Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de regeling
Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Het kabinet
kijkt nog of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld
omzetgroei of winstgevendheid.

De minister streeft ernaar de TEK-regeling zo snel mogelijk van kracht te laten gaan.
Hiertoe wordt er gebruikgemaakt van een modelmatige aanpak, waarbij het verbruik van
de ondernemer niet op basis van daadwerkelijke gebruik en actuele prijs berekend wordt,
maar geschat wordt op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs. Om
in aanmerking te komen voor de TEK-regeling moet een ondernemer aan de volgende eisen
voldoen:

De MKB-ondernemer voldoet aan de Europese mkb-definitie;

De MKB-ondernemer is in Nederland gevestigd en staat ingeschreven bij het Handelsregister;

Het betreft een MKB-ondernemer met een minimale energie-intensiteit van 7%.

Er is geen sprake meer van een minimale energieverbruiksdrempel. De ondernemer voldoet
aan de energie-intensiteitseis als de energiekosten overeenkomen met minimaal 7% van
de omzet. Om te bepalen of bedrijven aan de energie-intensiteitseis voldoen, wordt
hier op voorhand op getoetst.

Standaard jaarverbruik/afname Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik
gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Dit zijn nauwkeurige prognoses van
de netbeheerder voor het verbruik van de komende 12 maanden, gebaseerd op basis van
historisch verbruik en verschillende projectiefactoren. De peildatum voor deze gegevens
is 1 januari 2023. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.
Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het
gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het CBS gepubliceerde gas-
en elektraprijzen voor consumenten.

Jaaromzet De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022. Voor de meeste
bedrijven geldt dat deze gegevens uiterlijk 31 januari 2023 beschikbaar zijn.

Subsidieperiode De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De tegemoetkoming
kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Als er aan de toegangscriteria is
voldaan, kan de subsidieverstrekking worden aangevraagd.
RVO voert de subsidieregeling uit. De subsidieaanvraag wordt door ondernemers gedaan
in een digitaal loket van RVO. Vanaf het eerste kwartaal 2023 kan een aanvraag worden
ingediend. De precieze datum van openstelling wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
De ondernemer dient één aanvraag in voor de periode van november 2022 tot en met december
2023. De aanvraag bevat ten minste gegevens over de aanvrager, de gas-/elektriciteitsaansluitingen
(EAN-nummers) van de aanvrager en de omzet over 2022. Op een aanvraag voor subsidieverlening
streeft RVO binnen acht weken na ontvangst een besluit te nemen. In de aanvraagfase
wordt een besluit genomen over de toekenning van de subsidie en de uitbetaling van
een voorschot op basis van het op dat moment verwachte verbruik van de ondernemer
en de maximale vastgestelde compensatie. Een ondernemer kan tot zes weken na het besluit
bezwaar aantekenen bij de RVO.

Voorwaardelijk subsidiebedrag Bij de verlening is sprake van een voorwaardelijk subsidiebedrag aangezien pas na
afloop van de regeling duidelijk is wat de prijs gedurende de subsidieperiode was.
Voor de berekening wordt in de rekenformule het standaard jaarverbruik/jaarafname
gebruikt in combinatie met een verwijzing naar de modelprijzen van 2023. Over de energiekosten
boven de drempelprijs wordt 50% subsidie verleend. De ondernemer ontvangt direct na
de beslissing tot verlening een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Nadat
een besluit is genomen, staat de subsidie na ongeveer vijf werkdagen op de rekening
van de ondernemer.

Vaststelling Tijdens de vaststelling wordt de definitieve hoogte van de subsidie bepaald. Hiervoor
wordt het standaard jaarverbruik/afname gebruikt met peildatum 1 januari 2023 en wordt
er een nieuwe modelprijs (modelprijs 2023) berekend aan de hand van de gemiddelde
gas- en elektraprijs in 2023 van de gegevens van het CBS. Als er sprake is van een
te laag uitgekeerd subsidiebedrag bij het voorschot dan wordt dat bijbetaald en te
veel betaalde gelden worden teruggevorderd. Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers
voor een deel van het verbruik tweemaal worden gecompenseerd. Omdat ook subsidie wordt
verleend over de maanden november en december 2022 worden de subsidiabele kosten vermenigvuldigd
met 14/12.

Winstcriterium Het kabinet kijkt of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van
bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo
gericht mogelijk gegeven kan worden aan bedrijven die het nodig hebben.

Bron: Min. EZK 19-12-2022

 

Punt & Van de Weerdt