde geldt voor het vergoeden van buitenlands dwangsommen die zijn te vergelijken met Nederlandse bestuursrechtelijke dwangsommen.

 

Let op! 

Herstructurering kan afhankelijk van de situatie leiden tot belastbare feiten voor de overdrachtsbelasting, waarbij bestaande vrijstellingen in voorkomende gevallen niet altijd uitkomst beiden. 

 

Beperking afschrijving vastgoed

Onder de huidige wetgeving kunnen B.V.’s in principe onroerende zaken tot maximaal 50% van de WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken gebruiken voor hun ondernemingen. Beleggingspanden zijn af te schrijven totdat de boekwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde. Het kabinet wil dit onderscheid in de Vpb opheffen door de afschrijvingsgrens van alle gebouwen te stellen op 100% van de WOZ-waarde. De maatregel zorgt ervoor dat het verschil tussen de boekwaarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner is, met als gevolg dat de belastbare winst bij verkoop van het gebouw lager is.

 

Let op! 

Het aanwijsverbod voor bestuursrechtelijke dwangsommen en bij strafbeschikking opgelegde boeten is voor het eerst van toepassing op dwangsommen die na 31 december 2019 verbeurd zijn respectievelijk boeten vanwege strafbeschikkingen die na 31 december 2019 zijn uitgevaardigd. 

 

 

 

 

WERKGEVER

[ top ]
WKR: vrije ruimte vergroot

Binnen de WKR bedraagt de vrije ruimte voor werkgevers nu 1,2% van het totale fiscale loon van alle werknemers. De vrije ruimte maakt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen mogelijk, ook al is er een privévoordeel. Denk bijvoorbeeld aan kantinemaaltijden of kleine bonussen. Ter verruiming van de vrije ruimte wordt een tweeschijvenstelsel voorgesteld. Dit betekent dat over de fiscale loonsom tot en met € 400.000 de vrije ruimte 1,7% van de loonsom gaat bedragen. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%.

   Tip:

Met name MKB-ondernemers hebben hierdoor bijvoorbeeld meer ruimte om personeelsfeesten buiten de deur te organiseren.

WKR: vrijstelling vergoeding VOG

Voor een aantal beroepen zijn werknemers wettelijk verplicht om aan de werkgever een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Ook als zij daartoe niet verplicht zijn, vragen werkgevers regelmatig om een VOG. Veel werkgevers vergoeden dan de aanvraagkosten. Om te voorkomen dat de werknemer heffing is verschuldigd over die vergoeding, brengen zij de vergoeding ten laste van de vrije ruimte. Het voorstel is om de vergoeding van de kosten van de VOG aan de werknemer gericht vrij te stellen, waardoor deze niet meer ten laste van de vrije ruimte komt.

Later aangifte en afdracht eindheffing

Als werkgevers in een bepaald kalenderjaar eindheffing verschuldigd zijn door het overschrijden van de vrije ruimte (in de WKR), moeten zij dit momenteel uiterlijk in de aangifte over het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar aangeven. Voorgesteld wordt om deze termijn te verlengen naar het tweede aangiftetijdvak. Door de eindheffing uiterlijk met de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar aan te kunnen geven, krijgen werkgevers meer tijd om de overschrijding vast te stellen.

Waardering producten uit eigen bedrijf

De werkgever moet de waarde van producten uit eigen bedrijf nu bepalen op het door de werkgever aan derden in rekening te brengen bedrag. Dit bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan de waarde in het economische verkeer. Om de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn te brengen met de gerichte vrijstelling van 20% wordt voorgesteld om de waarde van het product uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.

Systematiek S&O-aanvraag aangepast

Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) kan worden aangevraagd wordt uitgebreid van drie naar vier. Ook wordt het uiterste moment van het indienen van een aanvraag gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, in plaats van een maand voorafgaand aan die periode. Voor aanvragen die betrekking hebben op de periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, wordt voorgesteld de uiterste indieningsdatum te stellen op 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

   Tip:

Bij een verstoring van het digitale loket geldt verschoonbaarheid van een termijnoverschrijding van: de S&O-aanvraag, de opgaven van burgerservicenummers, de bestede uren of de eventuele gerealiseerde kosten en uitgaven.

Indexeren vrijwilligersregeling

Sinds1 januari 2019 kunnen personen die als vrijwilliger werkzaam zijn daar een belastingvrije vergoeding voor krijgen van maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar. Ook hoeven er over dat bedrag geen premies werknemersverzekeringen af te worden gedragen. Voorgesteld wordt de genoemde maxima met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks te indexeren. Het maximumbedrag zal per kalenderjaar rekenkundig worden afgerond op een veelvoud van € 100.

 

 

 

INTERNATIONAAL

[ top ]
Bronbelasting op renten en royalty’s

Tot op heden kent Nederland geen bronheffing op rente- en royaltybetalingen door Nederlandse lichamen (vennootschappen en instellingen) aan buitenlandse lichamen. Dit gaat veranderen. Het kabinet wil een einde maken aan het ongewenst gebruik daarvan. Nederland kent veel belastingverdragen op basis waarvan rente en royalty’s zonder heffing aan een Nederlands lichaam kunnen worden uitbetaald, waarna het Nederlandse lichaam de betalingen zonder inhouding van bronheffing kan doorsluizen naar een lichaam in een belastingparadijs (laagbelastend land). Het kabinet wil per 2021 een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltybetalingen naar dergelijke landen invoeren. De bronbelasting gaat ook gelden in diverse misbruiksituaties. Het gaat niet alleen om brievenbusmaatschappijen. Met deze maatregel wordt ook gepoogd om verschuiving van winsten naar laagbelastende landen tegen te gaan. Daarom vallen ook lichamen met echte activiteiten in Nederland eronder en kunnen deze inhoudingsplichtig worden. Wel moet het gaan om gelieerde partijen, partijen die zodanig met elkaar verbonden zijn dat de activiteiten van het ene lichaam door het andere lichaam kunnen worden bepaald. Dat is in ieder geval zo als meer dan 50% van de statutaire stemrechten worden vertegenwoordigd.

Het tarief is even hoog als het hoogste tarief van de vennootschapsbelasting.

De wet treedt in werking per 1 januari 2021. Enkele misbruikbepalingen gaan al gelden vanaf 1 januari 2020.

 

Let op! 

Internationale concerns zullen ruim voor 2021 hun rente- en royaltystromen onder de loep moeten nemen. 

 

Nadere invulling begrip vaste inrichting

De aanwezigheid van een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal) is een van de aangrijpingspunten voor een staat om tot belastingheffing van een niet in die staat gevestigd lichaam of ondernemer over te gaan. Er bestaan mogelijkheden om de kwalificatie als vaste inrichting kunstmatig te omzeilen. De nieuwe invulling van het begrip vaste inrichting richt zich tegen deze vorm van belastingontwijking. In verdragssituaties wordt in de nationale wetgeving (loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) verwezen naar de definitie van de vaste inrichting in het specifiek van toepassing zijnde belastingverdrag. Zo wordt voorkomen dat er op basis van de nationale wet geen sprake is van een vaste inrichting, terwijl het heffingsrecht onder een belastingverdrag wel aan Nederland toekomt. In niet-verdragssituaties wordt door opname van de definitie in nationale wetgeving aangesloten bij de meest recente versie van het OESO-modelverdrag en de bijbehorende internationale antimisbruikmaatregelen in het kader van het BEPS-project.

Herziening earningsstrippingsmaatregel

De wetgever stelt voor dat de inspecteur een afgegeven beschikking met betrekking tot het voort te wentelen saldo aan renten kan herzien bij een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout. Hiervoor zal eenzelfde termijn gaan gelden als voor navordering van te weinig geheven belasting. Daarnaast kan de inspecteur een beschikking afgeven ingeval het voortgewentelde saldo aan renten van een eerder jaar in aftrek komt bij het bepalen van de winst van een jaar. Deze maatregelen dragen bij aan de rechtszekerheid voor belastingplichtigen en het toezicht op de regeling door de Belastingdienst.

Liquidatie- en stakingsverliesregeling

Bedrijven kunnen nu bij de ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland onbeperkt verliezen aftrekken van hun Nederlandse winst. Voorgesteld is om vanaf 2021 de liquidatie- en stakingsverliesregeling zo aan te passen dat minder vaak een verlies in aftrek kan worden gebracht. Men wil het onmogelijk maken om een liquidatie- en stakingsverlies te nemen op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de EU en de EER en de planbaarheid van het liquidatie- en stakingsverlies te beperken.

 

Let op! 

Dit plan is nog niet in een wetsvoorstel vastgelegd. Het is de bedoeling dat de aanpassingen vanaf 2021 gaan gelden. 

 

Rentevergoeding bij late terugbetaling BES

Op grond van de Belastingwet BES moet een belastingschuldige bij te late betaling invorderingsrente betalen, maar vindt geen rentevergoeding plaats bij te late betaling door de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Voorgesteld wordt voortaan rentevergoeding te geven als BCN te laat betaalt.

Grensbedragen teruggaaf BES

De Wet inkomstenbelasting BES bevat een bijzondere regeling voor het al dan niet opleggen van een aanslag en het al dan niet verrekenen van voorheffingen voor gevallen waarin loon is belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Voorgesteld wordt deze bijzondere regeling te schrappen en voor deze situaties de algemene regeling te hanteren.

Overige wijzigingen BES

Instellingen (‘lichamen’) die volgens de Belastingwet BES geacht worden in Nederland te zijn gevestigd, worden verplicht om een gewaarmerkt afschrift van de jaarrekening bij de inspecteur in te dienen. Het kabinet verkort de bewaarplicht van loonbelastingverklaringen en voor de Douane- en Accijnswet BES tot zeven jaar. Het 0%-tarief voor de invoer van personenauto’s op Bonaire wordt beperkt tot personenauto’s die geen CO2 uitstoten. In Caribisch Nederland wordt een factureringsplicht ingevoerd voor iedereen die, anders dan in dienstbetrekking, werkzaamheden of diensten voor derden verricht.

 

 

 

WONING

[ top ]
Verhoging energiebelasting op aardgas

Het kabinet wil de tarieven van de energiebelasting aanpassen door aardgas zwaarder en elektriciteit minder te belasten. Doel is investeringen in verduurzaming van woningen te stimuleren doordat zulke investeringen door de aanpassingen van de tarieven zich sneller terug verdienen. Ook verhoogt het kabinet de belastingvermindering op energiebelasting. Daarvan profiteren vooral huishoudens. De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m3. In de 6 jaar daarna wordt dit tarief jaarlijks met telkens 1 cent per m3 verhoogd. Ook het tarief voor de glastuinbouw wordt in de eerste schijf evenredig verhoogd, met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 in de 6 jaar daarna.

Wijzigingen tarief verhuurderheffing

Vanwege de vrijstelling tijdelijke woningen stelt het kabinet voor het tarief van de verhuurderheffing (2019: 0,561%) vanaf 1 januari 2024 te verhogen met 0,001 procentpunt. Deze stijging wordt per 1 januari 2037 weer ongedaan gemaakt.

Voordeel nieuwbouwer in schaarstegebied

Als een verhuurder op of na 1 januari 2020 begint met de bouw van een woning in een aangewezen schaarstegebied en deze woning binnen vijf jaar realiseert, kan hij zichzelf verhuurderheffing besparen. Maar dan moet de woning wel een huurprijs hebben onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019). De minimale investeringskosten moeten € 62.500 bedragen. Voldoet de verhuurder aan deze en nog een paar andere voorwaarden, dan bedraagt de heffingsvermindering in principe € 25.000 per woning.

   Tip:

De gehele provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, de Betuwe en de Veluwe, een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, Leiden en de Bollenstreek zijn in ieder geval aangewezen schaarstegebieden.

Geen verhuurderheffing tijdelijke woning

Voor tijdelijke woningen die men realiseert in de periode 2020 – 2024 gaat onder voorwaarden een vrijstelling van verhuurderheffing gelden. Een woning is in dit verband tijdelijk als de daarvoor te verstrekken omgevingsvergunning verstrijkt na hooguit vijftien jaar. Bovendien moet de vergunninghouder de bestaande toestand tegen die tijd herstellen.

 

Let op! 

Zowel de exploitatietermijn als de afschrijvingstermijn is gesteld op vijftien jaar. 

 

 

 

 

BTW&ACCIJNS

[ top ]
Laag btw-tarief elektronische uitgaven

Het verlaagd btw-tarief van 9% (percentage 2019) gaat ook gelden voor boeken, educatieve informatie voor het onderwijs, dagbladen, tijdschriften en dergelijke in elektronische vorm. U als ondernemer mag het verlaagde tarief ook toepassen op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

 

Let op! 

Elektronische uitgaven en nieuwswebsites die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek mogen het verlaagde btw-tarief niet toepassen. 

 

Bewijs intracommunautair vervoer

Het bewijs dat een goed de lidstaat heeft verlaten, is belangrijk voor de toepassing van het nihiltarief voor de btw. Het vereiste aantal bewijsstukken wordt teruggebracht tot twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken. Zo worden voor bedrijven moeilijkheden en onzekerheden weggenomen. Bij twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken worden de goederen geacht vanuit het grondgebied van de lidstaat van levering te zijn verzonden of vervoerd. Denk aan een ondertekend CMR-document en een door een onafhankelijke derde ondertekend vervoersdocument. De verklaring van de afnemer moet uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de maand waarin de intracommunautaire levering plaatsvond bij de leverancier zijn.

 

Let op! 

De bewijsstukken moeten afkomstig zijn van twee partijen die onafhankelijk zijn van elkaar. 

 

Juist btw-identificatienummer

Het indienen van een juiste periodieke Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) wordt vereist voor toepassing van het nihiltarief voor de btw. Het vermelden van een juist btw-identificatienummer is nodig voor het indienen van een juiste Opgaaf ICP en wordt dus ook verplicht. Hiermee worden de gevolgen van enkele arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie ongedaan gemaakt. Heeft een ondernemer niet aan de voorwaarden voldaan, dan vervalt de aanspraak op het nihiltarief op de betreffende levering. Herstel is mogelijk als naar het oordeel van de inspecteur alsnog de voorwaarden worden vervuld, bijv. door binnen een bepaalde termijn het juiste btw-identificatienummer van de afnemer te overleggen.

   Tip:

Voorkom het vervallen van uw aanspraak op het nihiltarief door het vermelden van een juist btw-identificatienummer.

Oplossing voor voorraad op afroep

De overbrenging door een ondernemer van eigen goederen uit het bedrijf naar een andere EU-lidstaat wordt niet langer behandeld als een levering van goederen onder bezwarende titel. De intracommunautaire levering (ICL) en de intracommunautaire verwerving (ICV) vinden daardoor pas later plaats. Niet de leverancier, maar de afnemer moet de ICV aangeven in de lidstaat van bestemming. De leverancier hoeft zich in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep dus niet meer in de lidstaat van bestemming te registreren.

 

Let op! 

De regeling wordt toegepast als aan de voorwaarden is voldaan en kan niet naar keuze worden toegepast. 

 

Regeling voor ketentransacties

Het voorgestelde artikel bepaalt aan welke van de opvolgende leveringen in de keten het intracommunautair vervoer of de verzending moet worden toegeschreven. Alleen die levering wordt dan aangemerkt als de intracommunautaire levering. De overige leveringen binnen de keten worden aangemerkt als een binnenlandse levering. De leveringen in de keten vóór de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat van aanvang van het intracommunautaire vervoer. De leveringen in de keten na de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat waar het intracommunautair vervoer eindigt.

 

Let op! 

Voor de toepassing van de regeling moet eerst worden bepaald wie in de keten de tussenhandelaar is aan wie het intracommunautaire vervoer of de intracommunautaire verzending wordt toegeschreven. 

 

Verhoging accijns op diesel

Het kabinet stelt voor de accijns op diesel per 1 januari 2021 met 1 cent te verhogen. Ook voor 2023 stelt het kabinet voor de accijns op diesel met 1 cent per liter te verhogen. De voorgestelde verhogingen zijn nodig om de voorstellen uit het Klimaatakkoord te kunnen bekostigen.

Verhoging tabakaccijns

Met ingang van 1 april 2020 wordt de accijns van sigaretten zodanig extra verhoogd dat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks € 1 stijgt. Dit is een eerste stap naar een verdere prijsverhoging van een pakje sigaretten tot € 10 in 2023. Om substitutie-effecten te voorkomen wordt ook het tarief van accijns op rooktabak (vooral shag) per kilogram met ingang van dezelfde datum in absolute zin gelijk verhoogd als het tarief van de accijns van 1000 sigaretten.

 

 

 

AUTO & MOBILITEIT

[ top ]
Bijtelling emissievrije auto’s

In het Klimaatakkoord is een maatregel opgenomen om de bijtelling voor het privégebruik van een elektrische auto van de zaak te verhogen. Per 1 januari 2020 stijgt de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s naar 8% (was 4%) over de cataloguswaarde tot € 45.000 (was € 50.000). Daarboven geldt de gewone bijtelling van 22%. In 2021 bedraagt de bijtelling 12% over de eerste € 40.000. De gewone bijtelling blijft 22% bedragen. In de jaren na 2021 stijgt de bijtelling over de eerste € 40.000 totdat vanaf 2026 geen verschil meer wordt gemaakt tussen elektrische en gewone auto’s van de zaak.

   Tip:

Koop in 2019 nog een elektrische auto. Dan geldt nog een bijtelling van 4% over de cataloguswaarde tot € 50.000 en 22% voor het meerdere.

Verlenging vrijstelling BPM en MRB elektrische auto’s

Tot 1 januari 2021 geldt een vrijstelling van BPM voor auto’s met een CO2-uitstoot van nihil. Het voorstel is om deze vrijstelling te verlengen tot en met 2024. In 2025 zal het reguliere tarief met de vaste voet van € 360 gaan gelden voor emissieloze auto’s.

Voorgesteld wordt om ook de vrijstelling van de MRB voor de hierboven genoemde auto’s tot en met 2024 te verlengen. In 2025 zal men voor emissieloze auto’s 25% van (het rijksdeel van) de MRB betalen. Vanaf 2026 is de vrijstelling MRB niet meer van toepassing. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot tot 50 gram geldt tot en met 2024 een 50% korting op het reguliere tarief MRB. In 2025 geldt een driekwarttarief. Vanaf 2026 geldt het reguliere tarief.

De huidige correctiefactor voor de massa van Plug-in Hybride elektrische bestelauto’s (PHEV) wordt verlengd tot en met 2025. Deze correctiefactor bestaat vanwege het zwaardere gewicht van de PHEV.

Nieuwe testmethode CO2-uitstoot auto’s

Voor het vaststellen van de CO2-uitstoot van auto’s is een nieuwe methode beschikbaar, de WLTP-testmethode. Deze methode berekent de uitstoot nauwkeuriger. Omdat de nieuwe test tot andere resultaten komt (een hogere uitstoot), is voorgesteld de tarieven en CO2-schijven voor de BPM per 1 juli 2020 aan te passen. Er wordt vanaf dan aangesloten bij de WLTP-methode. Er wordt ook overgangsrecht voorgesteld voor het halftarief in de motorrijtuigenbelasting, zodat daarvoor onder voorwaarden tot uiterlijk 1 januari 2025 nog steeds kan worden aangesloten bij de resultaten van de oude testmethode.

   Tip:

Voor de heffing van de BPM kan, als dat voordeliger is, tot twee maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling onder voorwaarden nog aanspraak worden gemaakt op de oude regeling.

Verhoging MRB-tarief bestelauto’s

Het kabinet stelt voor om conform het Klimaatakkoord het MRB-tarief op bestelauto’s jaarlijks geleidelijk te laten stijgen. Het gaat om een stijging van € 24 per bestelbus per jaar vanaf 2021 tot en met 2024. Voor 2025 wordt voorgesteld het tarief gemiddeld met € 24 per jaar te laten dalen. Voor de hiervoor genoemde jaren zal het tarief jaarlijks worden geïndexeerd.

BPM, benzine en compressieontsteking

De BPM kent een zogenoemde dieseltoeslag voor personenauto’s en bestelauto’s die worden aangedreven door een motor met een compressieontsteking. Inmiddels zijn er ook benzinemotoren ontwikkeld met een compressieontsteking. Door de toevoeging “compressieontsteking die zijn kracht kan ontlenen aan diesel”, geldt de dieseltoeslag weer alleen voor dieselauto’s.

 

Let op! 

De dieseltoeslag geldt ter compensatie van het accijnsvoordeel dat dieselauto’s hebben. Benzineauto’s met compressieontsteking profiteren niet van het lagere accijnstarief van diesel. 

 

Aanpassing fijnstoftoeslag

Het kabinet stelt voor het eerdere voorstel over de fijnstoftoeslag voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km te wijzigen. Voor zware dieselbestelauto’s wordt de fijnstofnorm 10 mg/kWh. De dieselauto voldoet hier in ieder geval aan als deze een af-fabriek roetfilter heeft. Eerder was het voorstel dieselpersonenauto’s die zijn toegelaten na 1 september 2009 van de heffing uit te sluiten. Het kabinet draait deze uitsluiting terug. De uitsluiting geldt voortaan alleen nog voor auto’s waarvan de fijnstofuitstoot niet is geregistreerd. Zij krijgen “het voordeel van de twijfel”. Als het af-fabriek roetfilter is verwijderd, wordt het voertuig geacht de fijnstofnorm te overschrijden. Tegenbewijs is mogelijk.

 

 

 

(VERMOGENDE) PARTICULIEREN

[ top ]
Lastenverlichting burgers

Het kabinet wil een lastenverlichting voor burgers doorvoeren. Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken nog lonender maken. Het gaat onder meer om de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel. De invoering die aanvankelijk in 2021 zou plaatsvinden, wordt al in 2020 gerealiseerd, met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. De verhoging van de algemene heffingskorting pakt positief uit voor lagere inkomens.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die aan het begin van 2020 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen in beginsel qua effect twee schijven verwachten.

Box 1-tarief 2020

Bel.ink.
meer dan (€)

maar niet
meer dan (€)

Tarief 2020 (%)

Schijf laag tarief

-

68.507

37,35%

Schijf hoog tarief

68.507

-

49,5%

Deze percentages zijn dus inclusief premies volksverzekeringen. Voor wie andere premies volksverzekeringen gelden, geldt een andere tariefstructuur.

Gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals voorgesteld (of vermeld) in (de Memorie van toelichting van) het Belastingplan 2020 of vermeld in de memo. Voor AOW-gerechtigden gelden in beginsel lagere maxima.

Heffingskortingen 

2019 (€) 

2020 (€) 

Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd)

2.477

2.711

Arbeidskorting max.

3.399

3.595

Inkomensafhankelijke combinatiekorting max.

2.835

2.881

Jonggehandicaptenkorting

737

749

Overgangsrecht saldolijfrenten

Op grond van oud overgangsrecht (2001) vindt belastingheffing over oude lijfrente-uitkeringen pas plaats nadat de uitkeringen de niet in aftrek gebrachte inleg overtreffen. Deze regeling zou eindigen per 1 januari 2021, waarbij een afrekenverplichting ontstond bij de overgang van de polis van box 1 naar box 3. Er zou in één keer belasting moeten worden betaald over de poliswaarde minus de niet in aftrek gebrachte inleg. Voorgesteld is de regeling na 1 januari 2021 voort te laten bestaan zonder afrekenverplichting. Dit geldt ook voor bepaalde buitenlandse pensioenen.

 

Let op! 

Zuivere saldolijfrenten, waarvoor in het geheel geen aftrek van de inleg kon plaatsvinden, moeten wel per 1 januari 2021 naar box 3 met een afrekenverplichting. 

 

Belastingrente erfbelasting

Er wordt geen belastingrente berekend als voor de eerste dag van de negende maand na een overlijden een aangifte erfbelasting wordt ingediend of een verzoek om een voorlopige aanslag wordt gedaan, en de aanslag overeenkomstig de aangifte of het verzoek wordt opgelegd. Voorgesteld is om deze regeling ook toe te passen in situaties waarin de aangiftetermijn niet aanvangt op de dag van het overlijden, bijvoorbeeld als er vanwege een zwangerschap onzekerheid bestaat over de persoon van de erfgenaam. De aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag moet dan binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt, zijn ingediend.

   Tip:

Als de aangifte niet tijdig is ingediend, wordt op basis van de nieuwe regeling pas belastingrente berekend vanaf het moment waarop de in de situatie geldende aangiftetermijn is overschreden.

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Door invoering van de subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Van deze nieuwe subsidieregeling zijn op dit moment alleen nog de contouren bekend. Het einde van de inkomstenbelastingaftrek zal gelijk zijn aan de inwerkingtredingsdatum van de STAP. Uitgegaan wordt van 31 december 2020. Hierdoor kunt u in ieder geval in 2020 nog gebruik maken van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

 

Let op! 

Er komt geen overgangsrecht voor scholingsuitgaven die gedaan worden na de afschaffing van de fiscale aftrek. 

 

 

 

 

OVERIGE MAATREGELEN

[ top ]
Openbaarmaking boete adviseur

De inspecteur krijgt de mogelijkheid om een boete die is opgelegd aan een ‘adviseur’ wegens het meewerken aan belastingontduiking of toeslagfraude, te publiceren op www.belastingdienst.nl. Het gaat om vergrijpboeten opgelegd aan (rechts)personen die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verleenden bij de ontduiking of fraude. Tegen het besluit tot openbaarmaking is bezwaar mogelijk. Het doel is dat inzicht wordt gegeven in het soort vergrijp van de ‘adviseur’, hoe hoog de boete is, waar en wanneer de overtreding is begaan en wanneer de boete is opgelegd.

 

Let op! 

De wetgeving geldt voor boeten die betrekking hebben op een overtreding die is begaan op of na 1 januari 2020. 

 

Boetevrije inkeer aangepast

Op grond van de inkeerregeling kunnen belastingplichtigen die inkomen of vermogen hebben verzwegen de hoogte van een bestuurlijke boete beperken. De uitsluiting van de inkeerregeling wordt langs twee lijnen uitgebreid, namelijk met:

  1. box 2-inkomen; en
  2. inkomen uit sparen en beleggen dat in het binnenland is opgekomen.

Het onderscheid tussen inkomen dat in het buitenland is opgekomen en inkomen dat in het binnenland is opgekomen wordt hiermee weggenomen.

 

Let op! 

Dit geldt zowel voor toeslagen als voor belastingen. 

 

Tonnageregime aangescherpt

Nederland moet per 1 januari 2020 zijn tonnageregime aanscherpen. Een aanscherping is voorgesteld voor de onderdelen inzake:

  1. het in tijd- en/of reischarter houden van schepen;
  2. het vlagvereiste; en
  3. het vervoer van zaken en personen in het internationale verkeer over zee.
Gebruik WOZ-waarden bestuursorganen

Op grond van een delegatiebepaling in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) kunnen bestuursorganen worden aangewezen die bevoegd zijn het waardegegeven van een onroerende zaak te gebruiken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gebruik van vastgestelde waarde van een onroerende zaak (de WOZ-waarde), het adres (meta-kenmerk) en de waardepeildatum (temporeel kenmerk). In sommige gevallen is het wenselijk dat een bestuursorgaan alleen de temporele of meta-kenmerken kan gebruiken. Daarom wordt de betreffende delegatiebepaling uitgebreid met een beperktere aanwijzingsmogelijkheid.

Gebruik WOZ-waarden door derden

Tot en met 30 september 2016 bevatte de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) een bepaling met een delegatiegrondslag voor het aanwijzen van derden – niet zijnde bestuursorganen – die het waardegegeven van een onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dient, kunnen opvragen en die bevoegd zijn dat te gebruiken voor een specifiek omschreven doel. Met dit voorstel wordt deze bepaling heringevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1 oktober 2016.

Communicatie: elektronisch of per post

Elke belastingplichtige krijgt de mogelijkheid om te kiezen tussen elektronische of papieren toezending van berichten van de Belastingdienst. Die keuze kan op elk gewenst moment worden herzien en geldt voor alle berichtgeving op het gebied van de belastingheffing, de belastinginning en het toeslagendomein (dus niet per onderdeel). Als een belastingplichtige geen keuze maakt, wordt een standaardwaarde ingesteld: de optie die voor de belastingplichtige het meest passend lijkt. De belastingplichtige kan de standaardwaarde wijzigen door alsnog een keuze te maken. Dit voorstel treedt pas in werking als de systemen gereed zijn.

 

Let op! 

Er zijn uitzonderingen mogelijk. Niet alle berichten kunnen al digitaal verzonden worden. Aangiften omzetbelasting en vennootschapsbelasting moeten digitaal worden ingediend.  

 

 

Let op! 

Burgers die tevens ondernemer zijn, hebben voor wat betreft de inkomstenbelasting, de omzetbelasting en de loonbelasting geen keuzerecht. Deze berichtgeving blijft digitaal. 

 

Spontane aangiften

Belastingplichtigen kunnen een spontane aangifte indienen. Ze doen dan aangifte zonder dat de inspecteur daarvoor een uitnodiging heeft gestuurd. Omdat er geen wettelijke aangifteplicht is, kan de inspecteur verschillende wettelijke correctie- en sanctiebevoegdheden niet toepassen. Het voorstel is de wet te wijzigen, zodat de inspecteur die bevoegdheden wel krijgt. Kwaadwillenden die een spontane aangifte indienen, kunnen zo worden aangepakt. De regeling geldt voorlopig alleen voor aanslagbelastingen zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

 

Let op! 

Voor de aangiftebelastingen zoals de loonbelasting en de omzetbelasting worden de wettelijke aanpassingen nog onderzocht. 

 

Aanpassing afvalstoffenbelasting

Voorgesteld wordt om in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) een technische wijziging aan te brengen in het belastbare feit “de verwijdering van afvalstoffen binnen de inrichting waarin deze zijn ontstaan”. Met dit voorstel wordt geregeld dat het verwijderen van verbrandingsresten in de eigen inrichting buiten de heffing van afvalstoffenbelasting valt, voor zover die verbrandingsresten zijn ontstaan uit de verbranding van aan die inrichting ter verwijdering afgegeven afvalstoffen ter zake waarvan afvalstoffenbelasting is geheven. In alle andere situaties blijft dit een belastbaar feit.

Afvalstoffenbelasting voor buitenlands afval

Sinds 2015 wordt afvalstoffenbelasting geheven bij het storten of verbranden van Nederlandse afvalstoffen. Voorgesteld wordt om ook buitenlandse afvalstoffen die in Nederland worden verbrand te betrekken in de afvalstoffenbelasting. Deze maatregel is een gevolg van het Urgenda-vonnis op grond waarvan Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% moet hebben gereduceerd ten opzichte van 1990.

Verhoging opslag duurzame energie

Het doel van de Wet opslag duurzame energie (ODE) is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproducten (SDE+) te bekostigen. Bij invoering van de ODE was het uitgangspunt dat de helft van de lasten bij huishoudens neer zou moeten slaan en de andere helft bij bedrijven. Het kabinet stelt nu voor om de lastenverdeling van de ODE te wijzigen in 33% voor huishoudens en 67% voor bedrijven. Daardoor gaan grootverbruikers meer betalen. Verder stelt het kabinet voor de naam van de wet te wijzigen in Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Volgens het kabinet betekent het dat de lasten voor het MKB nauwelijks stijgen terwijl grootverbruikers van aardgas aanzienlijk meer moeten gaan betalen.

Lager belastingdeel energiebelasting

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik van 1179 m3 gas en 2525 Kwh elektriciteit stelt het kabinet voor om in 2020 het belastingdeel van de energierekening met € 100 te verlagen. In 2021 wil het kabinet de tarieven ongewijzigd te laten en na 2021 de stijging van het belastingdeel van de energiebelasting beperken. Deze verlaging van het belastingdeel zal vooral ten goede komen aan de laagste en middeninkomensgroepen.

Verhoging ovb voor niet-woningen

Op dit moment is het algemene tarief in de overdrachtsbelasting voor onroerende zaken 6%. Per 1 januari 2021 wordt dit tarief 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions. Het tarief voor woningen blijft gehandhaafd op 2%. De verhoging van het algemene tarief gaat in op 1 januari 2021. Met deze maatregel wil het kabinet bij de dekking van het klimaatakkoord de burger ontzien en het bedrijfsleven laten meebetalen.

   Tip:

Het wordt nog belangrijker om daar waar mogelijk een gebouw dat wordt overgedragen aan te merken als woning. In diverse twijfelgevallen heeft de rechter al gunstig beslist.

Gegevensbescherming en betalingen

In de wet komt te staan welke gegevens de Belastingdienst bij een bank kan opvragen om een door de Belastingdienst ontvangen betaling te kunnen koppelen aan een in te vorderen bedrag. Denk daarbij aan vermelding van een onjuist betalingskenmerk bij een overschrijving. Efficiëntie en gegevensbescherming zijn daarbij leidend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sdu Licent Academy 2019
Aan de redactie van dit document is de uiterste zorg besteed. Niettemin kan redactie noch uitgever enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden.

 


Gerelateerde artikelen