Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Tax Update

Home » Tax Update

Vordering volgens huwelijkse voorwaarden geen legaat

Vordering volgens huwelijkse voorwaarden geen legaat

​Bevatten huwelijkse voorwaarden een bepaling dat echtgenoten na het einde van het huwelijk de deling van beider vermogensvermeerderingen kunnen vorderen? En zijn die vermogensvermeerderingen tijdens huwelijk niet verrekend? Dan is de vordering van de langstlevende...

Lees meer
Tweede naheffingsaanslag naar aanleiding van btw-suppletie

Tweede naheffingsaanslag naar aanleiding van btw-suppletie

​Ook als de inspecteur dankzij een suppletieaangifte van de ondernemer weet dat te weinig btw is nageheven, kan hij een tweede naheffingsaanslag opleggen. Een bv houdt zich bezig met het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, overige dienstverlenende...

Lees meer
Rente over op restschuld bijgeschreven rente niet aftrekbaar

Rente over op restschuld bijgeschreven rente niet aftrekbaar

​Wordt na de vervreemding van een eigen woning rente bijgeschreven op de restschuld? Dan is de rente over die bijgeschreven rente niet aftrekbaar. Een man verkoopt medio januari 2014 zijn eigen woning voor € 495.000. De verkoopkosten bedragen € 4.512 en de man heeft...

Lees meer
Hoge Raad geeft regels om werkelijk rendement box 3 te bepalen

Hoge Raad geeft regels om werkelijk rendement box 3 te bepalen

​De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 de uitgangspunten geformuleerd om tot vaststelling van het werkelijke rendement in box 3 te komen. Voor het jaar 2017 heeft een belanghebbende een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen gehad. De aanslag vermeldt een...

Lees meer
HR: Wet rechtsherstel box 3 is ook discriminerend

HR: Wet rechtsherstel box 3 is ook discriminerend

​Uit een persbericht van de Hoge Raad blijkt dat de Wet rechtsherstel box 3 ook in strijd is met het discriminatieverbod in de Europese mensenrechten. Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in het zogeheten Kerst-arrest geoordeeld dat het systeem van de forfaitaire...

Lees meer
IMSV ondanks verrekening met gesloten beurs

IMSV ondanks verrekening met gesloten beurs

​Ook als een belanghebbende met zijn gemachtigde bij voorbaat afspreekt dat alle te ontvangen proceskostenvergoedingen, dwangsommen en/of schadevergoedingen aan de gemachtigde worden uitbetaald, ervaart hij bij overschrijding van de redelijke termijn van de procedure...

Lees meer
Verhuur werkruimtes aan eigen bv is economische activiteit

Verhuur werkruimtes aan eigen bv is economische activiteit

​De rechtbank oordeelt dat bij een terbeschikkingstelling van werkruimtes door de dga aan zijn bv voor al meer dan 12 jaar, sprake is van een economische activiteit. Daardoor kan de dga deel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting. Een dga heeft alle aandelen...

Lees meer
Verhuurwoning en zonnepanelen zijn één investering voor btw

Verhuurwoning en zonnepanelen zijn één investering voor btw

​Laat een btw-ondernemer tijdens de bouw van een voor verhuur bestemde woning zonnepanelen aan het dak bevestigen? En gebruikt hij vervolgens de verhuurwoning als geheel voor economische activiteiten? Dan vormen de verhuurwoning en de zonnepanelen voor de btw één...

Lees meer
Geen proceskostenvergoeding voor overbodige beroepsprocedure

Geen proceskostenvergoeding voor overbodige beroepsprocedure

​Heeft een belanghebbende in de bezwaarfase een evidente onrechtmatige aanslag effectief gezien niet betwist? Dan kan de belastingrechter afzien van het toekennen van een proceskostenvergoeding die ziet op de beroepsprocedure. In zijn bezwaarschrift tegen een...

Lees meer
Verliesverrekeningsbeschikking levert geen rente op

Verliesverrekeningsbeschikking levert geen rente op

​Wie een vergoeding van schade als gevolg van een verliesvaststellingsbeschikking wil ontvangen, moet niet in beroep gaan tegen de verliesverrekeningsbeschikking. Een bv krijgt over het boekjaar 2006/2007 een nihilaanslag vennootschapsbelasting opgelegd. De belastbare...

Lees meer
LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

​De Hoge Raad bevestigt dat het loonkostenvoordeel oudere werkgever is toe te passen na de overgang van een onderneming. Een vrouw is op 1 maart 2018 een dienstbetrekking aangegaan bij een eenmanszaak die edelstenen bewerkt en sieraden vervaardigt. Op 26 april 2018...

Lees meer
Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

​Volgens de Hoge Raad valt de gratis verstrekking van gezonde lunchmaaltijden aan werknemers door een werkgever onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen voor de loonbelasting zoals die tot 2022 gold. Een werkgever heeft in de jaren 2017 en 2018 vanuit...

Lees meer
Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

​Verliezen van een vennootschap zijn na een aandeelhouderswijziging niet meer verrekenbaar met de winsten die daarna worden behaald. Een bv is eind 2005 opgericht en houdt zich bezig met het houden, verhandelen en opfokken van paarden. Vanaf 2006 tot en met 2012 zijn...

Lees meer
Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

​Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de regel dat een ambtshalve verzoek tijdig is ontvangen door de Belastingdienst als het na vijf jaar na afloop van het belastingjaar is ingediend, maar binnen een week daarna is ontvangen, niet geldt. Deze regel geldt...

Lees meer
Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

​Moet de verkoper van een deelneming naderhand de koper een schadevergoeding betalen vanwege concurrerend gedrag? Dan valt deze schadevergoeding niet onder de deelnemingsvrijstelling. Een bv koopt in juni 2017 de helft van de aandelen in een vennootschap waarvan zij...

Lees meer
Lage proceskostenvergoeding als succes is verzekerd

Lage proceskostenvergoeding als succes is verzekerd

​Laat de inspecteur vóór de zitting bij de belastingrechter al weten dat hij de bestreden aanslag zal verminderen? Dan zal de beroepsprocedure voor de gemachtigde relatief eenvoudig zijn en zal de proceskostenvergoeding lager uitvallen. Een vrouw gaat in beroep tegen...

Lees meer
Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

​Voor het bestaan van een verkapte winstuitdeling moet niet alleen sprake zijn van een bevoordeling van een dga, de partijen moeten dit ook hebben gewild. In februari 2016 verkoopt een dga zijn woning aan zijn bv voor een € 513.000. In de verkoopovereenkomst staat...

Lees meer
Haal bij toets voor rechtsherstel niet de krenten uit de pap

Haal bij toets voor rechtsherstel niet de krenten uit de pap

​Rechtbank Zeeland-West-Brabant benadrukt dat bij de toets of iemand recht heeft op rechtsherstel men het forfaitaire rendement moet vergelijken met alle werkelijke rendementen. De toets blijft dus niet beperkt tot laag renderende beleggingen. De totale waarde van de...

Lees meer
Vrijgestelde levering perceel met aandeel in mandelige weg

Vrijgestelde levering perceel met aandeel in mandelige weg

​Een perceel met een aandeel in een mandelige weg is voor de btw geen bouwterrein als een splitsing tussen het perceel en de weg kunstmatig zou zijn. Een bv die zich bezighoudt met de aan- en verkoop van vastgoed, heeft zes percelen verkocht. Omdat de bv meent dat de...

Lees meer
Ongerealiseerde waardestijging is geen echt rendement

Ongerealiseerde waardestijging is geen echt rendement

​Hof Den Haag oordeelt dat een ongerealiseerde waardestijging van een tweede woning niet behoort tot het werkelijk rendement in het kader van rechtsherstel. Het box 3-vermogen in 2019 van een vrouw en haar echtgenoot bestaat uit bank- en spaartegoeden in Nederland,...

Lees meer
Kruislingse schenking is fiscale constructie

Kruislingse schenking is fiscale constructie

​Kruislingse schenkingen die zijn gedaan om een dubbele jubelton te realiseren, vormen fiscale constructies. De Belastingdienst mag daarom de dubbele toepassing van deze faciliteit weigeren. Een zus en een broer ontvangen ieder op 12 juli 2017 van hun moeder een...

Lees meer
Vaste vertegenwoordiger is meer dan hulp bij veiling

Vaste vertegenwoordiger is meer dan hulp bij veiling

​Een lichaam dat het goederenvervoer naar een veiling regelt en daar optreedt om die goederen te verhandelen, is nog geen vaste vertegenwoordiger van de goederenproducent. Een Nederlandse holding en een Nederlandse dochtervennootschap vormen een fiscale eenheid (FE)...

Lees meer
Niet zomaar bv wegdenken voor BOR in overdrachtsbelasting

Niet zomaar bv wegdenken voor BOR in overdrachtsbelasting

​Men mag niet zomaar door een bv-structuur heenkijken om zo de bedrijfsopvolgingsregeling in de overdrachtsbelasting toe te passen. Een man houdt alle certificaten van aandelen in een holding. Deze holding houdt onder andere via certificaten een belang van 20% in een...

Lees meer
Opzettelijk geen aangifte doen is ander feit dan verzuim

Opzettelijk geen aangifte doen is ander feit dan verzuim

​Heeft een bv voor een aangifteverzuim een verzuimboete gekregen? Dan nog is strafrechtelijke vervolging mogelijk voor de dga die bewust de opdracht daartoe heeft gegeven. Een bv heeft haar aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal 2015 niet (tijdig) ingediend,...

Lees meer
In agio omgezette schuld telt mee voor 10%-criterium

In agio omgezette schuld telt mee voor 10%-criterium

​Het omzetten van schulden in een agiostorting op achtergestelde aandelen kan uiteindelijk het ontstaan van een lucratief belang verhinderen. Hof Den Haag heeft uitspraak moeten doen in een verwijzingszaak over de fiscale regeling met betrekking tot het lucratief...

Lees meer
Rente niet-kwalificerende restschuld niet aftrekbaar

Rente niet-kwalificerende restschuld niet aftrekbaar

​Verkoopt een eigenwoningbezitter zijn woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017? En blijft na verkoop een restschuld over? Dan is de rente over die restschuld gedurende 15 jaar aftrekbaar. Een eigenwoningbezitter heeft de aanschaf van de...

Lees meer
Zonder uitnodiging aangifte geen vergrijpboete

Zonder uitnodiging aangifte geen vergrijpboete

​Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur geen vergrijpboete kan opleggen. De inspecteur kan niet aannemelijk maken dat hij de belastingplichtige op de juiste wijze heeft uitgenodigd aangifte IB/PVV te doen. Een zorgverlener is oorspronkelijk afkomstig uit...

Lees meer
Echtgenote ingekomen werknemer is geen ingekomen werknemer

Echtgenote ingekomen werknemer is geen ingekomen werknemer

​De 30%-regeling voor ingekomen werknemers is niet van toepassing als een werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst al een duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Een vrouw met een buitenlandse nationaliteit werkt sinds 22 november 1999 bij...

Lees meer
Niet aangeven inkomsten door cryptohandelaar is pleitbaar

Niet aangeven inkomsten door cryptohandelaar is pleitbaar

​Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn voor de inkomsten van een cryptohandelaar niet van toepassing is. Het niet aangeven van de inkomsten uit de handel met cryptovaluta is pleitbaar. De vergrijpboete komt daarom te vervallen. Een...

Lees meer
Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

​Voor het volharden in de weigering om alle stukken in te dienen en het houden een onrechtmatig woonplaatsonderzoek moet de fiscus de werkelijke proceskosten vergoeden. In 1999 vindt de verkoop plaats van de onderneming van een bv. De dga van deze bv laat aan de...

Lees meer
Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

​De IB- of Vpb-belastingplichtige hoeft geen belastingrente te betalen over dat deel van het tijdvak waarin de fiscus door een spontane betaling al beschikte over het verschuldigde belastingbedrag. Een man heeft op 12 september 2022 zijn aangifte inkomstenbelasting...

Lees meer
Geen ambtshalve vermindering na fiscale afrekening

Geen ambtshalve vermindering na fiscale afrekening

​Is in een onherroepelijke uitspraak vastgesteld dat in een bepaald jaar een onderneming is gestaakt? Dan kan de ondernemer niet jaren later een stakingsverlies claimen. Bij het opleggen van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting over 2009 is de inspecteur ervan...

Lees meer
€ 125 verschil in box 3-rendement kan significant zijn

€ 125 verschil in box 3-rendement kan significant zijn

​Voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant is een forfaitair rendement van € 302 significant hoger dan een werkelijk rendement van € 177. En dus moet dan nader rechtsherstel plaatsvinden. Een vrouw heeft in haar aangifte inkomstenbelasting over 2019 een grondslag sparen en...

Lees meer
Geen dwaling als risico van faillissement niet is overwogen

Geen dwaling als risico van faillissement niet is overwogen

​Kan men met een beroep op dwaling het nadeel van het terugnemen van de bedrijfsopvolgingsregeling bij faillissement van de overgedragen onderneming voorkomen? Niet als het risico van faillissement niet is overwogen op het moment van schenking, aldus Rechtbank...

Lees meer
Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

​Rechtbank Noord-Holland staat een inkorting van de maximale looptijd van een beschikking 30%-regeling toe als dat het gevolg is van gewijzigde wetgeving. Een man krijgt voor zijn tewerkstelling in Nederland op 25 april 2016 een beschikking voor de toepassing van de...

Lees meer
Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

​Rechtbank Noord-Holland vindt het opleggen van een betaalverzuimboete niet passend als de belastingplichtige al duidelijk bereid is om haar fiscale verplichtingen te voldoen. Een accountantskantoor dient namens een bv een aangifte omzetbelasting in over het tweede...

Lees meer
Hof beperkt grondslag excessieve vertrekvergoeding

Hof beperkt grondslag excessieve vertrekvergoeding

​Hof Den Bosch oordeelt dat vrije vergoedingen en verstrekkingen van de werkkostenregeling niet tot het loonbegrip voor de excessieve vertrekvergoeding behoren. Een lid van de Raad van Bestuur van een onderneming is een vanuit het buitenland geworven werknemer....

Lees meer
Geen uitdeling omdat bewustheid daarvan ontbrak

Geen uitdeling omdat bewustheid daarvan ontbrak

​De rechtbank oordeelt dat geen sprake is geweest van een uitdeling. De dga heeft voor de verkoopprijs van zijn woning aan zijn bv vertrouwd op een door een erkende taxateur vastgestelde waarde van zijn woning. Van een bewuste vermogensverschuiving is geen sprake. Een...

Lees meer
Geen 30%-regeling na studie in Antwerpen

Geen 30%-regeling na studie in Antwerpen

​Om onder de 30%-regeling te vallen, moet een werknemer gedurende een bepaalde periode vóór zijn tewerkstelling in Nederland ver genoeg van Nederland wonen. Een man met de Indiase nationaliteit heeft van 24 september 2019 tot en met 31 oktober 2020 een...

Lees meer
Geen verlaagd btw-tarief voor openluchtvoorstelling

Geen verlaagd btw-tarief voor openluchtvoorstelling

​Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat voor toepassing van het verlaagde tarief omzetbelasting het begrip ‘bioscoop’ taalkundig en strikt moet worden uitgelegd. Een bv exploiteert een animatiestudio. Tot de werkzaamheden behoort het maken van audiovisuele...

Lees meer
Box 3-vermogen herverdelen na verliesverrekeningsbeschikking

Box 3-vermogen herverdelen na verliesverrekeningsbeschikking

​Volgens de wet mogen fiscale partners hun onderlinge verdeling van de grondslag sparen en beleggen niet meer wijzigen als hun aanslagen onherroepelijk vaststaan. Bij achterwaartse verliesverrekening kan een uitzondering gelden. Twee echtgenoten hebben hun aangiften...

Lees meer
Verlies uit Bitcoin mining kan aftrekbaar zijn

Verlies uit Bitcoin mining kan aftrekbaar zijn

​Als de inspecteur de mogelijkheid openhoudt dat een Bitcoin mining activiteit objectief gezien tot een voordeel kan leiden, is al snel sprake van een bron van inkomen. Een man koopt in 2017 bij een bedrijf 30 computers om daarmee rekenkundig bitcoins te creëren, het...

Lees meer
Hoor- en optiekcentra zijn voor de BOR niet één bedrijf

Hoor- en optiekcentra zijn voor de BOR niet één bedrijf

​Wisselt een aandeelhouder in het kader van een ruziesplitsing aandelen in een bv om voor aandelen in een ander bedrijf? Dan kan dit de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling beperken. Hof Arnhem-Leeuwarden moet in een verwijzingszaak beoordelen in welke mate de...

Lees meer
Geen zelfstandigenaftrek door teveel uren in dienstbetrekking

Geen zelfstandigenaftrek door teveel uren in dienstbetrekking

​Om de zelfstandigenaftrek te mogen toepassen moet aan het urencriterium worden voldaan. Niet alleen moeten voldoende uren (minimaal 1.225 uur) aan de onderneming worden besteed maar ook moet meer dan 50% van de tijd aan de onderneming worden besteed. Een ondernemer...

Lees meer
Overgenomen schuld aan bv behoort tot verkoopprijs ab

Overgenomen schuld aan bv behoort tot verkoopprijs ab

​Neemt de koper van een aanmerkelijk-belangpakket ook de volwaardige schuld van de dga aan de bv over? Dan moet men het bedrag van de schuld tot de overdrachtsprijs van de aandelen rekenen. Een dga verkoopt alle aandelen in zijn bv aan een derde tegen een verkoopprijs...

Lees meer
Vergoeding voor medewerking is niet te doteren aan HIR

Vergoeding voor medewerking is niet te doteren aan HIR

​Voor zover een vergoeding een beloning is voor het vestigen van een opstalrecht, is deze vergoeding niet te doteren aan de herinvesteringsreserve. Twee broers drijven een akkerbouwbedrijf in de vorm van een maatschap. Beide broers hebben de economische eigendom van...

Lees meer
Lucratief belang nog lucratiever in het buitenland?

Lucratief belang nog lucratiever in het buitenland?

​Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inkomsten, die een inwoner van Duitsland krijgt door een lucratief belang, niet in Nederland kunnen worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Een inwoner van Duitsland heeft een dienstbetrekking bij een...

Lees meer
Vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever belast

Vergoeding wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever belast

​Een ontslagvergoeding is onbelast als de ontslagvergoeding onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking. Een aan de TU Delft afgestudeerde ingenieur is in 1991 als statutair bestuurder benoemd bij een bedrijf. Deze bestuurder meldt zich in 2017 ziek vanwege een...

Lees meer
Geen startersvrijstelling voor gekochte woning van € 395.000

Geen startersvrijstelling voor gekochte woning van € 395.000

​Overdrachtsbelasting wordt geheven over de waarde van de onroerende zaak op het moment van verkrijging. Die waarde is de waarde in het economische verkeer, maar ten minste het bedrag van de tegenprestatie. Een man en vrouw kopen op 18 mei 2022 gezamenlijk een woning...

Lees meer
Huurder zonder belang bij WOZ-waarde kan geen bezwaar maken

Huurder zonder belang bij WOZ-waarde kan geen bezwaar maken

​De Hoge Raad komt terug op zijn oordeel dat aan iedereen aan wie een WOZ-beschikking bekend is gemaakt, een belang heeft bij de vastgestelde waarde. Een man is huurder van een (geliberaliseerde) huurwoning. Hij heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen de op zijn naam...

Lees meer
Doorschuiven in overlijdensaangifte voor hele onderneming

Doorschuiven in overlijdensaangifte voor hele onderneming

​Wil iemand de fiscale claim op het ondernemingsvermogen van zijn overleden echtgenoot doorschuiven? Dan moet hij daarom verzoeken in de overlijdensaangifte inkomstenbelasting. Dit verzoek ziet ook op buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen. En vrouw drijft...

Lees meer
Dankzij managementovereenkomst geen arbeidsovereenkomst

Dankzij managementovereenkomst geen arbeidsovereenkomst

​Directeuren die op grond van een managementovereenkomst tussen hun holding en een bv werkzaamheden verrichten, zijn in beginsel niet in dienstbetrekking bij de bv. Een bv houdt zich bezig met het ontwikkelen, verkopen, leveren, onderhouden en exploiteren van systeem-...

Lees meer
Bouwterrein kan nutteloze fundering hebben

Bouwterrein kan nutteloze fundering hebben

​De aanwezigheid van een oude fundering en riolering, die snel te verwijderen zijn en de nieuwe bebouwing niet dienen, maakt van grond geen bebouwde grond. Een gemeente bezit een voormalige recreatieterrein waarop diverse onroerende zaken staan. Het betreft...

Lees meer
Bewezen werkelijk rendement is uitgangspunt rechtsherstel

Bewezen werkelijk rendement is uitgangspunt rechtsherstel

​Hof Den Haag oordeelt dat het rechtsherstel voor de vermogensrendementsheffing moet zijn gebaseerd op het werkelijke, gerealiseerde rendement. De belastingplichtige moet wel de hoogte van dit rendement aannemelijk maken. Het hof heeft twee zaken behandeld waarin de...

Lees meer
Geen hogere boete voor rijden met zware geschorste auto

Geen hogere boete voor rijden met zware geschorste auto

​Rechtbank Gelderland ziet geen reden waarom het rijden met een relatief zware auto met een geschorst kenteken tot een hogere boete moet leiden dan bij een lichtere auto. Een man krijgt een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) van € 1.379 opgelegd. Hij...

Lees meer
Celstraf voor verduisterende executeur-testamentair

Celstraf voor verduisterende executeur-testamentair

​Een executeur-testamentair die geld van een erflater zonder toestemming overboekt op zijn eigen privérekening, riskeert een veroordeling vanwege verduistering. Het Openbaar Ministerie beschuldigt een advocaat onder andere ervan dat hij in zijn hoedanigheid van...

Lees meer
50% vergrijpboete voor niet opgeven contante stortingen

50% vergrijpboete voor niet opgeven contante stortingen

​Een dga die ten laste van zijn bv contante bedragen op zijn privérekening stort zonder dit administratief te verwerken, riskeert een vergrijpboete. Een man is enig aandeelhouder en bestuurder van een holding, die 50% van de aandelen in een bv houdt. De holding...

Lees meer
Correctie loon voor dga van uitzendbureau

Correctie loon voor dga van uitzendbureau

​Door een schriftelijke arbeidsovereenkomst en inschrijving als bestuurder in het Handelsregister slaagt een dga niet in het bewijs dat hij alleen maar administratieve werkzaamheden verricht voor zijn bv. De gebruikelijkloonregeling is van toepassing. Een dga is sinds...

Lees meer
Corrector was feitelijk in dienstbetrekking

Corrector was feitelijk in dienstbetrekking

​Sinds het Deliveroo-arrest moeten bedrijven erop letten dat op grond van feitelijke omstandigheden al sneller dan voorheen sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Op 14 maart 2011 sluiten de Volkskrant en een man een overeenkomst met als titel...

Lees meer
Verhuur woningen meer dan normaal vermogensbeheer

Verhuur woningen meer dan normaal vermogensbeheer

​Verricht een verhuurder van woningen voor die woningen en de huurders de meest voorkomende werkzaamheden zelf, dan is sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. Die werkzaamheden gaan verder dan normaal actief vermogensbeheer. Een man bezit samen met zijn...

Lees meer
Wijzigen verdeling opbrengsten eigen woning nog mogelijk

Wijzigen verdeling opbrengsten eigen woning nog mogelijk

​Indien fiscaal partners in hun aangifte inkomstenbelasting bij verdeling van het inkomen uit eigen woning een bepaalde verhouding hebben gekozen, kunnen zij dat onder voorwaarden herzien. Herzien van de onderlinge verhouding is mogelijk tot het moment waarop zowel de...

Lees meer
Resultaat herverkaveling en verkoop perceel belast als ROW

Resultaat herverkaveling en verkoop perceel belast als ROW

​De rechtbank oordeelt dat het resultaat dat een echtpaar heeft behaald met de verkoop van een herverkaveld perceel, grenzend aan een eigen perceel grond, belast is als ROW. De man heeft als bouwkundig adviseur meer dan gemiddelde kennis. Een deel van het verkochte...

Lees meer
Aangaan huwelijkse voorwaarden: niet belast met erfbelasting

Aangaan huwelijkse voorwaarden: niet belast met erfbelasting

​Het aangaan van huwelijkse voorwaarden vormt geen belaste verkrijging krachtens erfrecht, tenzij sprake is van fraus legis. Een vrouw is in september 2015 in wettelijke gemeenschap van goederen (50%-50%) gehuwd met een man. Zij zijn in oktober 2017 huwelijkse...

Lees meer
Optie belaste verhuur gaat niet over op nieuwe huurder

Optie belaste verhuur gaat niet over op nieuwe huurder

​Wil een btw-ondernemer btw over zijn huur van een pand kunnen aftrekken, dan zal hij zelf moeten opteren voor belaste verhuur. Een man houdt zich onder diverse handelsnamen bezig met verschillende activiteiten, waaronder een groothandel in suikerwerken en de verhuur...

Lees meer
Terugwerkende kracht relevant voor IB, niet voor BOR

Terugwerkende kracht relevant voor IB, niet voor BOR

​De terugwerkende kracht van een overeenkomst tot toetreding tot een maatschap is niet van belang voor de erfbelasting, maar wel voor de inkomstenbelasting. Op 1 januari 1999 verkoopt een man zijn melkquotum aan de maatschap die hij met een familielid heeft. Dat...

Lees meer
A-G stelt voor om Kerstarrest bij te stellen

A-G stelt voor om Kerstarrest bij te stellen

​Advocaat-generaal Pauwels stelt voor het Kerstarrest een beetje bij te stellen. Het liefst ziet hij dat rechtsherstel bestaat uit belasten van het werkelijk behaald rendement. In het befaamde Kerst-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het box 3-regime sinds 2017...

Lees meer
Bestuurder moet fouten in administratie aanpakken

Bestuurder moet fouten in administratie aanpakken

​Bestuurders die weten dat hun administratie technische fouten bevat zonder daar iets aan te doen, riskeren aansprakelijk te worden gesteld. Een bv heeft een deel van de maanden augustus 2012 en mei tot en met november 2013 aangiften loonheffingen ingediend, maar de...

Lees meer
Geen 30%-regeling bij baan die tijdens bijbaan begint

Geen 30%-regeling bij baan die tijdens bijbaan begint

​Een bijbaantje kan de toepassing van de 30%-regeling in de weg staan als de nieuwe baan begint voordat het bijbaantje is geëindigd. Een vrouw verhuist op 4 september 2019 van India naar Nederland om een opleiding te volgen. Zij staat sinds 9 september 2019...

Lees meer
Ook zonder contract kan economische eigendom pand overgaan

Ook zonder contract kan economische eigendom pand overgaan

​Als uit de feiten en omstandigheden blijkt dat de partijen een overname van de economische eigendom van een pand wilden, kan sprake zijn van de verkrijging van de economische eigendom. En dus ook van verschuldigde overdrachtsbelasting. Een bv exploiteert een...

Lees meer
CV is ten onrechte tot een fiscale eenheid voor de btw gerekend

CV is ten onrechte tot een fiscale eenheid voor de btw gerekend

​De inspecteur onderbouwt niet dat de CV economisch is verbonden met de twee andere vennootschappen. Tussen deze andere vennootschappen is echter wel sprake van financiële, organisatorische en economische verwevenheid. Een man is middellijk aandeelhouder en bestuurder...

Lees meer
Terecht gebruikelijk loon toegerekend aan echtgenoot van dga

Terecht gebruikelijk loon toegerekend aan echtgenoot van dga

​Een man valt onder de gebruikelijkloonregeling omdat er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Zijn vrouw was ab-houder en hij heeft ook werkzaamheden verricht. Het maakt niet uit dat hij fulltime voor andere werkgevers werkte. Een bv is per 2 november 2021...

Lees meer
Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

​Staatssecretaris Van Rij wijzigt het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement op een aantal punten. Ook worden de voorlopige en definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de jaren 2023, 2024 en 2025 bekendgemaakt van de vermogenscategorieën in box 3. In totaal...

Lees meer
Btw-naheffing over management fee alsnog verminderd

Btw-naheffing over management fee alsnog verminderd

​De management fee is verminderd omdat de betreffende bv in financiële problemen kwam. Uit EU-jurisprudentie blijkt dat er in dit geval van het werkelijk in rekening gebrachte bedrag kan worden uitgegaan. Een btw-ondernemer houdt zich bezig met hypotheek- en...

Lees meer
Administratie achterlaten in te slopen auto is geen excuus

Administratie achterlaten in te slopen auto is geen excuus

​Het achterlaten van de administratie in een auto, die wordt gesloopt op last van het Openbaar Ministerie, is geen excuus voor het schenden van de administratieplicht. Een btw-ondernemer exploiteert met ingang van 20 juni 2013 een bedrijf in de handel en reparatie van...

Lees meer
Balansschuld btw leidt tot naheffingsaanslag

Balansschuld btw leidt tot naheffingsaanslag

​Een balansschuld omzetbelasting per einde boekjaar kan tot een naheffingsaanslag omzetbelasting over dat boekjaar ter hoogte van die balansschuld leiden. Alleen een geslaagd beroep op opgewekt vertrouwen kan dit dan voorkomen. Een vennootschap onder firma (VOF)...

Lees meer
Keuze voor geruisloze doorschuiving kan worden herzien

Keuze voor geruisloze doorschuiving kan worden herzien

​Hof Den Bosch oordeelt dat de overnemer van een onderneming een verzoek om geruisloze doorschuiving kan herzien tot het moment waarop een aanslag van de overdragers of overnemers waarin de keuze is verwerkt onherroepelijk vaststaat. Een varkenshouder en zijn...

Lees meer
Alsnog btw verschuldigd over verkoop van exclusieve Mercedes

Alsnog btw verschuldigd over verkoop van exclusieve Mercedes

​De verkoper kan niet aantonen dat er sprake was van een onder het nultarief vallende levering naar een andere lidstaat. Zij heeft geen btw-identificatienummer van de afnemer en de koper is de auto zelf komen halen. Een bv handelt in auto’s en daaraan verwante...

Lees meer
Voor heretikettering is meer nodig dan een nieuw beleidsbesluit

Voor heretikettering is meer nodig dan een nieuw beleidsbesluit

​Een ondernemer kan alleen terugkomen op de eerdere etikettering van een vermogensbestanddeel als hij/zij goed kan onderbouwen dat er een andere keuze was gemaakt als het nieuwe besluit al zou hebben gegolden. Een vrouw drijft met haar echtgenoot een onderneming in de...

Lees meer
Loon van dga is belast ondanks tussengeschoven stichting

Loon van dga is belast ondanks tussengeschoven stichting

​Als iemand een vergoeding ontvangt voor werkzaamheden voor een bv waarvan hij het economische belang houdt, vormt de vergoeding in principe belast loon. Een man heeft een eenmanszaak en is daarnaast de enige bestuurder van een stichting die hij heeft opgericht. Deze...

Lees meer
Milieulijst fors aangepast in 2024

Milieulijst fors aangepast in 2024

​De nieuwste Milieulijst voor milieuvriendelijke investeringen met belastingvoordeel is flink aangepast. Bedrijfsmiddelen gaan sneller van de lijst af als deze gangbaar worden. Of als er overlap is met andere vormen van overheidssteun. Bedrijven krijgen hiervoor dan...

Lees meer
Algemeen btw-tarief voor doorverkoop tickets via platform

Algemeen btw-tarief voor doorverkoop tickets via platform

​Een ondernemer exploiteert een platform waar particulieren tickets voor een sportwedstrijd, concert, festival of voorstelling kunnen kopen van of verkopen aan andere particulieren. Het hof oordeelt dat de fees die het platform hiervoor ontvangt belast zijn tegen het...

Lees meer
Verkoop plastic draagtas valt onder algemeen btw-tarief

Verkoop plastic draagtas valt onder algemeen btw-tarief

​De gemiddelde supermarktklant ziet de plastic tas als een aparte prestatie, ook al gooien sommige klanten deze na gebruik weg. Het is wel degelijk van belang of een klant voor aankoop kan kiezen en hiervoor een aparte vergoeding betaalt. Een exploitant van...

Lees meer
Na einde VOF vóór 2019 geen btw meer na te heffen

Na einde VOF vóór 2019 geen btw meer na te heffen

​Onder het recht zoals dat gold tot 1 januari 2019 was het niet mogelijk om een naheffingsaanslag omzetbelasting rechtsgeldig bekend te maken aan een niet meer bestaande VOF. Een bv neemt op 1 januari 2013 de activiteiten van een VOF over. Volgens het uittreksel van...

Lees meer
Geen schenking als de wil tot bevoordeling ontbreekt

Geen schenking als de wil tot bevoordeling ontbreekt

​Voor het aannemen van een schenking is niet voldoende dat de schenker wist dat hij de ontvanger bevoordeelde. Er moet ook worden vastgesteld dat hij de ontvanger wilde bevoordelen. Een vrouw is tot maart 2013 onder huwelijkse voorwaarden gehuwd. In juli 2010 koopt...

Lees meer
Vermogen van stichting terecht tot erfenis van zoon gerekend

Vermogen van stichting terecht tot erfenis van zoon gerekend

​Het vermogen van een stichting kan als een afgezonderd particulier vermogen worden aangemerkt als dit onder ongebruikelijke voorwaarden is ingebracht. Dit vermogen valt dan binnen de nalatenschap. Een man is de enig erfgenaam van zijn in 2013 overleden moeder. De...

Lees meer
Werkelijke rendement tweede woning voor box 3 nihil

Werkelijke rendement tweede woning voor box 3 nihil

​Een woning die nog moet worden verbouwd of in aanbouw is, kan onder voorwaarden al kwalificeren als eigen woning in de zin van de Wet inkomstenbelasting. Daaronder valt niet de situatie dat men de woning niet betrekt omdat de medische voorzieningen in de omgeving...

Lees meer
Beschikking fiscale eenheid Vpb heeft geen formele rechtskracht

Beschikking fiscale eenheid Vpb heeft geen formele rechtskracht

​Volgens de Hoge Raad komt er aan een beschikking fiscale eenheid vennootschapsbelasting geen formele rechtskracht toe. Wel kan een bv onder omstandigheden aan een afgegeven beschikking vertrouwen ontlenen dat sprake is van een fiscale eenheid, ondanks dat niet aan de...

Lees meer
Afkoopsom huurovereenkomst belast met btw

Afkoopsom huurovereenkomst belast met btw

​Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de afkoopsom die de huurder ontvangt voor de beëindiging van de huurovereenkomst van het bedrijfspand belast met btw. Die afkoopsom volgt namelijk het regime van de huurovereenkomst. Bij het aangaan van de huurovereenkomst is...

Lees meer
Valse factuur in administratie opnemen is geen fraude

Valse factuur in administratie opnemen is geen fraude

​Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat het opnemen van een valse factuur in de administratie op zichzelf geen fiscale fraude vormt. Pas wanneer iemand de valse factuur aan derden presenteert, kan fraude aan de orde zijn. De zaak voor het hof ziet op een...

Lees meer
Pensioen en cao voor bezorgers Deliveroo

Pensioen en cao voor bezorgers Deliveroo

​De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Deliveroo gebonden is aan de cao en pensioenpremies moet afdragen voor bezorgers. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof inzake de cao zonder nadere motivering bevestigd. In de andere zaak heeft de Hoge Raad het cassatieberoep...

Lees meer
IB-aftrek vrije ruimte kan over gewoon loon

IB-aftrek vrije ruimte kan over gewoon loon

​Nederlandse werknemers met een buitenlandse werkgever hebben recht op een aftrek van het percentage van de vrije ruimte. Deze aftrek is over gewoon loon te berekenen. Een Nederlandse man heeft in 2016 als piloot werkzaamheden verricht voor een buitenlandse...

Lees meer
30%-regeling gaat door na evident onjuiste einddatum

30%-regeling gaat door na evident onjuiste einddatum

​Als voor zowel werknemer als inspecteur duidelijk is dat de einddatum in een beschikking 30%-regeling onjuist is, dient men te werken met de juiste einddatum. In een zaak voor Rechtbank Den Haag heeft de Belastingdienst op 28 augustus 2014 per beschikking de...

Lees meer
Btw aftrekken is woning aanwijzen als ondernemingsvermogen

Btw aftrekken is woning aanwijzen als ondernemingsvermogen

​Een btw-ondernemer heeft zijn gemengd gebruikte woning tijdig als btw-ondernemingsvermogen aangemerkt als hij in zijn eerste btw-aangifte de btw deels aftrekt. Op 5 juni 2000 sluiten twee echtgenoten een koop/aannemingsovereenkomst voor de bouw van een vrijstaande...

Lees meer
Boeterente bij zakelijke herfinanciering wel aftrekbaar

Boeterente bij zakelijke herfinanciering wel aftrekbaar

​Voor zover een dga een zakelijke herfinanciering toepast op zijn hypotheek bij zijn bv, is de verschuldigde boeterente aftrekbaar. Een dga heeft een eigen woning en een eigenwoningschuld aan zijn bv. De dga is over deze schuld 7,9% rente verschuldigd. In beginsel...

Lees meer
Verzoek aanhouden bezwaar verlengt redelijke termijn

Verzoek aanhouden bezwaar verlengt redelijke termijn

​In beginsel moet een bezwaar- en beroepsprocedure binnen twee jaar zijn afgerond. Duurt het langer, dan heeft de belastingplichtige recht op immateriële schadevergoeding. Wanneer echter de belastingplichtige de inspecteur verzoekt een bezwaar aan te houden, verlengt...

Lees meer
Terugvragen van NOW-subsidie moet proportioneel blijven

Terugvragen van NOW-subsidie moet proportioneel blijven

​Als een werkgever te veel NOW-subsidie heeft ontvangen maar te goeder trouw is, moet de overheid een belangenafweging maken voordat zij de subsidie deels terugvordert. Een bedrijf dat een lunchroom en een juicebar exploiteert, heeft op grond van de eerste Tijdelijke...

Lees meer
Verzoek is harde voorwaarde voor overgangsrecht oldtimer

Verzoek is harde voorwaarde voor overgangsrecht oldtimer

​Een kentekenhouder mag alleen op verzoek het overgangstarief in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers toepassen. Dat geldt ook na het einde van een schorsing. De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 kent een overgangsregeling voor oldtimers. Om in dit kader te...

Lees meer
Equal Pay Day

Equal Pay Day

​Op 14 november werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niets. Er is dan nog 13% van het jaar te gaan, gelijk aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Om de aandacht hierop te vestigen is 14 november uitgeroepen tot Equal Pay Day. Op 24 april 2023 heeft...

Lees meer
Ook fulltime ondernemers moeten urenadministratie bijhouden

Ook fulltime ondernemers moeten urenadministratie bijhouden

​De rechtbank verwerpt de stelling van de ondernemer dat een fulltime ondernemer niet inzichtelijk hoeft te maken dat hij aan het urencriterium voldoet. Als de ondernemer bedoelt dat een fulltime ondernemer zonder meer voldoet aan het urencriterium, is ook deze...

Lees meer
Inhoudingsplicht voor bv die zich als werkgever gedraagt

Inhoudingsplicht voor bv die zich als werkgever gedraagt

​Als een bedrijf zich tegenover derden presenteert als werkgever zonder dat het loonheffingen afdraagt, kan het naheffingsaanslagen loonheffingen en vergrijpboetes verwachten. Een bv houdt zich bezig met het aannemen van bouwwerk. Zij is aangemerkt als...

Lees meer
Afkoop lijfrente beïnvloedt € 25.000-grens niet

Afkoop lijfrente beïnvloedt € 25.000-grens niet

​Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat een eenmalige afkoopsom van een lijfrente niet kwalificeert als een ingegaan pensioen in de zin van art. 18 paragraaf 2 van het belastingverdrag Nederland-België. Daardoor kan Nederland niet heffen over het pensioen...

Lees meer
€ 0 belast box 3-rendement voor in koers gedaalde altcoin

€ 0 belast box 3-rendement voor in koers gedaalde altcoin

​Rechtbank Noord-Holland heeft het belastbare rendement op altcoins, die sterk in koers waren gedaald, op nihil gezet. Op grond van de wettekst is het box 3-inkomen van een vrouw over 2018 vastgesteld op € 5.064. De vrouw stelt dat dit rendement te hoog is en dat zij...

Lees meer
Vijfjaarstermijn BOR vernieuwt bij belangenuitbreiding

Vijfjaarstermijn BOR vernieuwt bij belangenuitbreiding

​Breidt een holding, waarvan de dga de aandelen wil schenken, haar belang in een werkmaatschappij uit? Dan herleeft de vijfjaarstermijn in de bedrijfsopvolgingsregeling voor de nieuwe aandelen. Een man houdt alle certificaten in een holding, die in drie andere bv’s...

Lees meer
Belastingpakket 2024 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingpakket 2024 aangenomen door Tweede Kamer

​De Tweede Kamer heeft op donderdag 26 oktober 2023 tot diep in de nacht gestemd over het Belastingpakket 2024. Er zijn diverse amendementen aangenomen zoals het voorstel om al in 2024 de expatregeling te versoberen. Hieronder de meest opvallende aangenomen...

Lees meer
Voornemen is onvoldoende voor heretikettering voor BOR

Voornemen is onvoldoende voor heretikettering voor BOR

​Een voornemen om een onderneming toekomstbestendig te maken is op zichzelf onvoldoende om een heretikettering van vermogensbestanddelen te rechtvaardigen. Twee broers exploiteren via een maatschap een legkippenbedrijf op een adres, waar een van de broers woont. Deze...

Lees meer
Fiscus moet soms ene dossier aanvullen met dossier van ander

Fiscus moet soms ene dossier aanvullen met dossier van ander

​De inspecteur moet informatie in het dossier over andere belastingplichtigen onder bijzondere omstandigheden toevoegen aan het dossier van die andere belastingplichtigen. Tussen ouders en hun dochter en zoon heeft een grondtransactie in de agrarische sfeer met...

Lees meer
Bestuurder zonder eigen stemrecht is werknemer voor SV

Bestuurder zonder eigen stemrecht is werknemer voor SV

​Een bestuurder van een bv waarin zijn ouders wel, maar hijzelf helemaal geen stemrechten heeft, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Een bv drijft een beheersorganisatie voor verenigingen van eigenaren (VvE’s) van appartementen. De...

Lees meer
Na twintig jaar btw terugvragen is echt te laat

Na twintig jaar btw terugvragen is echt te laat

​Als een btw-ondernemer aanvankelijk geen bezwaar heeft tegen het voldoen van btw, maar twintig jaar later alsnog die btw terugvraagt, is hij echt te laat. Twee vennootschappen vragen in brieven van 20 juni 2022 en 24 juni 2022 om een teruggaaf van € 172.765,36...

Lees meer
Slecht gemotiveerd beroep op betalingsonmacht is misbruik

Slecht gemotiveerd beroep op betalingsonmacht is misbruik

​Als een gemachtigde geregeld een ongefundeerd beroep op betalingsonmacht van griffierecht doet, vormt dit misbruik en kan de belastingrechter zo’n beroep afwijzen. Een gemeente doet uitspraak op bezwaar tegen de WOZ-beschikkingen voor twee onroerende zaken. In deze...

Lees meer
Onzakelijke lening verhoogt verkrijgingsprijs aandelen

Onzakelijke lening verhoogt verkrijgingsprijs aandelen

​Bezit een dga minder dan 100% van de aandelen in een bv? En verstrekt hij aan deze bv een onzakelijke lening en scheldt hij deze op een later moment kwijt? Dan mag de dga de verkrijgingsprijs van de aandelen in de bv met het volledige bedrag van de onzakelijke...

Lees meer
Relatief lage borg is snel zakelijk

Relatief lage borg is snel zakelijk

​Als een dga borg staat voor een bedrag dat laag is vergeleken met de winstprognoses, is al gauw sprake van een zakelijke borgstelling. Een man is in 2014 statutair directeur en enig aandeelhouder van een bv die weer aandelen in verschillende...

Lees meer
Kleine werkruimte maakt van woning geen keuzevermogen

Kleine werkruimte maakt van woning geen keuzevermogen

​Gebruikt een ondernemer een werkruimte in zijn woning voor zijn onderneming? Maar beslaat de werkruimte nog geen 10% van de woning? Dan is de woning in principe verplicht privévermogen. Een vrouw drijft via een eenmanszaak een tandartsenpraktijk. De praktijk is...

Lees meer
Mogelijkheid incasso vordering maakt lening onzakelijk

Mogelijkheid incasso vordering maakt lening onzakelijk

​Als sprake is van een onzakelijke lening, kan de schuldeiser de lening niet ten laste van de winst afwaarderen. Bij een bijzondere omstandigheid, is afwaardering van een lening wel mogelijk. Een bv (hierna: bv1) maakt onderdeel uit van een groep. De aandeelhouder van...

Lees meer
Continue correcties doen afbreuk aan rittenregistratie

Continue correcties doen afbreuk aan rittenregistratie

​Als een ondernemer verklaart hoe hij bepaalde ritten in zijn achteraf opgestelde rittenregistratie had moeten opnemen, heeft deze registratie weinig bewijskracht. Een ondernemer met accountantskantoor heeft een auto van de zaak. Deze accountant past geen bijtelling...

Lees meer
Datum van op de post doen blijkt uit poststempel

Datum van op de post doen blijkt uit poststempel

​Het uitgangspunt is en blijft dat de poststempel weergeeft wat de datum is waarop een beroepschrift op de post is gedaan. Bij Rechtbank Limburg gaat een man in verzet tegen de niet-ontvankelijkheid van zijn beroepschrift. Hij stelt dat hij zijn beroepschrift vóór het...

Lees meer
Lening zakelijk door indirect zekerheidsrecht

Lening zakelijk door indirect zekerheidsrecht

​Stel een bv leent geld aan een gelieerd lichaam, dat dit bedrag vervolgens doorleent aan een ander lichaam. Als de bv zekerheidsrechten verkrijgt op dat andere lichaam, is de lening in beginsel zakelijk. Voor Hof Arnhem-Leeuwarden is in geschil of een bv in totaal...

Lees meer
Btw-informatie over factuur niet alleen te halen uit factuur

Btw-informatie over factuur niet alleen te halen uit factuur

​Bij een geschil over de aftrekbaarheid van de voorbelasting op een factuur mag de fiscus zich soms niet beperken tot de informatie in de factuur zelf. Een btw-ondernemer exploiteert met ingang van 1 januari 2016 via een eenmanszaak een organisatieadviesbureau. Hij...

Lees meer
Ander dan verzekeringnemer kan premies aftrekken

Ander dan verzekeringnemer kan premies aftrekken

​Iemand op wie premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering drukken, kan deze premies in beginsel aftrekken. Ook als hij niet de verzekeringnemer is. Een man heeft sinds 2007 een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar lopen. Vanaf 1 januari 2007...

Lees meer
Geen transitievergoeding partner als arbeidsomvang vaag is

Geen transitievergoeding partner als arbeidsomvang vaag is

​Als geen verband bestaat tussen betalingen aan de partner van een dga en de arbeidsomvang, kan een schriftelijke arbeidsovereenkomst een fiscale constructie vormen. De partner heeft bij ontslag dan geen recht op een transitievergoeding. Een vrouw is op 1 januari 2017...

Lees meer
MRB-status bestelauto kwijt na verplaatsing passagiersstoel

MRB-status bestelauto kwijt na verplaatsing passagiersstoel

​Het verplaatsen van een passagiersstoel in een bestelauto kan ertoe leiden dat voor de motorrijtuigenbelasting geen sprake meer is van een bestelauto. Een ondernemer houdt zich bezig met het stofferen van woningen en kantoren. Hij is kentekenhouder van een bestelauto...

Lees meer
Rechtbank neemt waardestijging vastgoed mee in box 3

Rechtbank neemt waardestijging vastgoed mee in box 3

​Volgens Rechtbank Den Haag moet men voor het toepassen van rechtsherstel met betrekking tot box 3 ongerealiseerde vermogenswinsten op vastgoed meenemen in het werkelijk behaald rendement. In haar aangifte inkomstenbelasting over 2017 geeft een vrouw op dat zij onder...

Lees meer
Uitgebreide instructies creëren gezagsverhouding

Uitgebreide instructies creëren gezagsverhouding

​Als een overeenkomst tot in detail regelt waaraan een van de partijen zich moet houden, is in principe sprake van een gezagsverhouding. Dat vergroot de kans dat fiscaal gezien sprake is van een dienstbetrekking. Een professioneel mountainbiker heeft gedurende de...

Lees meer
Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

Hoge Raad: KLM moest piloten wijzen op verdragswijziging

​Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen. De twee piloten met de Zwitserse nationaliteit zijn in dienstbetrekking bij KLM. De piloten wonen niet alleen in...

Lees meer
Vage raamovereenkomst maakt geen afnemer

Vage raamovereenkomst maakt geen afnemer

​Wil een partij kwalificeren als afnemer voor btw-doeleinden, dan moet zij een duidelijke overeenkomst van opdracht zijn aangegaan. Een bv verricht een soort reclamediensten, te weten het bedenken en ontwerpen van acties om particulieren over te halen om mee te doen...

Lees meer
Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker

Boete voor wijzigen tenaamstelling met adressticker

​Trekt een ondernemer ten onrechte btw af doordat hij de tenaamstelling van een factuur heeft gewijzigd door er een adressticker op te plakken? Dan riskeert hij een hoge vergrijpboete! Een man drijft een adviesbureau in de vorm van een eenmanszaak. Hij geeft advies op...

Lees meer
Maar 1x MRB naheffen voor schendingen handelaarsregeling

Maar 1x MRB naheffen voor schendingen handelaarsregeling

​Constateert de Belastingdienst dat op één dag met betrekking tot verschillende auto’s niet is voldaan aan de voorwaarden van de handelaarskentekenregeling? Dan nog mag de fiscus maar één keer motorrijtuigenbelasting naheffen. Tot de bedrijfsvoorraad van de houder van...

Lees meer
Pakket Belastingplan 2024

Pakket Belastingplan 2024

​Het Pakket Belastingplan 2024 bestaat uit 15 wetsvoorstellen. Hieronder een selectie van de wijzigingen die van belang kunnen zijn voor ondernemers. Investeringsfaciliteiten Om energie-investeringen en investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te...

Lees meer
Leeftijd op moment van verzoek tot afkoop polis is bepalend

Leeftijd op moment van verzoek tot afkoop polis is bepalend

​Onder voorwaarden blijft revisierente achterwege als de verzekerde vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd om de afkoop van de lijfrentepolis heeft verzocht. Een vrouw heeft een lijfrentepolis afgesloten en daarvoor in de jaren 2000 tot 2006 in totaal...

Lees meer
Bij misbruik van recht btw verschuldigd over verkapt dividend

Bij misbruik van recht btw verschuldigd over verkapt dividend

​Volgens Rechtbank Noord-Holland is sprake van misbruik van recht bij verkoop van een auto door een vennootschap tegen een te lage waarde aan de dga. Daarom is de vennootschap btw verschuldigd over het in aanmerking genomen verkapte dividend. Een vennootschap die deel...

Lees meer
Voorbehoud in beschikking: directe verkorting 30%-regeling

Voorbehoud in beschikking: directe verkorting 30%-regeling

​Heeft de inspecteur een voorbehoud voor wetswijzigingen opgenomen in een afgegeven beschikking bewijsregel 30%-regeling? Dan hoeft hij bij een inkorting van de maximale duur als gevolg van een wetswijziging de beschikking niet aan te passen. Op 1 augustus 2016 is een...

Lees meer
Proceskostenvergoeding moet in BPM-zaak even hoog zijn

Proceskostenvergoeding moet in BPM-zaak even hoog zijn

​De Hoge Raad bevestigt dat de belanghebbende in een BPM-zaak recht heeft op een even hoge proceskostenvergoeding als belanghebbenden in andere zaken. In een verzetsprocedure van een kentekenhouder heeft de rechtbank een immateriële schadevergoeding wegens...

Lees meer
Prinsjesdag 2023: overige verwachte maatregelen

Prinsjesdag 2023: overige verwachte maatregelen

​Het pakket Belastingplan 2024 kan nog enkele kleine wijzigingen in box 3 bevatten evenals enkele wijzigingen van min of meer formele aard. Defiscaliseren onderlinge vorderingen en schulden in box 3 Het is de bedoeling dat een defiscalisering zal plaatsvinden van...

Lees meer
Prinsjesdag 2023: overige verwachte maatregelen

Prinsjesdag 2023: overige verwachte maatregelen

​Het pakket Belastingplan 2024 kan nog enkele kleine wijzigingen in box 3 bevatten evenals enkele wijzigingen van min of meer formele aard. Defiscaliseren onderlinge vorderingen en schulden in box 3 Het is de bedoeling dat een defiscalisering zal plaatsvinden van...

Lees meer
Internetconsultatie voor nieuwe box 3-heffing

Internetconsultatie voor nieuwe box 3-heffing

​De internetconsultatie voor de Wet werkelijk rendement box 3 is gestart en sluit op 20 oktober 2023. Het demissionaire kabinet heeft een internetconsultatie gestart met betrekking tot de Wet werkelijk rendement box 3. Onder het nieuwe stelsel is het werkelijk...

Lees meer
Geen informatiebeschikking mogelijk voor ontbonden VOF

Geen informatiebeschikking mogelijk voor ontbonden VOF

​Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat het niet meer mogelijk is een informatiebeschikking op leggen aan een ontbonden VOF. Op 1 juli 2015 zijn twee ondernemers samen een VOF aangegaan. Vanaf 1 januari 2018 zijn de activiteiten van de VOF overgenomen...

Lees meer
Prinsjesdag 2023: verwachte maatregelen rond auto en milieu

Prinsjesdag 2023: verwachte maatregelen rond auto en milieu

​Het demissionaire kabinet heeft in het kader van klimaatregelingen in het Pakket Belastingplan 2024 verschillende maatregelen voorgesteld die zien op autobelastingen en de energiebelasting. De val van het kabinet kan natuurlijk als gevolg hebben dat sommige...

Lees meer
Motorvereniging hoeft geen btw over contributies te voldoen

Motorvereniging hoeft geen btw over contributies te voldoen

​Hof Den Haag bevestigt dat verenigingen geen btw hoeven af te dragen over contributies die geen rechtstreeks verband houden met verrichte prestaties. Het hof krijgt de vraag voorgelegd in welke mate een vereniging van eigenaren en liefhebbers van een bepaald merk...

Lees meer
Procesbelang kan bestaan uit risico van verliesverdamping

Procesbelang kan bestaan uit risico van verliesverdamping

​Voor zover geleden verliezen dreigen te verdampen, kan een bezwaar tegen een aanslag en verliesvaststellingsbeschikking een procesbelang meebrengen. Een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting beschikt aan het begin van 2017 over € 2.697.223 aan nog niet...

Lees meer
Ondanks negatief eigen vermogen kan vordering zakelijk zijn

Ondanks negatief eigen vermogen kan vordering zakelijk zijn

​Dat de balans van een bv een negatief eigen vermogen toont, sluit niet uit dat zij haar schulden kan betalen. Daardoor kan de dga in principe zijn vordering op de bv later afwaarderen. Een man is directeur en enig aandeelhouder van twee vennootschappen, waaronder een...

Lees meer
Pensioen kan voortvloeien uit niet-ondertekende notulen

Pensioen kan voortvloeien uit niet-ondertekende notulen

​Als in de notulen van een algemene vergadering de toekenning van pensioen aan de 100%-dga is opgenomen, kan een geldige pensioenovereenkomst ontstaan. Zelfs als de notulen niet zijn ondertekend. Een man was sinds 1991 in dienst bij een bv. Tot in 2002 was hij...

Lees meer
Maaltijdkosten onder WKR beperkt aftrekbaar van IB-winst

Maaltijdkosten onder WKR beperkt aftrekbaar van IB-winst

​Voor zover een werkgever de vergoeding of verstrekking van maaltijden aan werknemers niet aanmerkt als loon in natura, zijn deze loonkosten beperkt aftrekbaar. Een IB-ondernemer die een supermarkt exploiteert, past op het loon van zijn werknemers over 2016 de...

Lees meer
Investeringsbehoefte doet liquide middelen onder BOR vallen

Investeringsbehoefte doet liquide middelen onder BOR vallen

​Drijft een bv een materiële onderneming en moet zij in dat kader investeringen doen? Dan kunnen liquide middelen en effecten ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling zijn. Op 22 maart 2016 overlijdt een vrouw, die haar twee kinderen heeft benoemd tot...

Lees meer
Verkoopverlies verhoogt autokostenforfait niet

Verkoopverlies verhoogt autokostenforfait niet

​Het autokostenforfait mag niet hoger zijn dan de werkelijke autokosten. Daarbij geldt dat incidentele verliezen op personenauto’s niet tot de werkelijke autokosten behoren. Via zijn eenmanszaak drijft een man een advocatenkantoor. Tot het vermogen van deze...

Lees meer
Keuzevermogen voor winstbelasting werkt niet door naar BOR

Keuzevermogen voor winstbelasting werkt niet door naar BOR

​In beginsel hoeft een ondernemer voor de winstbelastingen niet af te rekenen als hij zijn voormalig bedrijfspand gaat verhuren. Maar zo’n verhuurd pand is geen ondernemingsvermogen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling. Een vrouw heeft na haar...

Lees meer
Prinsjesdag 2023: verwachte wijzigingen in de loonheffingen

Prinsjesdag 2023: verwachte wijzigingen in de loonheffingen

​Ondanks de val van het kabinet zal op Prinsjesdag 2023 de presentatie van het pakket Belastingplan 2024 plaatsvinden. Naar verwachting zullen enkele maatregelen in dit pakket van belang zijn voor werkgevers. In het Belastingplan 2023 zijn met betrekking tot de...

Lees meer
Schenking van alle aandelen in vastgoed-bv is belast met OVB

Schenking van alle aandelen in vastgoed-bv is belast met OVB

​Verhuurt een vastgoed-bv een bedrijfspand aan een bv met een materiële onderneming? Dan is een schenking van alle aandelen in deze bv aan de indirecte aandeelhouder van de bv met de onderneming in beginsel toch belast met overdrachtsbelasting. Een man krijgt van zijn...

Lees meer
Zelfde inkoop mag niet in berekening twee regelingen zitten

Zelfde inkoop mag niet in berekening twee regelingen zitten

​Een inkoopprijs van goederen die in aanmerking is genomen voor de autodemontageregeling, mag niet meer terugkomen in de winstmarge voor een andere omzetberekening van de globalisatieregeling. De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in bij een btw-ondernemer die...

Lees meer
Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen

​De Belastingdienst trekt de goedkeuring van de modelovereenkomsten vrije vervanging per 1 januari 2024 in. De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest van 24 maart 2023 geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent...

Lees meer
Prinsjesdag 2023: verwachte wijzigingen voor ondernemers

Prinsjesdag 2023: verwachte wijzigingen voor ondernemers

​Het pakket Belastingplan 2024 zal hoogstwaarschijnlijk verschillende fiscale wijzigingen voor ondernemers (IB-ondernemingen en lichamen) en dga’s bevatten. Een overzicht met de verwachte wijzigingen. Dga’s en ondernemers moeten op grond van eerder aangenomen wetten,...

Lees meer
Aandelentransactiebetaling niet te verwarren met schenking

Aandelentransactiebetaling niet te verwarren met schenking

​Een storting op een rekening vanwege een aandelentransactie mag men niet verwarren met een schenking. Zo’n ‘vergissing’ bij het doen van aangifte inkomstenbelasting vormt grove schuld. Een vrouw ontvangt op 12 oktober 2011 van haar vader 16% van de aandelen in een...

Lees meer
Pensioengenieter moet niet-afgetrokken premies bewijzen

Pensioengenieter moet niet-afgetrokken premies bewijzen

​Wie stelt dat een deel van de premies voor een buitenlands pensioen niet zijn afgetrokken, zal dat ook aannemelijk moeten maken. Nadat een man in Duitsland heeft gewoond en gewerkt, verhuist hij naar Nederland. In het jaar 2020 heeft hij de Nederlandse nationaliteit....

Lees meer
eHerkenning leidt niet tot overschrijding aangiftetermijn OB

eHerkenning leidt niet tot overschrijding aangiftetermijn OB

​Het niet kunnen inloggen met eHerkenning is geen reden om geen aangifte te kunnen doen. De Belastingdienst voorziet in een alternatief inlogmiddel voor rechtspersonen die (nog) geen eHerkenning kunnen aanschaffen, omdat men zich niet kan inschrijven in het...

Lees meer
Geen IMSV door onbevoegde gemachtigde

Geen IMSV door onbevoegde gemachtigde

​Vraagt een gemachtigde zonder medeweten, laat staan toestemming van de kentekenhouder, BPM terug? Dan heeft de kentekenhouder geen recht op een immateriële schadevergoeding. In twee BPM-zaken die onderdeel zijn van een cluster van meer dan 700 zaken heeft Rechtbank...

Lees meer
Veel contact met huurders is onvoldoende voor BOR

Veel contact met huurders is onvoldoende voor BOR

​Dat een bv veel contact heeft met de huurders van haar vastgoed, betekent nog niet dat men de bedrijfsopvolgingsregeling mag toepassen op de verkrijging van haar aandelen. Op 19 november 2016 is een dga overleden. Zijn dochter en zoon erven de aandelen in de bv van...

Lees meer
Perceel waarvan klein deel bebouwd is, kan bouwterrein zijn

Perceel waarvan klein deel bebouwd is, kan bouwterrein zijn

​Als slechts een klein deel van een perceel bebouwd is, en deze bebouwing ondergeschikt is aan het onbebouwde deel, kan sprake zijn van een bouwterrein. Een btw-ondernemer heeft een aantal percelen verkocht. Op dat moment staat op een van de percelen een...

Lees meer
Droomwoning is geen excuus voor niet bewonen vorige woning

Droomwoning is geen excuus voor niet bewonen vorige woning

​Wie een gekochte woning uiteindelijk niet bewoont vanwege het vinden van zijn droomwoning, moet over de eerste woning het normale tarief overdrachtsbelasting betalen. Twee personen kopen op 15 september 2021 een woning voor € 440.000. Op 29 december 2021 vragen zij...

Lees meer
Wijziging regeling STAP-budget

Wijziging regeling STAP-budget

​De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget gepubliceerd. Er worden nog twee aanvraagtijdvakken voor STAP-budget opengesteld en het budget wordt beperkt tot OCW-erkende scholing, die arbeidsmarktgericht is...

Lees meer
Partnerfaciliteiten erfbelasting voor mantelzorger/partner

Partnerfaciliteiten erfbelasting voor mantelzorger/partner

​Onduidelijkheid rond de aard van de relatie tussen twee geregistreerde partners sluit de toepassing van de partnerfaciliteiten in de erfbelasting nog niet uit. Een vrouw was in 2006 getrouwd en heeft drie kinderen. De vrouw werkt als spreekondersteuner...

Lees meer
Geen IMSV bij volstrekt kansloze procedure

Geen IMSV bij volstrekt kansloze procedure

​Volgens Hof Amsterdam bestaat geen recht op een immateriële schadevergoeding bij overschrijding van de redelijke termijn in de bezwaar- en beroepsfase bij een volstrekt kansloze procedure. Een gemachtigde dient op 9 november 2016 namens zijn klant de aangifte...

Lees meer
Arbeidskorting op basis van alleen Nederlands inkomen

Arbeidskorting op basis van alleen Nederlands inkomen

​Een buitenlands belastingplichtige heeft onder voorwaarden recht op arbeidskorting. Bij het bepalen van de hoogte van de arbeidskorting geldt dat alleen in Nederland genoten salaris relevant is. Een inwoner van België geniet in 2018 in Nederland een salaris van...

Lees meer
Aanbieden van parfums via platform is levering van goederen

Aanbieden van parfums via platform is levering van goederen

​Een ondernemer koopt in naam van een afnemer parfums van een aanbieder. De ondernemer laat de parfums leveren op zijn adres. Hij verpakt de parfums en stuurt ze door naar de afnemer. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant is dan sprake van levering van goederen en...

Lees meer
Onterechte vergrijpboete voor tijdig ingediende suppletie

Onterechte vergrijpboete voor tijdig ingediende suppletie

​Volgens rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een ondernemer tijdig een suppletie ingediend. De suppletie is ingediend voordat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid van de aangegeven omzetbelasting bekend is of zal worden. Een ondernemer factureert aan...

Lees meer
Door onderhandse akte 78% economische mede-eigendom woning

Door onderhandse akte 78% economische mede-eigendom woning

​Een vrouw heeft de juridische eigendom van een woning. De ex-partner van de vrouw heeft volgens een onderhandse akte de economische mede-eigendom van de woning. Uit de onderhandse akte blijkt dat hij 78% economisch mede-eigenaar van de woning is. Hij kan daarom 78%...

Lees meer
Integrale PKV door navorderen over aftrekbare kosten

Integrale PKV door navorderen over aftrekbare kosten

​In een zaak voor rechtbank Noord-Holland heeft de inspecteur zo onzorgvuldig gehandeld door na te vorderen over aftrekbare kosten, dat hij een integrale proceskostenvergoeding moet betalen. Een bv vormt samen met haar drie dochtervennootschappen een fiscale eenheid...

Lees meer
Nieuw formulier: ‘Bezwaar Loonheffingen’

Nieuw formulier: ‘Bezwaar Loonheffingen’

​Om het bezwaarproces rondom loonheffingen te verbeteren en makkelijker te maken, heeft de Belastingdienst een nieuw formulier ontwikkeld: 'Bezwaar Loonheffingen'. Met het formulier is het mogelijk bezwaar te maken tegen: een naheffingsaanslag loonheffingen; een...

Lees meer
Boeteverlaging MRB geldt ook voor “oude procedure”

Boeteverlaging MRB geldt ook voor “oude procedure”

​Per 1 juli 2023 is het beleid dat de verzuimboete vanwege het niet (tijdig) betalen van de motorrijtuigenbelasting maximaal 50% in plaats van 100% bedraagt. Deze boeteverlaging werkt ook door naar lopende procedures over voorafgaande jaren. Op 15 april 2021 laat de...

Lees meer
Winst van bv niet mee te nemen in verkrijgingsprijs ab

Winst van bv niet mee te nemen in verkrijgingsprijs ab

​Zodra een IB-ondernemer zijn onderneming geruisloos inbrengt in een bv en de ondernemingswinst toekomt aan die bv, telt die winst niet mee bij de berekening van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang. Een man drijft tot 1 januari 2012 een onderneming in de...

Lees meer
Ook BOR voor effecten als erfgenaam investeringen voortzet

Ook BOR voor effecten als erfgenaam investeringen voortzet

​Had de erflater effecten en bankrekeningen al bestemd voor investeringen, die zijn erfgenaam heeft uitgevoerd? Dan vormen deze effecten en bankrekeningen ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling. Een vrouw heeft tot haar overlijden een akkerbouwbedrijf...

Lees meer
Verdeling eigen woning te herzien bij iedere navordering

Verdeling eigen woning te herzien bij iedere navordering

​Ook al ziet een navorderingsaanslag niet op de inkomsten uit eigen woning, toch betekent zo’n aanslag dat fiscale partners hun verdeling van die inkomsten mogen herzien. Twee echtgenoten hebben samen een eigen woning. Bovendien drijft de vrouw samen met haar zus een...

Lees meer
Fiscus moet voor naheffen eerst standpunt ondernemer horen

Fiscus moet voor naheffen eerst standpunt ondernemer horen

​Weet de inspecteur in een vroeg stadium van een lopend onderzoek al voor welk bedrag hij een btw-ondernemer ongeveer een naheffingsaanslag wil opleggen? Dan moet de btw-ondernemer een redelijke tijd krijgen om zijn standpunt kenbaar te maken. Een Nederlandse bv die...

Lees meer
Erfbelasting door afzondering discretionair vermogen

Erfbelasting door afzondering discretionair vermogen

​De Hoge Raad bevestigt dat discretionair vermogen is toe te rekenen aan degene die dit vermogen (mede) heeft afgezonderd. Dit kan leiden tot het navorderen van erfbelasting. Twee echtgenoten hebben in 1994 vermogen afgezonderd in een Liechtensteinse Stiftung. De man...

Lees meer
Tbs-regime van toepassing door gehandhaafd economisch belang

Tbs-regime van toepassing door gehandhaafd economisch belang

​Een dga kan de toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling niet voorkomen met buitenlandconstructies als zijn economische belang in de bv’s intact blijft. Een man verhuurt een apothekerswinkel aan een Nederlandse bv. Daarnaast heeft de man een vordering op een...

Lees meer
Ex-partner huurvoordeel geven leidt niet tot aftrek

Ex-partner huurvoordeel geven leidt niet tot aftrek

​Het verhuren van een woning aan een ex-partner tegen een te lage huur leidt niet altijd tot het kunnen aftrekken van partneralimentatie. In een zaak voor Hof Den Haag heeft een man jarenlang samengewoond met een vrouw. Eind 2004 sluiten beiden een...

Lees meer
Geen MIA voor investering in ‘short stay’-appartement

Geen MIA voor investering in ‘short stay’-appartement

​Ondernemers die investeren in appartementen die zijn bestemd voor (kortdurende) bewoning, kunnen daarover niet de milieu-investeringsaftrek toepassen. Een bv investeert in 2018 € 4.000.000 in de verbouwing van een bedrijfsruimte. Daarbij zijn onder meer een...

Lees meer
Vrijstelling OVB bij fusie met rentevoordeel

Vrijstelling OVB bij fusie met rentevoordeel

​Als een juridische fusie een rentevoordeel en schaalvoordelen oplevert, is aannemelijk dat zij hoofdzakelijk plaatsvindt vanuit zakelijke motieven. In dat geval kan de fusievrijstelling in de overdrachtsbelasting van toepassing zijn. Een woonstichting heeft in 1994...

Lees meer
Reservefonds VvE behoort tot box 3

Reservefonds VvE behoort tot box 3

​Het vormen en in stand houden van een reservefonds voor een VvE is wettelijk verplicht. Dat doet volgens de Hoge Raad echter niets af aan de wijze waarop dit vermogensrecht moet worden gerekend tot box 3 van de appartementseigenaar. Een appartementseigenaar betaalt...

Lees meer
UWV vordert ten onrechte WW-uitkering terug

UWV vordert ten onrechte WW-uitkering terug

​Het besluit tot intrekking en terugvordering van een toegekende WW-uitkering door het UWV is een belastend besluit. Het is daarom aan het UWV om feiten aan te dragen waarmee het aannemelijk wordt dat er geen arbeidsovereenkomst is geweest. Een manager werkt van...

Lees meer
Aankoop en verbouwing pand bv zijn vooral privébehoeften

Aankoop en verbouwing pand bv zijn vooral privébehoeften

​Door een vennootschap gedane uitgaven hebben geen zakelijk karakter en kunnen niet ten laste van de winst komen, als deze alleen zijn gedaan voor de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder. Een bv oefent sinds 1991 een agrarische onderneming uit met een...

Lees meer
Wet rechtsherstel box 3 herstelt onvoldoende

Wet rechtsherstel box 3 herstelt onvoldoende

​Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat ook bij toepassing van de Wet rechtsherstel box 3 een significante afwijking bestaat tussen werkelijk genoten rendement en forfaitair rendement. Het geboden rechtsherstel is daarom ook nog niet voldoende. Een vermogensbezitter...

Lees meer
Verhuur van privépand aan bv kinderen valt onder tbs-regeling

Verhuur van privépand aan bv kinderen valt onder tbs-regeling

​Het begrip ‘ter beschikking stellen’ moet ruim worden uitgelegd. Er is ook sprake van een terbeschikkingstelling als er een derde zonder economische functie wordt tussengeplaatst. Een echtpaar houdt indirect alle aandelen in een werkmaatschappij. Hun meerderjarige...

Lees meer
Voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden voor btw-fraude

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden voor btw-fraude

​Als de aandeelhouder en enig bestuurder van frauderende bv’s niets onderneemt terwijl hij weet dat de administratie niet op orde is, is er al snel sprake van het feitelijk leiding geven aan btw-fraude. Een man is (indirect) aandeelhouder en bestuurder van drie bv's...

Lees meer
Revisierente wordt berekend over waarde afgekochte aanspraak

Revisierente wordt berekend over waarde afgekochte aanspraak

​Bij de afkoop van een aanspraak waarvoor premies zijn afgetrokken, is ook revisierente verschuldigd. De revisierente wordt berekend over de waarde in het economische verkeer van de aanspraak, niet de afgetrokken premies. Een vrouw is als erfgename gerechtigd tot een...

Lees meer
Bewust verschil tussen vergoede en betaalde belastingrente

Bewust verschil tussen vergoede en betaalde belastingrente

​Nieuw beleid kan leiden tot vernietiging van de aan een gemeentelijke organisatie opgelegde naheffingsaanslagen en terugvordering van bijdragen btw-compensatiefonds bij de betreffende gemeenten. De vergoede belastingrente is bewust aanzienlijk lager dan de door de...

Lees meer
Als investeringsfonds optredende cv is geen btw-ondernemer

Als investeringsfonds optredende cv is geen btw-ondernemer

​Als een investeringsfonds de afgenomen adviesdiensten zelf nodig heeft voor het nemen van investeringsbeslissingen, ontbreekt er een rechtstreeks verband tussen deze kosten en de later verrichte prestaties. Een bv (beherend vennoot) richt met een andere bv, tevens...

Lees meer
Geen eigenwoningvrijstelling door al gebruikte vrijstelling

Geen eigenwoningvrijstelling door al gebruikte vrijstelling

​Als de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling al is gebruikt, kan de eigenwoningvrijstelling alleen worden gebruikt als een inhaalschenking mogelijk is. Die is voor 2018 niet mogelijk. Een vrouw doet in 2010 een beroep op de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling in...

Lees meer
Boete voor btw-ondernemer die doet alsof er een cv is

Boete voor btw-ondernemer die doet alsof er een cv is

​Als alleen een natuurlijk persoon ondernemingsactiviteiten verricht maar in zijn aangifte omzetbelasting stelt dat een cv btw-ondernemer is, kan de fiscus btw naheffen en een boete opleggen. Bij de controle van de btw-aangifte onder de naam van een bedrijf en een cv...

Lees meer
Achteraf opgestelde, maar volledige urenstaat voldoet

Achteraf opgestelde, maar volledige urenstaat voldoet

​De Belastingdienst accepteert een (geruime tijd) achteraf opgestelde urenstaat vaak niet als bewijs voor het voldoen aan het urencriterium. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een achteraf opgestelde urenstaat wel voldoet mits zij maar gedetailleerd is. Een vrouw...

Lees meer
Fiscus moet voor aanmaning gebruikte bezorger specificeren

Fiscus moet voor aanmaning gebruikte bezorger specificeren

​Als de ontvanger een postvervoerbedrijf inschakelt om een aanmaning te versturen, moet hij dit bedrijf specifiek kunnen benoemen. Op 6 september 2019 stuurt de ontvanger van de belastingen per post een dwangbevel naar een man die in Slowakije woont. Dit dwangbevel...

Lees meer
Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

Eerste Kamer stemt voor nieuwe pensioenwet

​De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet. Het gaat om de grootste hervorming van het pensioenstelsel ooit. Pensioenfondsen krijgen een jaar extra tijd voor de overgang naar het nieuwe stelsel: tot 2028. Over een paar jaar krijgen alle werkenden die...

Lees meer
Voor de verhuurvrijstelling is het gebruik niet van belang

Voor de verhuurvrijstelling is het gebruik niet van belang

​Om te bepalen of er sprake is van passieve verhuur, moet alleen worden gekeken naar de prestatie die de verhuurder zelf verricht. Hoe de huurder het onroerend goed gebruikt, maakt niet uit. Een stichting huurt een sportpark van de gemeente. De stichting laat in 2012...

Lees meer
Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

Lager fictief loon door beperkte inzetbaarheid niet onderbouwd

​Het is aannemelijk dat de dga betrokken was bij een mishandeling, maar hij kan niet onderbouwen dat hij hierdoor minder kon werken. Een man is sinds 21 juni 2017 enig aandeelhouder en bestuurder van een bv. De bv houdt zich bezig met autohandel en garagediensten en...

Lees meer
Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

​Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen. Een man heeft sinds november 1999 een eenmanszaak voor advisering op...

Lees meer
Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

​Alle aspecten van de installatie zijn van belang voor de vraag of op zonnepanelen afzonderlijk kan worden afgeschreven. De zonnepanelen maken de panden beter geschikt voor bewoning en zijn dus ook geen ‘werktuig’. Een woningcorporatie laat in 2016 voor € 1.019.566,50...

Lees meer
Voortzetter van VOF mag onderneming geruisloos in bv brengen

Voortzetter van VOF mag onderneming geruisloos in bv brengen

​Zet na het overlijden van een ondernemer zijn erfgenaam het bedrijf voort zonder dat de activiteiten wezenlijk veranderen? Dan bestaat in beginsel recht op doorschuiving en eventueel geruisloze inbreng in een bv. Vanaf 1965 exploiteert een vrouw samen met haar drie...

Lees meer
Alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

Alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

​De verleggingsregeling is bedoeld om btw-fraude en misbruik in bepaalde sectoren te voorkomen. Hiervoor is het nodig dat de identiteit van de afnemer kan worden vastgesteld. Een bv levert non-ferrometalen aan een Duitse afnemer. Deze afnemer haalt het metaal altijd...

Lees meer
Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder WKR

Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder WKR

​Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen. Volgens Advocaat-Generaal Pauwels kan de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden hier een onderdeel van zijn. Een bv is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van...

Lees meer
Stakingswinstlijfrente niet aftrekbaar van bijdrage-inkomen Zvw

Stakingswinstlijfrente niet aftrekbaar van bijdrage-inkomen Zvw

​Voor een aftrek op het bijdrage-inkomen moet de lijfrente zijn bedongen in verband met een FOR-vrijval. Een stakingswinstlijfrente hoeft niet hetzelfde te worden behandeld. De exploitant van een tennisschool staakt zijn onderneming op 30 september 2018. Hij bedingt...

Lees meer
Geen 30%-regeling voor student die in Nederland blijft wonen

Geen 30%-regeling voor student die in Nederland blijft wonen

​Een werknemer die in Nederland woont, komt niet in aanmerking voor de 30%-regeling. Dit geldt ook als hij tevens buiten Nederland een woonplaats heeft. Een Indiase man woont en werkt in India. Hij is daar samen met zijn moeder eigenaar van een woning. De...

Lees meer
Geen schadevergoeding door contract met gemachtigde

Geen schadevergoeding door contract met gemachtigde

​Er wordt geen immateriële schadevergoeding toegekend als de ontvangen bedragen altijd aan de gemachtigde moeten worden doorbetaald. Het gaat hier om twee zaken waarin hetzelfde WOZ-bureau als gemachtigde optreedt. In de eerste zaak stelt de eigenaar van een...

Lees meer
Holding terecht belast voor winstuitdeling aan kinderen dga

Holding terecht belast voor winstuitdeling aan kinderen dga

​Een holding verkoopt een perceel aan de kinderen van haar dga, maar het perceel wordt uiteindelijk geleverd met verhuurbare bedrijfsunits. De waarde is dus veel hoger. Een holding verkoopt op 12 mei 2010 een perceel aan de kinderen van haar dga. In 2011 worden er op...

Lees meer
Ook tweede rittenregistratie toont privégebruik auto niet aan

Ook tweede rittenregistratie toont privégebruik auto niet aan

​Een privégebruik van minder dan 500 kilometer kan alleen worden aangetoond met een sluitende rittenregistratie. Er geldt een verzwaarde bewijslast. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een holding heeft van de inspecteur een ‘verklaring geen privégebruik auto’...

Lees meer
Bpm-teruggaaf door Kennisgroepstandpunt

Bpm-teruggaaf door Kennisgroepstandpunt

​Een standpunt van de Kennisgroep BPM maakt een ambtshalve teruggaaf mogelijk bij een te late inschrijving in het kentekenregister van een andere EU-lidstaat. Een man verkoopt zijn auto aan een Poolse handelaar en vraagt om een BPM-teruggaaf in verband met de export...

Lees meer
Dga krijgt gevangenisstraf met proeftijd

Dga krijgt gevangenisstraf met proeftijd

​De dga van twee bv’s heeft er bewust voor gezorgd dat zijn boekhouder onjuiste btw-aangiften indiende en zal dit mogelijk weer doen met een andere bv. Een man is directeur-grootaandeelhouder (dga) van twee bv’s. Uit een boekenonderzoek blijkt dat beide bv’s...

Lees meer
Landbouwvrijstelling beperkt tot eigen winst

Landbouwvrijstelling beperkt tot eigen winst

​De verkoop van landbouwgrond met de directe vestiging van een pachtrecht met terugkooprecht kan er toe leiden dat een deel van de waardestijging bij de koper terechtkomt. Een echtpaar staakt per 30 april 2015 het door hen als vennootschap onder firma (VOF) gedreven...

Lees meer
Inspecteur gebonden aan de voorwaarden bij geruisloze inbreng

Inspecteur gebonden aan de voorwaarden bij geruisloze inbreng

​De goedkeuring voor geruisloze inbreng in een holding geldt alleen als de werk-bv al is opgericht op het moment van de inbreng in de beheer-bv. Een echtpaar drijft sinds 2004 een vennootschap onder firma (VOF). De VOF houdt zich bezig met de verhuur en lease van...

Lees meer
Niet-uitgekeerde pensioenbedragen zijn toch genoten

Niet-uitgekeerde pensioenbedragen zijn toch genoten

​Het maakt niet uit dat pensioenuitkeringen niet worden betaald als er verrekening mogelijk is met een schuld van de dga aan zijn bv. Een dga heeft zijn pensioen ondergebracht bij de bv. Hij heeft daarnaast een schuld van ruim € 3,8 miljoen aan de bv waarbij...

Lees meer
Beoordeel indirecte bezitstermijn BOR per onderneming

Beoordeel indirecte bezitstermijn BOR per onderneming

​Om de bedrijfsopvolgingsregeling op een aanmerkelijk belang te mogen toepassen, moet de onderliggende bv lang genoeg een onderneming drijven. Deze toets vindt per onderneming plaats. De moeder van een man houdt in 2011 via een holding aanvankelijk een indirect...

Lees meer
Bestuurder aansprakelijk door laat deponeren van jaarstukken

Bestuurder aansprakelijk door laat deponeren van jaarstukken

​Een bestuurder kan aansprakelijk zijn voor de tekorten van een failliete bv als hij niet voldoet aan zijn publicatieplicht. Een man is bestuurder van twee bv’s die zich bezighouden met de in- en verkoop van tassen, koffers en dergelijke. Beide bv’s zijn op verzoek...

Lees meer
10%-criterium lucratief belang geldt ook voor certificaten

10%-criterium lucratief belang geldt ook voor certificaten

​Ook voor certificaten in achtergestelde aandelen geldt dat in beginsel een hefboomeffect moet optreden van meer dan 1 op 10, wil sprake zijn van een lucratief belang. Een man heeft een managementfunctie vervuld bij een groep van vennootschappen. Hij heeft voor een...

Lees meer
Tijdelijk verhuurde aanbouw van eigen woning in box 1 belast

Tijdelijk verhuurde aanbouw van eigen woning in box 1 belast

​70% van de voordelen uit verhuur van een aanbouw van een eigen woning is belast in box 1 als de afzonderlijke perioden van verhuur slechts kort duren. Sinds 16 april 2003 zijn een man en zijn partner eigenaar van een eigen woning. In 2016 breiden zij hun woning uit...

Lees meer
Verklaring niet in 1998 afgetrokken lijfrentepremie volstaat

Verklaring niet in 1998 afgetrokken lijfrentepremie volstaat

​Moet een belastingplichtige aannemelijk maken dat hij een in 1999 betaalde lijfrentepremie niet in het voorafgaande jaar heeft afgetrokken? Dan mag hij volgens Rechtbank Den Haag in beginsel volstaan met een verklaring. Op 17 februari 1999 heeft een vrouw een...

Lees meer
Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

​Als de resultaten van een bv vóór de toepassing van het gebruikelijk loon vaak lager zijn dan het vaste minimum, is dat in beginsel reden om het gebruikelijk loon te matigen. Een man en zijn echtgenote houden in 2018 elk 50% van de aandelen in een holding. De man is...

Lees meer
Verrekening maakt lijfrentepremie nog geen ab-kostenpost

Verrekening maakt lijfrentepremie nog geen ab-kostenpost

​Verrekent een aandeelhouder de schuldig gebleven koopsom van een aanmerkelijk belangpakket met zijn vordering vanwege een overgenomen lijfrenteverplichting? Dat betekent nog niet dat de lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn van het inkomen uit aanmerkelijk belang. Een...

Lees meer
Late melding betalingsonmacht heeft doorlopende werking

Late melding betalingsonmacht heeft doorlopende werking

​Ook als een bestuurder te laat een melding van betalingsonmacht heeft ingediend, heeft deze melding een doorlopende werking. Daardoor is het moeilijker voor de fiscus om die bestuurder voor later opgekomen belastingschulden aansprakelijk te stellen. Een man is sinds...

Lees meer
Onjuist bekendgemaakte aanslag ontbonden lichaam vernietigd

Onjuist bekendgemaakte aanslag ontbonden lichaam vernietigd

​De inspecteur moet extra goed opletten dat hij op de correcte wijze aan een ontbonden lichaam een aanslag vennootschapsbelasting oplegt. Anders vernietigt de belastingrechter de aanslag. Twee bedrijven die zijn opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van...

Lees meer
Alleen belastingverschil is relevant voor correctiebeleid

Alleen belastingverschil is relevant voor correctiebeleid

​Hof Amsterdam bevestigt dat de inspecteur geen van de aangifte afwijkende aanslag mag opleggen als de belastingcorrectie lager is dan een bepaald bedrag. Dit geldt zelfs bij een inkomenscorrectie van meer dan € 500. In deze zaak heeft de Belastingdienst bij het...

Lees meer
Geen vergrijpboete voor ‘suppletie via Vpb-aangifte’

Geen vergrijpboete voor ‘suppletie via Vpb-aangifte’

​Een btw-ondernemer voldoet niet aan zijn verplichting om een suppletieaangifte in te dienen als hij zijn btw-schuld in de jaarrekening bij de Vpb-aangifte opneemt. Maar wie dat in het verleden heeft gedaan, hoort geen vergrijpboete te krijgen. Constateert een...

Lees meer
Levenstestament krijgt niet altijd voorrang

Levenstestament krijgt niet altijd voorrang

​Ook al is iemand, bijvoorbeeld de echtgenoot, in een levenstestament als curator benoemd, dan nog kan de rechter besluiten om een derde aan te wijzen als curator. Een vrouw lijdt aan vasculaire dementie en verblijft in een verpleeghuis. Haar dochter verzoekt om haar...

Lees meer
Belastingdienst hoeft verstuurde aanslag niet in te brengen

Belastingdienst hoeft verstuurde aanslag niet in te brengen

​Zodra de inspecteur een belastingaanslag heeft verstuurd, behoort deze aanslag niet meer tot de stukken die hij moet in brengen in een beroepsprocedure. De Belastingdienst heeft aan een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting een naheffingsaanslag omzetbelasting...

Lees meer
Geen bron van inkomen ondanks kleine winst in twee jaren

Geen bron van inkomen ondanks kleine winst in twee jaren

​Gedurende twee jaren een beperkte winst genieten betekent nog niet dat sprake is van een bron van inkomen en dus evenmin van een recht op verliesaftrek. Een man drijft sinds 15 juli 2009 een eenmanszaak. De activiteiten van de eenmanszaak bestaan uit het al dan niet...

Lees meer
Fiscus moet actief lager BPM-tarief gebruikte auto hanteren

Fiscus moet actief lager BPM-tarief gebruikte auto hanteren

​Is de BPM op enig tijdstip na twee maanden vóór de eerste ingebruikname lager dan die volgens de normale regels? Dan moet de fiscus de gunstigere berekening toepassen. Op 27 februari 2018 heeft een vennootschap een bedrag van € 404 aan BPM op aangifte voldaan vanwege...

Lees meer
Rechtsherstel box 3 voor niet-verhuurde tweede woning

Rechtsherstel box 3 voor niet-verhuurde tweede woning

​Hof Den Bosch heeft in afwijking van de wet rechtsherstel geboden aan de eigenares van een tweede woning waarover zij geen rendement heeft gerealiseerd. Een vrouw woont in Duitsland maar beschikt daarnaast over een tweede woning in Nederland. De Belastingdienst neemt...

Lees meer
Maaltijdbezorgers Deliveroo in dienstbetrekking

Maaltijdbezorgers Deliveroo in dienstbetrekking

​De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een maaltijdbezorger bij Deliveroo in dienstbetrekking werkzaam is. Aan de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan. Irrelevant is dat de bezorger een zekere vrijheid heeft om opdrachten te aanvaarden en...

Lees meer
Vernietiging aanslag erfbelasting vanwege talmende fiscus

Vernietiging aanslag erfbelasting vanwege talmende fiscus

​Hof Den Haag ziet in een onverklaarde vertraging in het opleggen van een navorderingsaanslag erfbelasting reden om deze hele aanslag te vernietigen. De Belastingdienst is erachter gekomen dat een vrouw € 1,5 miljoen op een Zwitserse bankrekening heeft geërfd van haar...

Lees meer
Geen avas bij onjuiste opgaaf ICP door adviseur

Geen avas bij onjuiste opgaaf ICP door adviseur

​Het indienen van een onjuiste opgaaf ICP kan leiden tot een verzuimboete. Een vergissing van de adviseur betekent niet dat de ondernemer niets te verwijten valt. Een btw-ondernemer verricht intracommunautaire prestaties. Haar adviseur dient over het tweede kwartaal...

Lees meer
Zonder beschikking geen belastingkorting voor ab-verlies

Zonder beschikking geen belastingkorting voor ab-verlies

​Voordat men een verlies uit aanmerkelijk belang kan laten omzetten in een belastingkorting, moet de Belastingdienst dit verlies vaststellen in een beschikking. Een man leidt bij de ontbinding van zijn bv in 2013 een verlies uit aanmerkelijk belang. Hij geeft dit...

Lees meer
WGA-uitkering is inkomen uit tegenwoordige arbeid

WGA-uitkering is inkomen uit tegenwoordige arbeid

​De Belastingdienst voert in het Handboek Loonheffingen begunstigend beleid als een werkgever een WGA-uitkering doorbetaalt. Het gelijkheidsbeginsel zorgt ervoor dat dit beleid ook geldt voor WGA-uitkeringen van het UWV. Een man ontvangt in 2018 een WGA-uitkering van...

Lees meer
Vergrijpboete voor niet aanleveren administratie

Vergrijpboete voor niet aanleveren administratie

​Het aanvaarden van de kans dat te weinig belasting wordt geheven kan leiden tot een vergrijpboete. Door het aanleveren van een onvolledige administratie is deze kans volgens de rechter bewust aanvaard. Een bv levert haar administratie steeds in de vorm van...

Lees meer
Verzoek om ambtshalve aanpassing aangifte vormt nieuw feit

Verzoek om ambtshalve aanpassing aangifte vormt nieuw feit

​Wie de Belastingdienst vraagt om zijn aangifte te herzien, kan daarmee ook ervoor zorgen dat de fiscus over een nieuw feit beschikt. Dat opent de weg naar een navorderingsaanslag. Op 1 april 2019 dient een vrouw haar aangifte IB/PVV in over het jaar 2018. Hierin...

Lees meer
Handelsrente over ROW-vordering behoort ook tot ROW

Handelsrente over ROW-vordering behoort ook tot ROW

​De vergoeding van handelsrente over een vordering, die valt in het vermogen voor het resultaat uit overige werkzaamheden, is zelf ook deel van dat resultaat. Een man doet vanaf 2001 onderzoek naar en ontwikkelt plannen voor de bouw van recreatiewoningen in een...

Lees meer
Jarenlange voorbereiding maakt nog geen IB-onderneming

Jarenlange voorbereiding maakt nog geen IB-onderneming

​Wie jarenlang bezig is met het realiseren van een website zonder verschillende adverteerders te werven of omzet te behalen, is waarschijnlijk geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Van 4 januari 2012 tot en met 9 augustus 2016 heeft een eenmanszaak ingeschreven...

Lees meer
Normaal btw-tarief voor lang parkeren-arrangement

Normaal btw-tarief voor lang parkeren-arrangement

​ Het langer mogen parkeren bij een hotel is een dienst die niet opgaat in het aanbieden van verblijf in dat hotel. Daarom geldt het normale btw-tarief voor dit parkeren. Een bv exploiteert een hotel met 625 hotelkamers, diverse zalen, een zwembad, een restaurant en...

Lees meer
Niet uitvoeren herinvesteringsplannen: overtollig geld

Niet uitvoeren herinvesteringsplannen: overtollig geld

​ Als een ondernemer een dalende omzet heeft en zijn herinvesteringsplannen niet uitvoert, hoeft hij vaak niet zo veel liquide middelen aan te houden. De fiscus kan dan overtollige liquide middelen als box 3-vermogen zien. Een man drijft een eenmanszaak en houdt zich...

Lees meer
Schenking door SPF is schenking door insteller SPF

Schenking door SPF is schenking door insteller SPF

​ Rechtbank Gelderland oordeelt dat een SPF voor fiscale doeleinden transparant is. Dat betekent dat de door de SPF gedane schenking aan de zoon van de insteller van de SPF geacht wordt te zijn gedaan door de insteller. Een vader richt op 28 januari 2005 een Stichting...

Lees meer
Cashbonus in ruil voor toegekende werknemersopties aftrekbaar

Cashbonus in ruil voor toegekende werknemersopties aftrekbaar

​ Een bv verstrekt in 2013 en 2014 aan vijf werknemers voorwaardelijke werknemersopties. In 2015 accepteren de werknemers het aanbod van de werkgever om de opties in te ruilen voor een cashbonus. Die bonus betaalt de werkgever in de jaren 2016 tot en met 2018 uit. Hof...

Lees meer
Wijziging inbrengwaarde pand moet goed gemotiveerd zijn

Wijziging inbrengwaarde pand moet goed gemotiveerd zijn

​ Eindigt een dga zijn terbeschikkingstelling van een onroerende zaak aan zijn bv? En wil hij de inbrengwaarde van de onroerende zaak aanpassen? Dan moet hij een goed gespecificeerd taxatierapport overleggen. Twee broers hebben ieder een aandeel van 50% in een...

Lees meer
Geen informatiebeschikking, toch vooraftrek onderbouwen

Geen informatiebeschikking, toch vooraftrek onderbouwen

​ Ook al heeft de Belastingdienst geen informatiebeschikking afgegeven, dan nog moet de btw-ondernemer zijn recht op voorbelasting aannemelijk maken. Een bv houdt zich bezig met de advisering in en de ontwikkeling van instructies en het geven van trainingen op het...

Lees meer
De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS

De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS

​ Als een Nederlander emigreert naar de Verenigde Staten van Amerika, kan hij geen beroep doen op de 183-dagenregeling met betrekking tot loon dat hij als inwoner van Nederland heeft genoten. In het jaar 2018 woont en werkt een man van 1 januari tot en met 17 juni in...

Lees meer
Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden

Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden

​ Een urenregistratie die voor elke dag maar één globaal omschreven activiteit meldt, is niet geschikt om te bewijzen dat de ondernemer aan het urencriterium heeft voldaan. In het jaar 2016 heeft een man onder een bedrijfsnaam activiteiten verricht in de reclame- en...

Lees meer
Bezorging op verkeerd adres: geen rechtsgeldige uitnodiging

Bezorging op verkeerd adres: geen rechtsgeldige uitnodiging

​ Als een uitnodiging voor de zitting bij de belastingrechter op een verkeerd adres is bezorgd, heeft deze uitnodiging niet rechtsgeldig plaatsgevonden. Een vrouw die is gestart met een schoonheidssalon aan huis meent dat deze activiteit een bron van inkomen is. De...

Lees meer
Stuk over transactie van ondernemer mag niet geheim blijven

Stuk over transactie van ondernemer mag niet geheim blijven

​ Legt de Belastingdienst in verband met een transactie een ondernemer een naheffingsaanslag omzetbelasting op? Dan moet de ondernemer processtukken die reppen over deze transactie kunnen inzien. Een btw-ondernemer heeft het btw-tarief van 0% toegepast op...

Lees meer
Verlies op participatie in genomineerde film is aftrekbaar

Verlies op participatie in genomineerde film is aftrekbaar

​ Van een film die is geselecteerd als openingsfilm van een festival en verschillende nominaties heeft ontvangen, mag men verwachten dat deze succesvol zal zijn. Als dit succes uitblijft, mogen de participanten daarom in beginsel een verlies aftrekken. Een man neemt...

Lees meer
Belastingrente voor bv’s per 1 maart 2023 naar 10,5%

Belastingrente voor bv’s per 1 maart 2023 naar 10,5%

​ Per 1 maart 2023 stijgt de belastingrente voor rechtspersonen van 8% naar 10,5%. De vennootschapsbelasting die een lichaam is verschuldigd, bouwt zich gedurende het boekjaar op. Maar praktisch gezien zal deze belastingschuld pas enige tijd na het einde van dat...

Lees meer
Geen boete als garage met geschorste auto rijdt

Geen boete als garage met geschorste auto rijdt

​ Rijdt een garagehouder op een andere dag dan de dag van de APK-keuring met de geschorste auto van een klant? Dan mag de fiscus de klant wel een naheffingsaanslag MRB opleggen, maar geen verzuimboete. Een houder van een kampeerauto schorst het kentekenbewijs van...

Lees meer
Geen rechtsherstel door laat bezwaar en hoog inkomen

Geen rechtsherstel door laat bezwaar en hoog inkomen

​ Zoals het er nu voorstaat, hoeft de inspecteur het box 3-inkomen niet te verlagen als de belanghebbende te laat is met zijn bezwaarschrift en voldoende inkomen heeft. De bezittingen in box 3 van een man bestaan in 2017 voor € 832.870 uit bank- en spaartegoeden, voor...

Lees meer
Pas aansprakelijkheid boete bij overtuigend aangetoonde opzet

Pas aansprakelijkheid boete bij overtuigend aangetoonde opzet

​ Als de ontvanger een bestuurder van een bv aansprakelijk wil stellen voor een boete die aan de bv is opgelegd, dan moet hij eerst bewijzen dat door opzet of grove schuld van de bestuurder te weinig belasting is geheven. Een bv exploiteert van 2011 tot en met 2013...

Lees meer
Zware bewijslast bij fiscus voor vergrijpboete

Zware bewijslast bij fiscus voor vergrijpboete

​ De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur moet doen blijken dat sprake is van opzet van de kant van de belastingplichtige als hij hem een vergrijpboete wil opleggen. Ondanks het ontbreken van een nieuw feit is aan een belastingplichtige een navorderingsaanslag op te...

Lees meer
Ook recht op dwangsom bij trage ambtshalve vermindering

Ook recht op dwangsom bij trage ambtshalve vermindering

​ Als een bestuursorgaan te lang doet over een verzoek om ambtshalve vermindering van een aanslag, is het een dwangsom verschuldigd. Advocaat-generaal (A-G) IJzerman heeft in het belang der wet cassatie ingesteld. In de onderliggende zaak heeft een mede-eigenaar van...

Lees meer
Hoge Raad legt gevolgen massaal bezwaar box 3-perikelen uit

Hoge Raad legt gevolgen massaal bezwaar box 3-perikelen uit

​ De belastingrechter mag bij de beoordeling van een individueel beroepschrift tegen de box 3-heffing de gevolgen van de collectieve uitspraak meenemen. Een man is aangeslagen voor box 3 inzake IB/PVV 2015 tot en met 2018. Zijn bezwaren vallen onder de...

Lees meer
Pro rata btw-aftrek te berekenen met verhuurovereenkomst

Pro rata btw-aftrek te berekenen met verhuurovereenkomst

​ Als de betaalde en overeengekomen huurvergoeding maar ziet op één prestatie, ligt het voor de hand om bij de pro rata btw-aftrek uit te gaan van één prestatie. Voor het realiseren van een kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector hebben...

Lees meer
KO-regeling geldt voor alle ondernemingsactiviteiten samen

KO-regeling geldt voor alle ondernemingsactiviteiten samen

​ Volgens de Hoge Raad moeten alle bedrijfsactiviteiten van de ondernemer voor de toepassing van de kleineondernemersregeling tezamen in aanmerking worden genomen. Een belastingadviseur is voor de omzetbelasting ondernemer. In 2018 heeft hij op zijn woning...

Lees meer
Loon vertrekkende werknemer moet uit NOW-toetsloonsom

Loon vertrekkende werknemer moet uit NOW-toetsloonsom

​ Het loon van een werknemer, die vertrekt zonder dat dit iets te maken heeft met de coronacrisis, moet men uit de toetsloonsom halen om te voorkomen dat de NOW-subsidie onredelijk laag uitpakt. Een bedrijf houdt zich bezig met reclame- en marketingadvies,...

Lees meer
Aanwijzing massaal bezwaar plus over 2017 tot en met 2020

Aanwijzing massaal bezwaar plus over 2017 tot en met 2020

​ De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd waardoor niet-bezwaarmakers tegen de box 3-heffing meedoen in de massaal bezwaar plus-procedure voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2020. De Belastingdienst heeft een groot aantal verzoeken om...

Lees meer
Zelfgekweekte goodwill voorkomt overdrachtsbelasting niet

Zelfgekweekte goodwill voorkomt overdrachtsbelasting niet

​ De Hoge Raad bevestigt dat goodwill moet zijn gekocht, wil het een bezitting zijn bij het toetsen of een lichaam kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon. Een bv koopt op 15 december 2016 41% van de certificaten van aandelen in een houdstermaatschappij van...

Lees meer
Inspecteur moet inschakeling postbedrijf bewijzen

Inspecteur moet inschakeling postbedrijf bewijzen

​ Volgens de Hoge Raad moet een inspecteur niet alleen bewijzen dat de aanslagen naar het juiste adres zijn gestuurd. Hij moet ook bewijzen aan welke postvervoerder hij de aanslagen heeft aangeboden. Aan een belastingplichtige zijn met dagtekening 28 juni 2017...

Lees meer
Recht op belastingrente over onterechte box 3-heffing

Recht op belastingrente over onterechte box 3-heffing

​ Wie recht heeft op rechtsherstel in verband met het Kerstarrest, heeft in beginsel ook recht op een vergoeding van belastingrente. Een vrouw is in beroep gegaan tegen de vermogensrendementsheffing over de jaren 2016, 2017 en 2018. Bij zijn oordeel verwijst Hof...

Lees meer
Technische briefing Wet minimumbelasting 2024

Technische briefing Wet minimumbelasting 2024

​ De vaste commissie voor Financiën heeft Staatssecretaris Van Rij verzocht de technische briefing over het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 in de openbaarheid te laten plaatsvinden. De staatssecretaris geeft aan dat dit mogelijk is, maar niet op de geplande...

Lees meer
Door opschortende voorwaarde maar 50% hypotheekrenteaftrek

Door opschortende voorwaarde maar 50% hypotheekrenteaftrek

​ Het opnemen van een ontbindende in plaats van een opschortende voorwaarde in het echtscheidingsconvenant kan het verschil maken tussen wel of geen hypotheekrenteaftrek. Nadat een echtpaar is gescheiden, blijft de vrouw in de echtelijke woning in België wonen. Het...

Lees meer
Terug te geven starterskrediet: geen persoonsgebonden aftrek

Terug te geven starterskrediet: geen persoonsgebonden aftrek

​ Moet een IB-ondernemer een starterskrediet terugbetalen aan het UWV? Zo’n terugbetalingsverplichting is niet op te voeren als een (restant) persoonsgebonden aftrekpost. In 2011 heeft een man van het UWV een starterskrediet van € 20.000 ontvangen. Per 1 januari 2014...

Lees meer
Inspecteur kan toch navorderen bij HT-convenant

Inspecteur kan toch navorderen bij HT-convenant

​ Ondernemers die het convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst hebben gesloten mogen er niet op vertrouwen dat de Belastingdienst de ingediende aangifte zonder correcties oplegt. Verder oordeelt de Hoge Raad dat de oordelen van Hof Arnhem-Leeuwarden over...

Lees meer
Stilzitten dga leidt niet tot fictieve afkoop PEB

Stilzitten dga leidt niet tot fictieve afkoop PEB

​ Hof Den Bosch is van oordeel dat een pensioen in eigen beheer niet fictief is afgekocht als dit pensioen niet tijdig is ingegaan. Voor het prijsgeven van pensioenaanspraken is het enkele stilzitten van de dga onvoldoende. Een dga woont sinds 1992 in België. Hij...

Lees meer
Inspecteur belast vertrekvergoeding in verkeerde jaar

Inspecteur belast vertrekvergoeding in verkeerde jaar

​ Rechtbank Gelderland oordeelt dat het genietingsmoment van een vertrekvergoeding voor de werknemer het moment is waarop hij deze heeft ontvangen. De civiele rechtsverhouding is bepalend voor het fiscale genietingsmoment. Een man is met zijn ex-werkgever...

Lees meer
Besparing van omzetbelasting geen misbruik van recht

Besparing van omzetbelasting geen misbruik van recht

​ Neemt een dga een auto van de bv voor een te lage waarde over? Dan is sprake van een verkapte winstuitdeling. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat die verkapte winstuitdeling niet tot de maatstaf van heffing voor de omzetbelasting behoort. In 2015 heeft een...

Lees meer
Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

​ Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto willen aanschaffen, kunnen vanaf vandaag weer subsidie daarvoor aanvragen. Als men voldoet aan de voorwaarden kan men voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto € 2.950...

Lees meer
Ondanks drang toekenning legaat erfbelasting verschuldigd

Ondanks drang toekenning legaat erfbelasting verschuldigd

​ Voelt iemand zich gedrongen om een ander, die anders dan als werknemer werkzaamheden voor hem heeft verricht, een legaat toe te kennen? Zelfs dan is de legataris gewoon erfbelasting verschuldigd. Een alleenstaande man heeft een legaat toegekend aan een vrouw die...

Lees meer
Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

​ Betaalt een dga aan zijn eigen bv boeterente vanwege een vroegtijdige aflossing op zijn hypotheek om zo rentelasten naar voren te halen? Dan is sprake van vooruitbetaalde rente die niet in het jaar van betaling aftrekbaar is. Een man met een eigen woning leent in...

Lees meer
Landelijke landbouwnormen 2022 beschikbaar

Landelijke landbouwnormen 2022 beschikbaar

​ De Landelijke Landbouwnormen 2022 zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2021 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor...

Lees meer
Geen OZB vanwege corona

Geen OZB vanwege corona

​ Rechtbank Limburg heeft een OZB-aanslag vernietigd omdat een bioscoop op 1 januari 2021 weliswaar ter beschikking stond, maar niet toegankelijk was voor het publiek en daardoor ook niet geëxploiteerd kon worden als bioscoop. Aan een bioscoop in Maastricht is een...

Lees meer
Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelaties

Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelaties

​ Het kabinet wil de regels rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken en het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Ook wordt de komende twee jaar gewerkt aan maatregelen en plannen om uiterlijk op 1 januari 2025 het...

Lees meer
Matiging belastingrente eerder uitgebreid naar LB en btw

Matiging belastingrente eerder uitgebreid naar LB en btw

​ Door de overwegingen van de Hoge Raad in het arrest over belastingrente wil staatssecretaris Van Rij het wetsartikel waarmee de inspecteur in rekening gebrachte belastingrente kan minderen eerder voor de loonbelasting en omzetbelasting in werking laten treden. Door...

Lees meer
Geen periodieke uitkering bij vijf afzonderlijke schenkingen

Geen periodieke uitkering bij vijf afzonderlijke schenkingen

​ Ook de Hoge Raad oordeelt dat schenkingen, gedaan bij vijf afzonderlijke notariële akten, samen niet één periodieke uitkering vormen voor de schenkbelasting. Bij vijf afzonderlijke notariële akten van schenking hebben een man en zijn ouders een overeenkomst van...

Lees meer
Uitwerking regeling tegemoetkoming energiekosten MKB

Uitwerking regeling tegemoetkoming energiekosten MKB

​ Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Het kabinet kijkt nog of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei...

Lees meer
Niet-bestaande rechtspersoon leeft niet in spanning

Niet-bestaande rechtspersoon leeft niet in spanning

​ In een periode waarin een rechtspersoon niet bestaat, is bij haar geen sprake van spanning en frustratie als sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. Dus bestaat voor die periode geen recht op een immateriële vergoeding. Een bv is opgericht op...

Lees meer
Motiveer zakelijkheid kosten van drank, diner en theater

Motiveer zakelijkheid kosten van drank, diner en theater

​ De Belastingdienst wil nog wel eens kritisch kijken naar het opvoeren van kosten van alcoholische drank, diners, theaterbezoek en dergelijke als bedrijfskosten. De ondernemer zal de zakelijkheid van deze uitgaven aannemelijk moeten maken. Op 15 augustus 2020 krijgt...

Lees meer
Geen aanvraag STAP-budget mogelijk in januari 2023

Geen aanvraag STAP-budget mogelijk in januari 2023

​ Het kabinet slaat het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over. Er is tijd nodig om maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Dit schrijven de ministers Van Gennip en Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Er loopt...

Lees meer
Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

​ Heeft een btw-ondernemer te veel btw gefactureerd aan zijn afnemers? Maar bestaat er geen gevaar dat de fiscus belastinginkomsten misloopt? Dan hoeft de ondernemer het te veel berekende bedrag niet af te dragen. Een Oostenrijkse GmbH exploiteert een binnenspeeltuin....

Lees meer
Liever eenmalige beloning dan forse loonsverhoging

Liever eenmalige beloning dan forse loonsverhoging

​ In plaats van een fikse loonsverhoging om de hogere prijzen te compenseren is het beter om met eenmalige beloningen te komen, zeggen de werkgeversorganisaties. De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden de...

Lees meer
100% hypotheekrente betaald, slechts 50% aftrek

100% hypotheekrente betaald, slechts 50% aftrek

​ De uitspraak van Rechtbank Noord-Holland benadrukt eens te meer hoe belangrijk het is om afspraken te maken over de betaling van hypotheekrente in de echtscheidingsovereenkomst. Van 2005 tot in 2017 is een vrouw in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest...

Lees meer
Onterecht afwijzen TVL leidt niet tot herziening besluiten

Onterecht afwijzen TVL leidt niet tot herziening besluiten

​ De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 20 september 2022 over het onterecht afwijzen van de TVL-regeling aan een startende ondernemer in Q4 2020 leidt niet tot een herziening van eerdere besluiten. Dit schrijft minister Adriaansens...

Lees meer
Kabinetsreactie evaluatie BOR

Kabinetsreactie evaluatie BOR

​ In het voorjaar van 2023 zal het kabinet bekijken of en welke aanpassingen van de BOR wenselijk zijn. Minister Adriaansens biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aan. Het kabinet kiest er voor de BOR niet af te...

Lees meer
Geen ambtshalve vermindering mogelijk bij late aanslag

Geen ambtshalve vermindering mogelijk bij late aanslag

​ Een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Als de Belastingdienst een aanslag na deze vijfjaarstermijn oplegt, kan geen ambtshalve vermindering meer...

Lees meer
Aantal cao-codes vervallen in 2023

Aantal cao-codes vervallen in 2023

​ Met ingang van 2023 vervallen een aantal cao-codes. Sommige codes worden vervangen. Op de site van het CBS staat een compleet overzicht. In de lijst staan de cao-codes die met ingang van 2023 (einddatum 31-12-2022) vervallen. Die codes mogen niet meer worden...

Lees meer
Door verkoop deelneming vervalt BOR

Door verkoop deelneming vervalt BOR

​ Voor de vraag of ondernemingsvermogen is verkregen waarop de BOR van toepassing is, is de situatie ten tijde van de schenking beslissend. Draagt een holding kort na de schenking haar volledige ondernemingsvermogen over, dan is de waarde van het ondernemingsvermogen...

Lees meer
Alleen dga-loon netto-inkomen volgens huwelijkse voorwaarden

Alleen dga-loon netto-inkomen volgens huwelijkse voorwaarden

​ Komen huwelijkspartners huwelijkse voorwaarden overeen met een periodiek verrekenbeding? Dan is het belangrijk het begrip inkomen goed te definiëren. Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat tot het te verrekenen inkomen van de man alleen de daadwerkelijk van de bv...

Lees meer
Meer subsidie voor duurzame bouwmachines en vrachtwagens

Meer subsidie voor duurzame bouwmachines en vrachtwagens

​ Er is in 2023 € 60 miljoen subsidie beschikbaar voor bouwbedrijven om over te stappen op duurzame bouwmachines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen. Dergelijk bouwmaterieel stoot geen uitlaatgassen uit, en dus ook...

Lees meer
STAP-regeling strenger en strakker

STAP-regeling strenger en strakker

​ De STAP-regeling is erg populair. Om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan neemt minister Van Gennip wel enkele maatregelen. Sinds maart 2022 kunnen mensen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor een STAP-budget. Via STAP kunnen...

Lees meer
BOR voor verhuur van eerder zelf geëxploiteerde onderneming

BOR voor verhuur van eerder zelf geëxploiteerde onderneming

​ Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den Bosch terecht tot uitgangspunt genomen dat de BOR voor het voortzettingsvereiste bij lichamen het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgt. Alleen als de specifieke aard van de BOR daarom vraagt is hierop een...

Lees meer
Verplicht gebruik eHerkenning voor loonheffingen mag

Verplicht gebruik eHerkenning voor loonheffingen mag

​ De Hoge Raad oordeelt dat de overheid in beginsel werkgevers mag verplichten om eHerkenning te gebruiken voor het doen van de aangifte loonheffingen. Een bv heeft geen aangifte loonheffingen gedaan over het tijdvak maart 2020, waarna een naheffingsaanslag is...

Lees meer
Ab-houderschap eindigt pas bij scheiding van tafel en bed

Ab-houderschap eindigt pas bij scheiding van tafel en bed

​ Wie met een ab-houder trouwt in een niet-beperkte gemeenschap van goederen, krijgt in principe de helft van dat aanmerkelijk belang toegerekend. Ook als die persoon feitelijk gescheiden leeft van de ab-houder, maar nog niet heeft verzocht om scheiding van tafel en...

Lees meer
Uiterste aanvraagdatum vaststelling NOW-5 verschoven

Uiterste aanvraagdatum vaststelling NOW-5 verschoven

​ Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een regeling gepubliceerd waardoor de uiterste aanvraagdatum voor de vaststelling van een subsidie die is verleend op grond van de NOW-5 is verschoven van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023. Werkgevers die een...

Lees meer
Loonafspraken weer omhoog

Loonafspraken weer omhoog

​ De in oktober gemaakte loonafspraken zijn weer hoger als in de maanden ervoor. Het maandgemiddelde komt uit op 4,7%, de hoogste in veertig jaar. Het gemiddelde voor heel 2023 stijgt naar 3,5%. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN. Er zijn in oktober 17...

Lees meer
FE btw kan nasleep hebben voor aansprakelijkheid

FE btw kan nasleep hebben voor aansprakelijkheid

​ Verlaat een vennootschap een fiscale eenheid voor de omzetbelasting? Dan eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de btw-schulden van die fiscale eenheid pas als de Belastingdienst daarover is ingelicht. Een vennootschap is sinds 1 maart 2011...

Lees meer
Vóór huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie

Vóór huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie

​ In het zicht van een echtscheiding kunnen echtgenoten overeenkomen dat geen recht op partneralimentatie bestaat, maar niet vóór het huwelijk. Een man en een vrouw hebben vóór hun huwelijk huwelijkse voorwaarden opgesteld. Daarbij zijn zij een nihilbeding...

Lees meer
Fout in toelichting beschikking Whk 2023

Fout in toelichting beschikking Whk 2023

​ In de toelichting bij de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023, die onlangs is verstuurd, staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend. Bij middelgrote...

Lees meer
Gifgroene auto kan veel waard zijn voor BPM

Gifgroene auto kan veel waard zijn voor BPM

​ Het is nog niet zo gemakkelijk om de fiscus ervan te overtuigen dat de kleur van een auto een waarde drukkende factor is voor de BPM. Een kentekenhouder is in bezwaar gegaan tegen naheffingsaanslagen BPM die de Belastingdienst hem heeft opgelegd vanwege de...

Lees meer
Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

​ Het moet aantrekkelijker worden voor consumenten om lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel te kopen. Een verlaging van de btw op biologische en streekproducten kan volgens daarbij helpen. Dat stellen de twaalf Nederlandse provincies in een gezamenlijk rapport. Het...

Lees meer
UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

​ Het Hof van Justitie oordeelt dat het te ver gaat om een register met gegevens over uiteindelijk belanghebbenden open te stellen voor de hele bevolking van een lidstaat. Vennootschappen en andere juridische entiteiten in EU-lidstaten zijn verplicht actuele...

Lees meer
Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

​ Uit berichtgeving op de site van SVB blijkt dat de afspraak dat grenswerkers die in België of Duitsland wonen thuis kunnen blijven werken zonder gevolgen voor hun sociale zekerheid tot 30 juni 2023 is verlengd. De huidige afspraak geldt tot 1 januari 2023. In een...

Lees meer
Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

​ Wonen gehuwden niet samen? Dan zijn zij fiscaal gezien toch fiscaal partners van elkaar. Pas wanneer een van de fiscaal partners een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient of een verzoek tot scheiding van tafel en bed en een van de partners schrijft zich...

Lees meer
Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

​ In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld € 5.250 aan bijzondere beloningen uitgekeerd, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6% meer dan in 2020. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening,...

Lees meer
Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

​ De verhuurder van een materiële onderneming, kan de verhuurde onderneming geruisloos in een bv inbrengen. Hof Amsterdam heeft de geruisloze inbreng toegestaan, mits de verhuurder bij de waardeontwikkeling van zijn onderneming belang blijft houden. Een ondernemer...

Lees meer
Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

​ De Hoge Raad vindt het niet aanvaardbaar dat de Belastingdienst de belastingrente berekent over een periode waarin de Belastingdienst al heeft beschikt over dat belastingbedrag. De belastingrenteregeling in de AWR wijkt daardoor af van de renteverzuimregeling en dat...

Lees meer
Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

​ In 2020 is het tarief voor de overdrachtsbelasting 2% als de onroerende zaak bestemd is om als woning te dienen. Bij verkrijging van een onroerende zaak rust op de verkrijger de bewijslast dat de verkregen onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar zijn aard...

Lees meer
Steeds meer personeel reist eersteklas

Steeds meer personeel reist eersteklas

​ Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun personeel eersteklas per trein te laten reizen. Redenen zijn de steeds vollere treinen en de krappe arbeidsmarkt. Dat dit wat extra kost, maakt werkgevers niet uit. BNR heeft gegevens hierover opgevraagd bij...

Lees meer
Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

​ In een recent arrest licht de Hoge Raad het begrip ‘in wezen nieuwbouw’ voor de omzetbelasting nader toe. Uitsluitend wijzigingen in de bouwkundige constructie kunnen leiden tot ‘in wezen nieuwbouw’. Op 14 december 2018 koopt een S.À R.L. een ongebruikt hotelgebouw....

Lees meer
Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

​ De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Er zijn diverse verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd. Het gaat onder andere om de volgende aanpassingen: Nieuwe renseigneringsverplichting voor...

Lees meer
Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

​ Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop men de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden (IB 47) kan aanleveren. Vanaf die datum moet ook het BSN weer worden aangeleverd. Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden (nieuwe...

Lees meer
Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

​ De afwaardering van een regresvordering die verband houdt met borg staan voor schulden is geen verlies uit terbeschikkingstelling als borgsteller geen aanmerkelijk belang meer heeft in de bv. Op 14 augustus 2008 heeft een man een overeenkomst van borgtocht gesloten...

Lees meer
Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

​ Uit een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat het gebruik van een achteraf opgestelde rittenregistratie soms toch is toegestaan. De Belastingdienst past op het fiscale loon van een dga een correctie toe van € 17.125 vanwege het privégebruik van de auto van...

Lees meer
(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

​ De drempel voor MKB-bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening gaat omlaag. Bedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze ten minste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Ook heeft de...

Lees meer
Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

​ Een btw-ondernemer mag de aftrekbare voorbelasting alleen berekenen op basis van werkelijk gebruik als dat gebruik nauwkeurig is vast te stellen. Dat deze methode nauwkeuriger is dan de pro rata-methode op basis van omzetverhouding, is op zich onvoldoende. Binnen...

Lees meer
Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

​ De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Opvallend is de mogelijkheid om vanaf 2023 het toegepaste...

Lees meer
Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

​ Een arbeidskracht die heeft gekozen voor opting-in en die kosten in mindering wil brengen op resultaat uit overige werkzaamheden, moet daarvoor eerst de opting-in beëindigen. Hof Arnhem-Leeuwarden moet beoordelen of een gemeenteraadslid over de jaren 2014–2016 een...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. De special is verdeeld in de...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2022, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen COVID-19; - maatregelen ondernemingen; - maatregelen werkgever; -...

Lees meer
Punt & Van de Weerdt