Selecteer een pagina
Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Tax Update

Home » Tax Update

Technische briefing Wet minimumbelasting 2024

Technische briefing Wet minimumbelasting 2024

​ De vaste commissie voor Financiën heeft Staatssecretaris Van Rij verzocht de technische briefing over het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 in de openbaarheid te laten plaatsvinden. De staatssecretaris geeft aan dat dit mogelijk is, maar niet op de geplande...

Lees meer
Door opschortende voorwaarde maar 50% hypotheekrenteaftrek

Door opschortende voorwaarde maar 50% hypotheekrenteaftrek

​ Het opnemen van een ontbindende in plaats van een opschortende voorwaarde in het echtscheidingsconvenant kan het verschil maken tussen wel of geen hypotheekrenteaftrek. Nadat een echtpaar is gescheiden, blijft de vrouw in de echtelijke woning in België wonen. Het...

Lees meer
Terug te geven starterskrediet: geen persoonsgebonden aftrek

Terug te geven starterskrediet: geen persoonsgebonden aftrek

​ Moet een IB-ondernemer een starterskrediet terugbetalen aan het UWV? Zo’n terugbetalingsverplichting is niet op te voeren als een (restant) persoonsgebonden aftrekpost. In 2011 heeft een man van het UWV een starterskrediet van € 20.000 ontvangen. Per 1 januari 2014...

Lees meer
Inspecteur kan toch navorderen bij HT-convenant

Inspecteur kan toch navorderen bij HT-convenant

​ Ondernemers die het convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst hebben gesloten mogen er niet op vertrouwen dat de Belastingdienst de ingediende aangifte zonder correcties oplegt. Verder oordeelt de Hoge Raad dat de oordelen van Hof Arnhem-Leeuwarden over...

Lees meer
Stilzitten dga leidt niet tot fictieve afkoop PEB

Stilzitten dga leidt niet tot fictieve afkoop PEB

​ Hof Den Bosch is van oordeel dat een pensioen in eigen beheer niet fictief is afgekocht als dit pensioen niet tijdig is ingegaan. Voor het prijsgeven van pensioenaanspraken is het enkele stilzitten van de dga onvoldoende. Een dga woont sinds 1992 in België. Hij...

Lees meer
Inspecteur belast vertrekvergoeding in verkeerde jaar

Inspecteur belast vertrekvergoeding in verkeerde jaar

​ Rechtbank Gelderland oordeelt dat het genietingsmoment van een vertrekvergoeding voor de werknemer het moment is waarop hij deze heeft ontvangen. De civiele rechtsverhouding is bepalend voor het fiscale genietingsmoment. Een man is met zijn ex-werkgever...

Lees meer
Besparing van omzetbelasting geen misbruik van recht

Besparing van omzetbelasting geen misbruik van recht

​ Neemt een dga een auto van de bv voor een te lage waarde over? Dan is sprake van een verkapte winstuitdeling. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat die verkapte winstuitdeling niet tot de maatstaf van heffing voor de omzetbelasting behoort. In 2015 heeft een...

Lees meer
Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

​ Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto willen aanschaffen, kunnen vanaf vandaag weer subsidie daarvoor aanvragen. Als men voldoet aan de voorwaarden kan men voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto € 2.950...

Lees meer
Ondanks drang toekenning legaat erfbelasting verschuldigd

Ondanks drang toekenning legaat erfbelasting verschuldigd

​ Voelt iemand zich gedrongen om een ander, die anders dan als werknemer werkzaamheden voor hem heeft verricht, een legaat toe te kennen? Zelfs dan is de legataris gewoon erfbelasting verschuldigd. Een alleenstaande man heeft een legaat toegekend aan een vrouw die...

Lees meer
Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

​ Betaalt een dga aan zijn eigen bv boeterente vanwege een vroegtijdige aflossing op zijn hypotheek om zo rentelasten naar voren te halen? Dan is sprake van vooruitbetaalde rente die niet in het jaar van betaling aftrekbaar is. Een man met een eigen woning leent in...

Lees meer
Landelijke landbouwnormen 2022 beschikbaar

Landelijke landbouwnormen 2022 beschikbaar

​ De Landelijke Landbouwnormen 2022 zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2021 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor...

Lees meer
Geen OZB vanwege corona

Geen OZB vanwege corona

​ Rechtbank Limburg heeft een OZB-aanslag vernietigd omdat een bioscoop op 1 januari 2021 weliswaar ter beschikking stond, maar niet toegankelijk was voor het publiek en daardoor ook niet geëxploiteerd kon worden als bioscoop. Aan een bioscoop in Maastricht is een...

Lees meer
Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelaties

Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelaties

​ Het kabinet wil de regels rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken en het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Ook wordt de komende twee jaar gewerkt aan maatregelen en plannen om uiterlijk op 1 januari 2025 het...

Lees meer
Matiging belastingrente eerder uitgebreid naar LB en btw

Matiging belastingrente eerder uitgebreid naar LB en btw

​ Door de overwegingen van de Hoge Raad in het arrest over belastingrente wil staatssecretaris Van Rij het wetsartikel waarmee de inspecteur in rekening gebrachte belastingrente kan minderen eerder voor de loonbelasting en omzetbelasting in werking laten treden. Door...

Lees meer
Geen periodieke uitkering bij vijf afzonderlijke schenkingen

Geen periodieke uitkering bij vijf afzonderlijke schenkingen

​ Ook de Hoge Raad oordeelt dat schenkingen, gedaan bij vijf afzonderlijke notariële akten, samen niet één periodieke uitkering vormen voor de schenkbelasting. Bij vijf afzonderlijke notariële akten van schenking hebben een man en zijn ouders een overeenkomst van...

Lees meer
Uitwerking regeling tegemoetkoming energiekosten MKB

Uitwerking regeling tegemoetkoming energiekosten MKB

​ Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Het kabinet kijkt nog of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei...

Lees meer
Niet-bestaande rechtspersoon leeft niet in spanning

Niet-bestaande rechtspersoon leeft niet in spanning

​ In een periode waarin een rechtspersoon niet bestaat, is bij haar geen sprake van spanning en frustratie als sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. Dus bestaat voor die periode geen recht op een immateriële vergoeding. Een bv is opgericht op...

Lees meer
Motiveer zakelijkheid kosten van drank, diner en theater

Motiveer zakelijkheid kosten van drank, diner en theater

​ De Belastingdienst wil nog wel eens kritisch kijken naar het opvoeren van kosten van alcoholische drank, diners, theaterbezoek en dergelijke als bedrijfskosten. De ondernemer zal de zakelijkheid van deze uitgaven aannemelijk moeten maken. Op 15 augustus 2020 krijgt...

Lees meer
Geen aanvraag STAP-budget mogelijk in januari 2023

Geen aanvraag STAP-budget mogelijk in januari 2023

​ Het kabinet slaat het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over. Er is tijd nodig om maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Dit schrijven de ministers Van Gennip en Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Er loopt...

Lees meer
Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

​ Heeft een btw-ondernemer te veel btw gefactureerd aan zijn afnemers? Maar bestaat er geen gevaar dat de fiscus belastinginkomsten misloopt? Dan hoeft de ondernemer het te veel berekende bedrag niet af te dragen. Een Oostenrijkse GmbH exploiteert een binnenspeeltuin....

Lees meer
Liever eenmalige beloning dan forse loonsverhoging

Liever eenmalige beloning dan forse loonsverhoging

​ In plaats van een fikse loonsverhoging om de hogere prijzen te compenseren is het beter om met eenmalige beloningen te komen, zeggen de werkgeversorganisaties. De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden de...

Lees meer
100% hypotheekrente betaald, slechts 50% aftrek

100% hypotheekrente betaald, slechts 50% aftrek

​ De uitspraak van Rechtbank Noord-Holland benadrukt eens te meer hoe belangrijk het is om afspraken te maken over de betaling van hypotheekrente in de echtscheidingsovereenkomst. Van 2005 tot in 2017 is een vrouw in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest...

Lees meer
Onterecht afwijzen TVL leidt niet tot herziening besluiten

Onterecht afwijzen TVL leidt niet tot herziening besluiten

​ De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 20 september 2022 over het onterecht afwijzen van de TVL-regeling aan een startende ondernemer in Q4 2020 leidt niet tot een herziening van eerdere besluiten. Dit schrijft minister Adriaansens...

Lees meer
Kabinetsreactie evaluatie BOR

Kabinetsreactie evaluatie BOR

​ In het voorjaar van 2023 zal het kabinet bekijken of en welke aanpassingen van de BOR wenselijk zijn. Minister Adriaansens biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aan. Het kabinet kiest er voor de BOR niet af te...

Lees meer
Geen ambtshalve vermindering mogelijk bij late aanslag

Geen ambtshalve vermindering mogelijk bij late aanslag

​ Een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Als de Belastingdienst een aanslag na deze vijfjaarstermijn oplegt, kan geen ambtshalve vermindering meer...

Lees meer
Aantal cao-codes vervallen in 2023

Aantal cao-codes vervallen in 2023

​ Met ingang van 2023 vervallen een aantal cao-codes. Sommige codes worden vervangen. Op de site van het CBS staat een compleet overzicht. In de lijst staan de cao-codes die met ingang van 2023 (einddatum 31-12-2022) vervallen. Die codes mogen niet meer worden...

Lees meer
Door verkoop deelneming vervalt BOR

Door verkoop deelneming vervalt BOR

​ Voor de vraag of ondernemingsvermogen is verkregen waarop de BOR van toepassing is, is de situatie ten tijde van de schenking beslissend. Draagt een holding kort na de schenking haar volledige ondernemingsvermogen over, dan is de waarde van het ondernemingsvermogen...

Lees meer
Alleen dga-loon netto-inkomen volgens huwelijkse voorwaarden

Alleen dga-loon netto-inkomen volgens huwelijkse voorwaarden

​ Komen huwelijkspartners huwelijkse voorwaarden overeen met een periodiek verrekenbeding? Dan is het belangrijk het begrip inkomen goed te definiëren. Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat tot het te verrekenen inkomen van de man alleen de daadwerkelijk van de bv...

Lees meer
Meer subsidie voor duurzame bouwmachines en vrachtwagens

Meer subsidie voor duurzame bouwmachines en vrachtwagens

​ Er is in 2023 € 60 miljoen subsidie beschikbaar voor bouwbedrijven om over te stappen op duurzame bouwmachines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen. Dergelijk bouwmaterieel stoot geen uitlaatgassen uit, en dus ook...

Lees meer
STAP-regeling strenger en strakker

STAP-regeling strenger en strakker

​ De STAP-regeling is erg populair. Om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan neemt minister Van Gennip wel enkele maatregelen. Sinds maart 2022 kunnen mensen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor een STAP-budget. Via STAP kunnen...

Lees meer
BOR voor verhuur van eerder zelf geëxploiteerde onderneming

BOR voor verhuur van eerder zelf geëxploiteerde onderneming

​ Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den Bosch terecht tot uitgangspunt genomen dat de BOR voor het voortzettingsvereiste bij lichamen het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgt. Alleen als de specifieke aard van de BOR daarom vraagt is hierop een...

Lees meer
Verplicht gebruik eHerkenning voor loonheffingen mag

Verplicht gebruik eHerkenning voor loonheffingen mag

​ De Hoge Raad oordeelt dat de overheid in beginsel werkgevers mag verplichten om eHerkenning te gebruiken voor het doen van de aangifte loonheffingen. Een bv heeft geen aangifte loonheffingen gedaan over het tijdvak maart 2020, waarna een naheffingsaanslag is...

Lees meer
Ab-houderschap eindigt pas bij scheiding van tafel en bed

Ab-houderschap eindigt pas bij scheiding van tafel en bed

​ Wie met een ab-houder trouwt in een niet-beperkte gemeenschap van goederen, krijgt in principe de helft van dat aanmerkelijk belang toegerekend. Ook als die persoon feitelijk gescheiden leeft van de ab-houder, maar nog niet heeft verzocht om scheiding van tafel en...

Lees meer
Uiterste aanvraagdatum vaststelling NOW-5 verschoven

Uiterste aanvraagdatum vaststelling NOW-5 verschoven

​ Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een regeling gepubliceerd waardoor de uiterste aanvraagdatum voor de vaststelling van een subsidie die is verleend op grond van de NOW-5 is verschoven van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023. Werkgevers die een...

Lees meer
Loonafspraken weer omhoog

Loonafspraken weer omhoog

​ De in oktober gemaakte loonafspraken zijn weer hoger als in de maanden ervoor. Het maandgemiddelde komt uit op 4,7%, de hoogste in veertig jaar. Het gemiddelde voor heel 2023 stijgt naar 3,5%. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN. Er zijn in oktober 17...

Lees meer
FE btw kan nasleep hebben voor aansprakelijkheid

FE btw kan nasleep hebben voor aansprakelijkheid

​ Verlaat een vennootschap een fiscale eenheid voor de omzetbelasting? Dan eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de btw-schulden van die fiscale eenheid pas als de Belastingdienst daarover is ingelicht. Een vennootschap is sinds 1 maart 2011...

Lees meer
Vóór huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie

Vóór huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie

​ In het zicht van een echtscheiding kunnen echtgenoten overeenkomen dat geen recht op partneralimentatie bestaat, maar niet vóór het huwelijk. Een man en een vrouw hebben vóór hun huwelijk huwelijkse voorwaarden opgesteld. Daarbij zijn zij een nihilbeding...

Lees meer
Fout in toelichting beschikking Whk 2023

Fout in toelichting beschikking Whk 2023

​ In de toelichting bij de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023, die onlangs is verstuurd, staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend. Bij middelgrote...

Lees meer
Gifgroene auto kan veel waard zijn voor BPM

Gifgroene auto kan veel waard zijn voor BPM

​ Het is nog niet zo gemakkelijk om de fiscus ervan te overtuigen dat de kleur van een auto een waarde drukkende factor is voor de BPM. Een kentekenhouder is in bezwaar gegaan tegen naheffingsaanslagen BPM die de Belastingdienst hem heeft opgelegd vanwege de...

Lees meer
Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

​ Het moet aantrekkelijker worden voor consumenten om lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel te kopen. Een verlaging van de btw op biologische en streekproducten kan volgens daarbij helpen. Dat stellen de twaalf Nederlandse provincies in een gezamenlijk rapport. Het...

Lees meer
UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

​ Het Hof van Justitie oordeelt dat het te ver gaat om een register met gegevens over uiteindelijk belanghebbenden open te stellen voor de hele bevolking van een lidstaat. Vennootschappen en andere juridische entiteiten in EU-lidstaten zijn verplicht actuele...

Lees meer
Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

​ Uit berichtgeving op de site van SVB blijkt dat de afspraak dat grenswerkers die in België of Duitsland wonen thuis kunnen blijven werken zonder gevolgen voor hun sociale zekerheid tot 30 juni 2023 is verlengd. De huidige afspraak geldt tot 1 januari 2023. In een...

Lees meer
Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

​ Wonen gehuwden niet samen? Dan zijn zij fiscaal gezien toch fiscaal partners van elkaar. Pas wanneer een van de fiscaal partners een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient of een verzoek tot scheiding van tafel en bed en een van de partners schrijft zich...

Lees meer
Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

​ In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld € 5.250 aan bijzondere beloningen uitgekeerd, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6% meer dan in 2020. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening,...

Lees meer
Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

​ De verhuurder van een materiële onderneming, kan de verhuurde onderneming geruisloos in een bv inbrengen. Hof Amsterdam heeft de geruisloze inbreng toegestaan, mits de verhuurder bij de waardeontwikkeling van zijn onderneming belang blijft houden. Een ondernemer...

Lees meer
Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

​ De Hoge Raad vindt het niet aanvaardbaar dat de Belastingdienst de belastingrente berekent over een periode waarin de Belastingdienst al heeft beschikt over dat belastingbedrag. De belastingrenteregeling in de AWR wijkt daardoor af van de renteverzuimregeling en dat...

Lees meer
Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

​ In 2020 is het tarief voor de overdrachtsbelasting 2% als de onroerende zaak bestemd is om als woning te dienen. Bij verkrijging van een onroerende zaak rust op de verkrijger de bewijslast dat de verkregen onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar zijn aard...

Lees meer
Steeds meer personeel reist eersteklas

Steeds meer personeel reist eersteklas

​ Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun personeel eersteklas per trein te laten reizen. Redenen zijn de steeds vollere treinen en de krappe arbeidsmarkt. Dat dit wat extra kost, maakt werkgevers niet uit. BNR heeft gegevens hierover opgevraagd bij...

Lees meer
Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

​ In een recent arrest licht de Hoge Raad het begrip ‘in wezen nieuwbouw’ voor de omzetbelasting nader toe. Uitsluitend wijzigingen in de bouwkundige constructie kunnen leiden tot ‘in wezen nieuwbouw’. Op 14 december 2018 koopt een S.À R.L. een ongebruikt hotelgebouw....

Lees meer
Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

​ De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Er zijn diverse verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd. Het gaat onder andere om de volgende aanpassingen: Nieuwe renseigneringsverplichting voor...

Lees meer
Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

​ Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop men de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden (IB 47) kan aanleveren. Vanaf die datum moet ook het BSN weer worden aangeleverd. Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden (nieuwe...

Lees meer
Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

​ De afwaardering van een regresvordering die verband houdt met borg staan voor schulden is geen verlies uit terbeschikkingstelling als borgsteller geen aanmerkelijk belang meer heeft in de bv. Op 14 augustus 2008 heeft een man een overeenkomst van borgtocht gesloten...

Lees meer
Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

​ Uit een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat het gebruik van een achteraf opgestelde rittenregistratie soms toch is toegestaan. De Belastingdienst past op het fiscale loon van een dga een correctie toe van € 17.125 vanwege het privégebruik van de auto van...

Lees meer
(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

​ De drempel voor MKB-bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening gaat omlaag. Bedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze ten minste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Ook heeft de...

Lees meer
Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

​ Een btw-ondernemer mag de aftrekbare voorbelasting alleen berekenen op basis van werkelijk gebruik als dat gebruik nauwkeurig is vast te stellen. Dat deze methode nauwkeuriger is dan de pro rata-methode op basis van omzetverhouding, is op zich onvoldoende. Binnen...

Lees meer
Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

​ De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Opvallend is de mogelijkheid om vanaf 2023 het toegepaste...

Lees meer
Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

​ Een arbeidskracht die heeft gekozen voor opting-in en die kosten in mindering wil brengen op resultaat uit overige werkzaamheden, moet daarvoor eerst de opting-in beëindigen. Hof Arnhem-Leeuwarden moet beoordelen of een gemeenteraadslid over de jaren 2014–2016 een...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. De special is verdeeld in de...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2022, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen COVID-19; - maatregelen ondernemingen; - maatregelen werkgever; -...

Lees meer