Selecteer een pagina
Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

Tax Update

Home » Tax Update

Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

Jarenlange advisering van verbonden bv’s is een onderneming

​Het maakt niet uit dat opdrachtgevers aan elkaar verbonden zijn en op hetzelfde adres gevestigd zijn, als er sprake is van verschillende activiteiten en ook de verrichte werkzaamheden verschillen. Een man heeft sinds november 1999 een eenmanszaak voor advisering op...

Lees meer
Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

Verwijderbare zonnepanelen zijn onderdeel van het gebouw

​Alle aspecten van de installatie zijn van belang voor de vraag of op zonnepanelen afzonderlijk kan worden afgeschreven. De zonnepanelen maken de panden beter geschikt voor bewoning en zijn dus ook geen ‘werktuig’. Een woningcorporatie laat in 2016 voor € 1.019.566,50...

Lees meer
Voortzetter van VOF mag onderneming geruisloos in bv brengen

Voortzetter van VOF mag onderneming geruisloos in bv brengen

​Zet na het overlijden van een ondernemer zijn erfgenaam het bedrijf voort zonder dat de activiteiten wezenlijk veranderen? Dan bestaat in beginsel recht op doorschuiving en eventueel geruisloze inbreng in een bv. Vanaf 1965 exploiteert een vrouw samen met haar drie...

Lees meer
Alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

Alleen toepassing verleggingsregeling als afnemer bekend is

​De verleggingsregeling is bedoeld om btw-fraude en misbruik in bepaalde sectoren te voorkomen. Hiervoor is het nodig dat de identiteit van de afnemer kan worden vastgesteld. Een bv levert non-ferrometalen aan een Duitse afnemer. Deze afnemer haalt het metaal altijd...

Lees meer
Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder WKR

Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder WKR

​Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen. Volgens Advocaat-Generaal Pauwels kan de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden hier een onderdeel van zijn. Een bv is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van...

Lees meer
Stakingswinstlijfrente niet aftrekbaar van bijdrage-inkomen Zvw

Stakingswinstlijfrente niet aftrekbaar van bijdrage-inkomen Zvw

​Voor een aftrek op het bijdrage-inkomen moet de lijfrente zijn bedongen in verband met een FOR-vrijval. Een stakingswinstlijfrente hoeft niet hetzelfde te worden behandeld. De exploitant van een tennisschool staakt zijn onderneming op 30 september 2018. Hij bedingt...

Lees meer
Geen 30%-regeling voor student die in Nederland blijft wonen

Geen 30%-regeling voor student die in Nederland blijft wonen

​Een werknemer die in Nederland woont, komt niet in aanmerking voor de 30%-regeling. Dit geldt ook als hij tevens buiten Nederland een woonplaats heeft. Een Indiase man woont en werkt in India. Hij is daar samen met zijn moeder eigenaar van een woning. De...

Lees meer
Geen schadevergoeding door contract met gemachtigde

Geen schadevergoeding door contract met gemachtigde

​Er wordt geen immateriële schadevergoeding toegekend als de ontvangen bedragen altijd aan de gemachtigde moeten worden doorbetaald. Het gaat hier om twee zaken waarin hetzelfde WOZ-bureau als gemachtigde optreedt. In de eerste zaak stelt de eigenaar van een...

Lees meer
Holding terecht belast voor winstuitdeling aan kinderen dga

Holding terecht belast voor winstuitdeling aan kinderen dga

​Een holding verkoopt een perceel aan de kinderen van haar dga, maar het perceel wordt uiteindelijk geleverd met verhuurbare bedrijfsunits. De waarde is dus veel hoger. Een holding verkoopt op 12 mei 2010 een perceel aan de kinderen van haar dga. In 2011 worden er op...

Lees meer
Ook tweede rittenregistratie toont privégebruik auto niet aan

Ook tweede rittenregistratie toont privégebruik auto niet aan

​Een privégebruik van minder dan 500 kilometer kan alleen worden aangetoond met een sluitende rittenregistratie. Er geldt een verzwaarde bewijslast. De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een holding heeft van de inspecteur een ‘verklaring geen privégebruik auto’...

Lees meer
Bpm-teruggaaf door Kennisgroepstandpunt

Bpm-teruggaaf door Kennisgroepstandpunt

​Een standpunt van de Kennisgroep BPM maakt een ambtshalve teruggaaf mogelijk bij een te late inschrijving in het kentekenregister van een andere EU-lidstaat. Een man verkoopt zijn auto aan een Poolse handelaar en vraagt om een BPM-teruggaaf in verband met de export...

Lees meer
Dga krijgt gevangenisstraf met proeftijd

Dga krijgt gevangenisstraf met proeftijd

​De dga van twee bv’s heeft er bewust voor gezorgd dat zijn boekhouder onjuiste btw-aangiften indiende en zal dit mogelijk weer doen met een andere bv. Een man is directeur-grootaandeelhouder (dga) van twee bv’s. Uit een boekenonderzoek blijkt dat beide bv’s...

Lees meer
Landbouwvrijstelling beperkt tot eigen winst

Landbouwvrijstelling beperkt tot eigen winst

​De verkoop van landbouwgrond met de directe vestiging van een pachtrecht met terugkooprecht kan er toe leiden dat een deel van de waardestijging bij de koper terechtkomt. Een echtpaar staakt per 30 april 2015 het door hen als vennootschap onder firma (VOF) gedreven...

Lees meer
Inspecteur gebonden aan de voorwaarden bij geruisloze inbreng

Inspecteur gebonden aan de voorwaarden bij geruisloze inbreng

​De goedkeuring voor geruisloze inbreng in een holding geldt alleen als de werk-bv al is opgericht op het moment van de inbreng in de beheer-bv. Een echtpaar drijft sinds 2004 een vennootschap onder firma (VOF). De VOF houdt zich bezig met de verhuur en lease van...

Lees meer
Niet-uitgekeerde pensioenbedragen zijn toch genoten

Niet-uitgekeerde pensioenbedragen zijn toch genoten

​Het maakt niet uit dat pensioenuitkeringen niet worden betaald als er verrekening mogelijk is met een schuld van de dga aan zijn bv. Een dga heeft zijn pensioen ondergebracht bij de bv. Hij heeft daarnaast een schuld van ruim € 3,8 miljoen aan de bv waarbij...

Lees meer
Beoordeel indirecte bezitstermijn BOR per onderneming

Beoordeel indirecte bezitstermijn BOR per onderneming

​Om de bedrijfsopvolgingsregeling op een aanmerkelijk belang te mogen toepassen, moet de onderliggende bv lang genoeg een onderneming drijven. Deze toets vindt per onderneming plaats. De moeder van een man houdt in 2011 via een holding aanvankelijk een indirect...

Lees meer
Bestuurder aansprakelijk door laat deponeren van jaarstukken

Bestuurder aansprakelijk door laat deponeren van jaarstukken

​Een bestuurder kan aansprakelijk zijn voor de tekorten van een failliete bv als hij niet voldoet aan zijn publicatieplicht. Een man is bestuurder van twee bv’s die zich bezighouden met de in- en verkoop van tassen, koffers en dergelijke. Beide bv’s zijn op verzoek...

Lees meer
10%-criterium lucratief belang geldt ook voor certificaten

10%-criterium lucratief belang geldt ook voor certificaten

​Ook voor certificaten in achtergestelde aandelen geldt dat in beginsel een hefboomeffect moet optreden van meer dan 1 op 10, wil sprake zijn van een lucratief belang. Een man heeft een managementfunctie vervuld bij een groep van vennootschappen. Hij heeft voor een...

Lees meer
Tijdelijk verhuurde aanbouw van eigen woning in box 1 belast

Tijdelijk verhuurde aanbouw van eigen woning in box 1 belast

​70% van de voordelen uit verhuur van een aanbouw van een eigen woning is belast in box 1 als de afzonderlijke perioden van verhuur slechts kort duren. Sinds 16 april 2003 zijn een man en zijn partner eigenaar van een eigen woning. In 2016 breiden zij hun woning uit...

Lees meer
Verklaring niet in 1998 afgetrokken lijfrentepremie volstaat

Verklaring niet in 1998 afgetrokken lijfrentepremie volstaat

​Moet een belastingplichtige aannemelijk maken dat hij een in 1999 betaalde lijfrentepremie niet in het voorafgaande jaar heeft afgetrokken? Dan mag hij volgens Rechtbank Den Haag in beginsel volstaan met een verklaring. Op 17 februari 1999 heeft een vrouw een...

Lees meer
Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

Lager gebruikelijk loon vanwege beperkte resultaten bv

​Als de resultaten van een bv vóór de toepassing van het gebruikelijk loon vaak lager zijn dan het vaste minimum, is dat in beginsel reden om het gebruikelijk loon te matigen. Een man en zijn echtgenote houden in 2018 elk 50% van de aandelen in een holding. De man is...

Lees meer
Verrekening maakt lijfrentepremie nog geen ab-kostenpost

Verrekening maakt lijfrentepremie nog geen ab-kostenpost

​Verrekent een aandeelhouder de schuldig gebleven koopsom van een aanmerkelijk belangpakket met zijn vordering vanwege een overgenomen lijfrenteverplichting? Dat betekent nog niet dat de lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn van het inkomen uit aanmerkelijk belang. Een...

Lees meer
Late melding betalingsonmacht heeft doorlopende werking

Late melding betalingsonmacht heeft doorlopende werking

​Ook als een bestuurder te laat een melding van betalingsonmacht heeft ingediend, heeft deze melding een doorlopende werking. Daardoor is het moeilijker voor de fiscus om die bestuurder voor later opgekomen belastingschulden aansprakelijk te stellen. Een man is sinds...

Lees meer
Onjuist bekendgemaakte aanslag ontbonden lichaam vernietigd

Onjuist bekendgemaakte aanslag ontbonden lichaam vernietigd

​De inspecteur moet extra goed opletten dat hij op de correcte wijze aan een ontbonden lichaam een aanslag vennootschapsbelasting oplegt. Anders vernietigt de belastingrechter de aanslag. Twee bedrijven die zijn opgericht naar het recht van de Verenigde Staten van...

Lees meer
Alleen belastingverschil is relevant voor correctiebeleid

Alleen belastingverschil is relevant voor correctiebeleid

​Hof Amsterdam bevestigt dat de inspecteur geen van de aangifte afwijkende aanslag mag opleggen als de belastingcorrectie lager is dan een bepaald bedrag. Dit geldt zelfs bij een inkomenscorrectie van meer dan € 500. In deze zaak heeft de Belastingdienst bij het...

Lees meer
Geen vergrijpboete voor ‘suppletie via Vpb-aangifte’

Geen vergrijpboete voor ‘suppletie via Vpb-aangifte’

​Een btw-ondernemer voldoet niet aan zijn verplichting om een suppletieaangifte in te dienen als hij zijn btw-schuld in de jaarrekening bij de Vpb-aangifte opneemt. Maar wie dat in het verleden heeft gedaan, hoort geen vergrijpboete te krijgen. Constateert een...

Lees meer
Levenstestament krijgt niet altijd voorrang

Levenstestament krijgt niet altijd voorrang

​Ook al is iemand, bijvoorbeeld de echtgenoot, in een levenstestament als curator benoemd, dan nog kan de rechter besluiten om een derde aan te wijzen als curator. Een vrouw lijdt aan vasculaire dementie en verblijft in een verpleeghuis. Haar dochter verzoekt om haar...

Lees meer
Belastingdienst hoeft verstuurde aanslag niet in te brengen

Belastingdienst hoeft verstuurde aanslag niet in te brengen

​Zodra de inspecteur een belastingaanslag heeft verstuurd, behoort deze aanslag niet meer tot de stukken die hij moet in brengen in een beroepsprocedure. De Belastingdienst heeft aan een fiscale eenheid (FE) voor de omzetbelasting een naheffingsaanslag omzetbelasting...

Lees meer
Geen bron van inkomen ondanks kleine winst in twee jaren

Geen bron van inkomen ondanks kleine winst in twee jaren

​Gedurende twee jaren een beperkte winst genieten betekent nog niet dat sprake is van een bron van inkomen en dus evenmin van een recht op verliesaftrek. Een man drijft sinds 15 juli 2009 een eenmanszaak. De activiteiten van de eenmanszaak bestaan uit het al dan niet...

Lees meer
Fiscus moet actief lager BPM-tarief gebruikte auto hanteren

Fiscus moet actief lager BPM-tarief gebruikte auto hanteren

​Is de BPM op enig tijdstip na twee maanden vóór de eerste ingebruikname lager dan die volgens de normale regels? Dan moet de fiscus de gunstigere berekening toepassen. Op 27 februari 2018 heeft een vennootschap een bedrag van € 404 aan BPM op aangifte voldaan vanwege...

Lees meer
Rechtsherstel box 3 voor niet-verhuurde tweede woning

Rechtsherstel box 3 voor niet-verhuurde tweede woning

​Hof Den Bosch heeft in afwijking van de wet rechtsherstel geboden aan de eigenares van een tweede woning waarover zij geen rendement heeft gerealiseerd. Een vrouw woont in Duitsland maar beschikt daarnaast over een tweede woning in Nederland. De Belastingdienst neemt...

Lees meer
Maaltijdbezorgers Deliveroo in dienstbetrekking

Maaltijdbezorgers Deliveroo in dienstbetrekking

​De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een maaltijdbezorger bij Deliveroo in dienstbetrekking werkzaam is. Aan de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is voldaan. Irrelevant is dat de bezorger een zekere vrijheid heeft om opdrachten te aanvaarden en...

Lees meer
Vernietiging aanslag erfbelasting vanwege talmende fiscus

Vernietiging aanslag erfbelasting vanwege talmende fiscus

​Hof Den Haag ziet in een onverklaarde vertraging in het opleggen van een navorderingsaanslag erfbelasting reden om deze hele aanslag te vernietigen. De Belastingdienst is erachter gekomen dat een vrouw € 1,5 miljoen op een Zwitserse bankrekening heeft geërfd van haar...

Lees meer
Geen avas bij onjuiste opgaaf ICP door adviseur

Geen avas bij onjuiste opgaaf ICP door adviseur

​Het indienen van een onjuiste opgaaf ICP kan leiden tot een verzuimboete. Een vergissing van de adviseur betekent niet dat de ondernemer niets te verwijten valt. Een btw-ondernemer verricht intracommunautaire prestaties. Haar adviseur dient over het tweede kwartaal...

Lees meer
Zonder beschikking geen belastingkorting voor ab-verlies

Zonder beschikking geen belastingkorting voor ab-verlies

​Voordat men een verlies uit aanmerkelijk belang kan laten omzetten in een belastingkorting, moet de Belastingdienst dit verlies vaststellen in een beschikking. Een man leidt bij de ontbinding van zijn bv in 2013 een verlies uit aanmerkelijk belang. Hij geeft dit...

Lees meer
WGA-uitkering is inkomen uit tegenwoordige arbeid

WGA-uitkering is inkomen uit tegenwoordige arbeid

​De Belastingdienst voert in het Handboek Loonheffingen begunstigend beleid als een werkgever een WGA-uitkering doorbetaalt. Het gelijkheidsbeginsel zorgt ervoor dat dit beleid ook geldt voor WGA-uitkeringen van het UWV. Een man ontvangt in 2018 een WGA-uitkering van...

Lees meer
Vergrijpboete voor niet aanleveren administratie

Vergrijpboete voor niet aanleveren administratie

​Het aanvaarden van de kans dat te weinig belasting wordt geheven kan leiden tot een vergrijpboete. Door het aanleveren van een onvolledige administratie is deze kans volgens de rechter bewust aanvaard. Een bv levert haar administratie steeds in de vorm van...

Lees meer
Verzoek om ambtshalve aanpassing aangifte vormt nieuw feit

Verzoek om ambtshalve aanpassing aangifte vormt nieuw feit

​Wie de Belastingdienst vraagt om zijn aangifte te herzien, kan daarmee ook ervoor zorgen dat de fiscus over een nieuw feit beschikt. Dat opent de weg naar een navorderingsaanslag. Op 1 april 2019 dient een vrouw haar aangifte IB/PVV in over het jaar 2018. Hierin...

Lees meer
Handelsrente over ROW-vordering behoort ook tot ROW

Handelsrente over ROW-vordering behoort ook tot ROW

​De vergoeding van handelsrente over een vordering, die valt in het vermogen voor het resultaat uit overige werkzaamheden, is zelf ook deel van dat resultaat. Een man doet vanaf 2001 onderzoek naar en ontwikkelt plannen voor de bouw van recreatiewoningen in een...

Lees meer
Jarenlange voorbereiding maakt nog geen IB-onderneming

Jarenlange voorbereiding maakt nog geen IB-onderneming

​Wie jarenlang bezig is met het realiseren van een website zonder verschillende adverteerders te werven of omzet te behalen, is waarschijnlijk geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Van 4 januari 2012 tot en met 9 augustus 2016 heeft een eenmanszaak ingeschreven...

Lees meer
Normaal btw-tarief voor lang parkeren-arrangement

Normaal btw-tarief voor lang parkeren-arrangement

​ Het langer mogen parkeren bij een hotel is een dienst die niet opgaat in het aanbieden van verblijf in dat hotel. Daarom geldt het normale btw-tarief voor dit parkeren. Een bv exploiteert een hotel met 625 hotelkamers, diverse zalen, een zwembad, een restaurant en...

Lees meer
Niet uitvoeren herinvesteringsplannen: overtollig geld

Niet uitvoeren herinvesteringsplannen: overtollig geld

​ Als een ondernemer een dalende omzet heeft en zijn herinvesteringsplannen niet uitvoert, hoeft hij vaak niet zo veel liquide middelen aan te houden. De fiscus kan dan overtollige liquide middelen als box 3-vermogen zien. Een man drijft een eenmanszaak en houdt zich...

Lees meer
Schenking door SPF is schenking door insteller SPF

Schenking door SPF is schenking door insteller SPF

​ Rechtbank Gelderland oordeelt dat een SPF voor fiscale doeleinden transparant is. Dat betekent dat de door de SPF gedane schenking aan de zoon van de insteller van de SPF geacht wordt te zijn gedaan door de insteller. Een vader richt op 28 januari 2005 een Stichting...

Lees meer
Cashbonus in ruil voor toegekende werknemersopties aftrekbaar

Cashbonus in ruil voor toegekende werknemersopties aftrekbaar

​ Een bv verstrekt in 2013 en 2014 aan vijf werknemers voorwaardelijke werknemersopties. In 2015 accepteren de werknemers het aanbod van de werkgever om de opties in te ruilen voor een cashbonus. Die bonus betaalt de werkgever in de jaren 2016 tot en met 2018 uit. Hof...

Lees meer
Wijziging inbrengwaarde pand moet goed gemotiveerd zijn

Wijziging inbrengwaarde pand moet goed gemotiveerd zijn

​ Eindigt een dga zijn terbeschikkingstelling van een onroerende zaak aan zijn bv? En wil hij de inbrengwaarde van de onroerende zaak aanpassen? Dan moet hij een goed gespecificeerd taxatierapport overleggen. Twee broers hebben ieder een aandeel van 50% in een...

Lees meer
Geen informatiebeschikking, toch vooraftrek onderbouwen

Geen informatiebeschikking, toch vooraftrek onderbouwen

​ Ook al heeft de Belastingdienst geen informatiebeschikking afgegeven, dan nog moet de btw-ondernemer zijn recht op voorbelasting aannemelijk maken. Een bv houdt zich bezig met de advisering in en de ontwikkeling van instructies en het geven van trainingen op het...

Lees meer
De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS

De 183-dagenregeling geldt pas na emigratie naar VS

​ Als een Nederlander emigreert naar de Verenigde Staten van Amerika, kan hij geen beroep doen op de 183-dagenregeling met betrekking tot loon dat hij als inwoner van Nederland heeft genoten. In het jaar 2018 woont en werkt een man van 1 januari tot en met 17 juni in...

Lees meer
Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden

Urenregistratie moet meer dan 1 dagelijkse activiteit melden

​ Een urenregistratie die voor elke dag maar één globaal omschreven activiteit meldt, is niet geschikt om te bewijzen dat de ondernemer aan het urencriterium heeft voldaan. In het jaar 2016 heeft een man onder een bedrijfsnaam activiteiten verricht in de reclame- en...

Lees meer
Bezorging op verkeerd adres: geen rechtsgeldige uitnodiging

Bezorging op verkeerd adres: geen rechtsgeldige uitnodiging

​ Als een uitnodiging voor de zitting bij de belastingrechter op een verkeerd adres is bezorgd, heeft deze uitnodiging niet rechtsgeldig plaatsgevonden. Een vrouw die is gestart met een schoonheidssalon aan huis meent dat deze activiteit een bron van inkomen is. De...

Lees meer
Stuk over transactie van ondernemer mag niet geheim blijven

Stuk over transactie van ondernemer mag niet geheim blijven

​ Legt de Belastingdienst in verband met een transactie een ondernemer een naheffingsaanslag omzetbelasting op? Dan moet de ondernemer processtukken die reppen over deze transactie kunnen inzien. Een btw-ondernemer heeft het btw-tarief van 0% toegepast op...

Lees meer
Verlies op participatie in genomineerde film is aftrekbaar

Verlies op participatie in genomineerde film is aftrekbaar

​ Van een film die is geselecteerd als openingsfilm van een festival en verschillende nominaties heeft ontvangen, mag men verwachten dat deze succesvol zal zijn. Als dit succes uitblijft, mogen de participanten daarom in beginsel een verlies aftrekken. Een man neemt...

Lees meer
Belastingrente voor bv’s per 1 maart 2023 naar 10,5%

Belastingrente voor bv’s per 1 maart 2023 naar 10,5%

​ Per 1 maart 2023 stijgt de belastingrente voor rechtspersonen van 8% naar 10,5%. De vennootschapsbelasting die een lichaam is verschuldigd, bouwt zich gedurende het boekjaar op. Maar praktisch gezien zal deze belastingschuld pas enige tijd na het einde van dat...

Lees meer
Geen boete als garage met geschorste auto rijdt

Geen boete als garage met geschorste auto rijdt

​ Rijdt een garagehouder op een andere dag dan de dag van de APK-keuring met de geschorste auto van een klant? Dan mag de fiscus de klant wel een naheffingsaanslag MRB opleggen, maar geen verzuimboete. Een houder van een kampeerauto schorst het kentekenbewijs van...

Lees meer
Geen rechtsherstel door laat bezwaar en hoog inkomen

Geen rechtsherstel door laat bezwaar en hoog inkomen

​ Zoals het er nu voorstaat, hoeft de inspecteur het box 3-inkomen niet te verlagen als de belanghebbende te laat is met zijn bezwaarschrift en voldoende inkomen heeft. De bezittingen in box 3 van een man bestaan in 2017 voor € 832.870 uit bank- en spaartegoeden, voor...

Lees meer
Pas aansprakelijkheid boete bij overtuigend aangetoonde opzet

Pas aansprakelijkheid boete bij overtuigend aangetoonde opzet

​ Als de ontvanger een bestuurder van een bv aansprakelijk wil stellen voor een boete die aan de bv is opgelegd, dan moet hij eerst bewijzen dat door opzet of grove schuld van de bestuurder te weinig belasting is geheven. Een bv exploiteert van 2011 tot en met 2013...

Lees meer
Zware bewijslast bij fiscus voor vergrijpboete

Zware bewijslast bij fiscus voor vergrijpboete

​ De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur moet doen blijken dat sprake is van opzet van de kant van de belastingplichtige als hij hem een vergrijpboete wil opleggen. Ondanks het ontbreken van een nieuw feit is aan een belastingplichtige een navorderingsaanslag op te...

Lees meer
Ook recht op dwangsom bij trage ambtshalve vermindering

Ook recht op dwangsom bij trage ambtshalve vermindering

​ Als een bestuursorgaan te lang doet over een verzoek om ambtshalve vermindering van een aanslag, is het een dwangsom verschuldigd. Advocaat-generaal (A-G) IJzerman heeft in het belang der wet cassatie ingesteld. In de onderliggende zaak heeft een mede-eigenaar van...

Lees meer
Hoge Raad legt gevolgen massaal bezwaar box 3-perikelen uit

Hoge Raad legt gevolgen massaal bezwaar box 3-perikelen uit

​ De belastingrechter mag bij de beoordeling van een individueel beroepschrift tegen de box 3-heffing de gevolgen van de collectieve uitspraak meenemen. Een man is aangeslagen voor box 3 inzake IB/PVV 2015 tot en met 2018. Zijn bezwaren vallen onder de...

Lees meer
Pro rata btw-aftrek te berekenen met verhuurovereenkomst

Pro rata btw-aftrek te berekenen met verhuurovereenkomst

​ Als de betaalde en overeengekomen huurvergoeding maar ziet op één prestatie, ligt het voor de hand om bij de pro rata btw-aftrek uit te gaan van één prestatie. Voor het realiseren van een kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector hebben...

Lees meer
KO-regeling geldt voor alle ondernemingsactiviteiten samen

KO-regeling geldt voor alle ondernemingsactiviteiten samen

​ Volgens de Hoge Raad moeten alle bedrijfsactiviteiten van de ondernemer voor de toepassing van de kleineondernemersregeling tezamen in aanmerking worden genomen. Een belastingadviseur is voor de omzetbelasting ondernemer. In 2018 heeft hij op zijn woning...

Lees meer
Loon vertrekkende werknemer moet uit NOW-toetsloonsom

Loon vertrekkende werknemer moet uit NOW-toetsloonsom

​ Het loon van een werknemer, die vertrekt zonder dat dit iets te maken heeft met de coronacrisis, moet men uit de toetsloonsom halen om te voorkomen dat de NOW-subsidie onredelijk laag uitpakt. Een bedrijf houdt zich bezig met reclame- en marketingadvies,...

Lees meer
Aanwijzing massaal bezwaar plus over 2017 tot en met 2020

Aanwijzing massaal bezwaar plus over 2017 tot en met 2020

​ De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd waardoor niet-bezwaarmakers tegen de box 3-heffing meedoen in de massaal bezwaar plus-procedure voor de kalenderjaren 2017 tot en met 2020. De Belastingdienst heeft een groot aantal verzoeken om...

Lees meer
Zelfgekweekte goodwill voorkomt overdrachtsbelasting niet

Zelfgekweekte goodwill voorkomt overdrachtsbelasting niet

​ De Hoge Raad bevestigt dat goodwill moet zijn gekocht, wil het een bezitting zijn bij het toetsen of een lichaam kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon. Een bv koopt op 15 december 2016 41% van de certificaten van aandelen in een houdstermaatschappij van...

Lees meer
Inspecteur moet inschakeling postbedrijf bewijzen

Inspecteur moet inschakeling postbedrijf bewijzen

​ Volgens de Hoge Raad moet een inspecteur niet alleen bewijzen dat de aanslagen naar het juiste adres zijn gestuurd. Hij moet ook bewijzen aan welke postvervoerder hij de aanslagen heeft aangeboden. Aan een belastingplichtige zijn met dagtekening 28 juni 2017...

Lees meer
Recht op belastingrente over onterechte box 3-heffing

Recht op belastingrente over onterechte box 3-heffing

​ Wie recht heeft op rechtsherstel in verband met het Kerstarrest, heeft in beginsel ook recht op een vergoeding van belastingrente. Een vrouw is in beroep gegaan tegen de vermogensrendementsheffing over de jaren 2016, 2017 en 2018. Bij zijn oordeel verwijst Hof...

Lees meer
Technische briefing Wet minimumbelasting 2024

Technische briefing Wet minimumbelasting 2024

​ De vaste commissie voor Financiën heeft Staatssecretaris Van Rij verzocht de technische briefing over het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 in de openbaarheid te laten plaatsvinden. De staatssecretaris geeft aan dat dit mogelijk is, maar niet op de geplande...

Lees meer
Door opschortende voorwaarde maar 50% hypotheekrenteaftrek

Door opschortende voorwaarde maar 50% hypotheekrenteaftrek

​ Het opnemen van een ontbindende in plaats van een opschortende voorwaarde in het echtscheidingsconvenant kan het verschil maken tussen wel of geen hypotheekrenteaftrek. Nadat een echtpaar is gescheiden, blijft de vrouw in de echtelijke woning in België wonen. Het...

Lees meer
Terug te geven starterskrediet: geen persoonsgebonden aftrek

Terug te geven starterskrediet: geen persoonsgebonden aftrek

​ Moet een IB-ondernemer een starterskrediet terugbetalen aan het UWV? Zo’n terugbetalingsverplichting is niet op te voeren als een (restant) persoonsgebonden aftrekpost. In 2011 heeft een man van het UWV een starterskrediet van € 20.000 ontvangen. Per 1 januari 2014...

Lees meer
Inspecteur kan toch navorderen bij HT-convenant

Inspecteur kan toch navorderen bij HT-convenant

​ Ondernemers die het convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst hebben gesloten mogen er niet op vertrouwen dat de Belastingdienst de ingediende aangifte zonder correcties oplegt. Verder oordeelt de Hoge Raad dat de oordelen van Hof Arnhem-Leeuwarden over...

Lees meer
Stilzitten dga leidt niet tot fictieve afkoop PEB

Stilzitten dga leidt niet tot fictieve afkoop PEB

​ Hof Den Bosch is van oordeel dat een pensioen in eigen beheer niet fictief is afgekocht als dit pensioen niet tijdig is ingegaan. Voor het prijsgeven van pensioenaanspraken is het enkele stilzitten van de dga onvoldoende. Een dga woont sinds 1992 in België. Hij...

Lees meer
Inspecteur belast vertrekvergoeding in verkeerde jaar

Inspecteur belast vertrekvergoeding in verkeerde jaar

​ Rechtbank Gelderland oordeelt dat het genietingsmoment van een vertrekvergoeding voor de werknemer het moment is waarop hij deze heeft ontvangen. De civiele rechtsverhouding is bepalend voor het fiscale genietingsmoment. Een man is met zijn ex-werkgever...

Lees meer
Besparing van omzetbelasting geen misbruik van recht

Besparing van omzetbelasting geen misbruik van recht

​ Neemt een dga een auto van de bv voor een te lage waarde over? Dan is sprake van een verkapte winstuitdeling. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat die verkapte winstuitdeling niet tot de maatstaf van heffing voor de omzetbelasting behoort. In 2015 heeft een...

Lees meer
Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren weer open

​ Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto willen aanschaffen, kunnen vanaf vandaag weer subsidie daarvoor aanvragen. Als men voldoet aan de voorwaarden kan men voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto € 2.950...

Lees meer
Ondanks drang toekenning legaat erfbelasting verschuldigd

Ondanks drang toekenning legaat erfbelasting verschuldigd

​ Voelt iemand zich gedrongen om een ander, die anders dan als werknemer werkzaamheden voor hem heeft verricht, een legaat toe te kennen? Zelfs dan is de legataris gewoon erfbelasting verschuldigd. Een alleenstaande man heeft een legaat toegekend aan een vrouw die...

Lees meer
Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

Door dga betaalde boeterente is vooruitbetaalde rente

​ Betaalt een dga aan zijn eigen bv boeterente vanwege een vroegtijdige aflossing op zijn hypotheek om zo rentelasten naar voren te halen? Dan is sprake van vooruitbetaalde rente die niet in het jaar van betaling aftrekbaar is. Een man met een eigen woning leent in...

Lees meer
Landelijke landbouwnormen 2022 beschikbaar

Landelijke landbouwnormen 2022 beschikbaar

​ De Landelijke Landbouwnormen 2022 zijn beschikbaar. Hierin staan de normbedragen voor 2021 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor...

Lees meer
Geen OZB vanwege corona

Geen OZB vanwege corona

​ Rechtbank Limburg heeft een OZB-aanslag vernietigd omdat een bioscoop op 1 januari 2021 weliswaar ter beschikking stond, maar niet toegankelijk was voor het publiek en daardoor ook niet geëxploiteerd kon worden als bioscoop. Aan een bioscoop in Maastricht is een...

Lees meer
Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelaties

Verduidelijking regels beoordeling arbeidsrelaties

​ Het kabinet wil de regels rondom de beoordeling van arbeidsrelaties verduidelijken en het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Ook wordt de komende twee jaar gewerkt aan maatregelen en plannen om uiterlijk op 1 januari 2025 het...

Lees meer
Matiging belastingrente eerder uitgebreid naar LB en btw

Matiging belastingrente eerder uitgebreid naar LB en btw

​ Door de overwegingen van de Hoge Raad in het arrest over belastingrente wil staatssecretaris Van Rij het wetsartikel waarmee de inspecteur in rekening gebrachte belastingrente kan minderen eerder voor de loonbelasting en omzetbelasting in werking laten treden. Door...

Lees meer
Geen periodieke uitkering bij vijf afzonderlijke schenkingen

Geen periodieke uitkering bij vijf afzonderlijke schenkingen

​ Ook de Hoge Raad oordeelt dat schenkingen, gedaan bij vijf afzonderlijke notariële akten, samen niet één periodieke uitkering vormen voor de schenkbelasting. Bij vijf afzonderlijke notariële akten van schenking hebben een man en zijn ouders een overeenkomst van...

Lees meer
Uitwerking regeling tegemoetkoming energiekosten MKB

Uitwerking regeling tegemoetkoming energiekosten MKB

​ Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve MKB-bedrijven. Het kabinet kijkt nog of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan de TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei...

Lees meer
Niet-bestaande rechtspersoon leeft niet in spanning

Niet-bestaande rechtspersoon leeft niet in spanning

​ In een periode waarin een rechtspersoon niet bestaat, is bij haar geen sprake van spanning en frustratie als sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. Dus bestaat voor die periode geen recht op een immateriële vergoeding. Een bv is opgericht op...

Lees meer
Motiveer zakelijkheid kosten van drank, diner en theater

Motiveer zakelijkheid kosten van drank, diner en theater

​ De Belastingdienst wil nog wel eens kritisch kijken naar het opvoeren van kosten van alcoholische drank, diners, theaterbezoek en dergelijke als bedrijfskosten. De ondernemer zal de zakelijkheid van deze uitgaven aannemelijk moeten maken. Op 15 augustus 2020 krijgt...

Lees meer
Geen aanvraag STAP-budget mogelijk in januari 2023

Geen aanvraag STAP-budget mogelijk in januari 2023

​ Het kabinet slaat het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over. Er is tijd nodig om maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Dit schrijven de ministers Van Gennip en Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer. Er loopt...

Lees meer
Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

Te veel berekende btw terugvragen als fiscus niets misloopt

​ Heeft een btw-ondernemer te veel btw gefactureerd aan zijn afnemers? Maar bestaat er geen gevaar dat de fiscus belastinginkomsten misloopt? Dan hoeft de ondernemer het te veel berekende bedrag niet af te dragen. Een Oostenrijkse GmbH exploiteert een binnenspeeltuin....

Lees meer
Liever eenmalige beloning dan forse loonsverhoging

Liever eenmalige beloning dan forse loonsverhoging

​ In plaats van een fikse loonsverhoging om de hogere prijzen te compenseren is het beter om met eenmalige beloningen te komen, zeggen de werkgeversorganisaties. De gezamenlijke werkgeversverenigingen AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland presenteerden de...

Lees meer
100% hypotheekrente betaald, slechts 50% aftrek

100% hypotheekrente betaald, slechts 50% aftrek

​ De uitspraak van Rechtbank Noord-Holland benadrukt eens te meer hoe belangrijk het is om afspraken te maken over de betaling van hypotheekrente in de echtscheidingsovereenkomst. Van 2005 tot in 2017 is een vrouw in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest...

Lees meer
Onterecht afwijzen TVL leidt niet tot herziening besluiten

Onterecht afwijzen TVL leidt niet tot herziening besluiten

​ De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 20 september 2022 over het onterecht afwijzen van de TVL-regeling aan een startende ondernemer in Q4 2020 leidt niet tot een herziening van eerdere besluiten. Dit schrijft minister Adriaansens...

Lees meer
Kabinetsreactie evaluatie BOR

Kabinetsreactie evaluatie BOR

​ In het voorjaar van 2023 zal het kabinet bekijken of en welke aanpassingen van de BOR wenselijk zijn. Minister Adriaansens biedt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen aan. Het kabinet kiest er voor de BOR niet af te...

Lees meer
Geen ambtshalve vermindering mogelijk bij late aanslag

Geen ambtshalve vermindering mogelijk bij late aanslag

​ Een verzoek om ambtshalve vermindering moet zijn ingediend binnen vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Als de Belastingdienst een aanslag na deze vijfjaarstermijn oplegt, kan geen ambtshalve vermindering meer...

Lees meer
Aantal cao-codes vervallen in 2023

Aantal cao-codes vervallen in 2023

​ Met ingang van 2023 vervallen een aantal cao-codes. Sommige codes worden vervangen. Op de site van het CBS staat een compleet overzicht. In de lijst staan de cao-codes die met ingang van 2023 (einddatum 31-12-2022) vervallen. Die codes mogen niet meer worden...

Lees meer
Door verkoop deelneming vervalt BOR

Door verkoop deelneming vervalt BOR

​ Voor de vraag of ondernemingsvermogen is verkregen waarop de BOR van toepassing is, is de situatie ten tijde van de schenking beslissend. Draagt een holding kort na de schenking haar volledige ondernemingsvermogen over, dan is de waarde van het ondernemingsvermogen...

Lees meer
Alleen dga-loon netto-inkomen volgens huwelijkse voorwaarden

Alleen dga-loon netto-inkomen volgens huwelijkse voorwaarden

​ Komen huwelijkspartners huwelijkse voorwaarden overeen met een periodiek verrekenbeding? Dan is het belangrijk het begrip inkomen goed te definiëren. Rechtbank Den Haag heeft bepaald dat tot het te verrekenen inkomen van de man alleen de daadwerkelijk van de bv...

Lees meer
Meer subsidie voor duurzame bouwmachines en vrachtwagens

Meer subsidie voor duurzame bouwmachines en vrachtwagens

​ Er is in 2023 € 60 miljoen subsidie beschikbaar voor bouwbedrijven om over te stappen op duurzame bouwmachines, zoals elektrische hijskranen, betonmixers op waterstof en graafmachines op batterijen. Dergelijk bouwmaterieel stoot geen uitlaatgassen uit, en dus ook...

Lees meer
STAP-regeling strenger en strakker

STAP-regeling strenger en strakker

​ De STAP-regeling is erg populair. Om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan neemt minister Van Gennip wel enkele maatregelen. Sinds maart 2022 kunnen mensen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt zich inschrijven voor een STAP-budget. Via STAP kunnen...

Lees meer
BOR voor verhuur van eerder zelf geëxploiteerde onderneming

BOR voor verhuur van eerder zelf geëxploiteerde onderneming

​ Volgens de Hoge Raad heeft Hof Den Bosch terecht tot uitgangspunt genomen dat de BOR voor het voortzettingsvereiste bij lichamen het stakings- en vervreemdingsbegrip uit de Wet IB 2001 volgt. Alleen als de specifieke aard van de BOR daarom vraagt is hierop een...

Lees meer
Verplicht gebruik eHerkenning voor loonheffingen mag

Verplicht gebruik eHerkenning voor loonheffingen mag

​ De Hoge Raad oordeelt dat de overheid in beginsel werkgevers mag verplichten om eHerkenning te gebruiken voor het doen van de aangifte loonheffingen. Een bv heeft geen aangifte loonheffingen gedaan over het tijdvak maart 2020, waarna een naheffingsaanslag is...

Lees meer
Ab-houderschap eindigt pas bij scheiding van tafel en bed

Ab-houderschap eindigt pas bij scheiding van tafel en bed

​ Wie met een ab-houder trouwt in een niet-beperkte gemeenschap van goederen, krijgt in principe de helft van dat aanmerkelijk belang toegerekend. Ook als die persoon feitelijk gescheiden leeft van de ab-houder, maar nog niet heeft verzocht om scheiding van tafel en...

Lees meer
Uiterste aanvraagdatum vaststelling NOW-5 verschoven

Uiterste aanvraagdatum vaststelling NOW-5 verschoven

​ Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een regeling gepubliceerd waardoor de uiterste aanvraagdatum voor de vaststelling van een subsidie die is verleend op grond van de NOW-5 is verschoven van 22 februari 2023 naar 2 juni 2023. Werkgevers die een...

Lees meer
Loonafspraken weer omhoog

Loonafspraken weer omhoog

​ De in oktober gemaakte loonafspraken zijn weer hoger als in de maanden ervoor. Het maandgemiddelde komt uit op 4,7%, de hoogste in veertig jaar. Het gemiddelde voor heel 2023 stijgt naar 3,5%. Dit blijkt uit de maandelijkse cijfers van AWVN. Er zijn in oktober 17...

Lees meer
FE btw kan nasleep hebben voor aansprakelijkheid

FE btw kan nasleep hebben voor aansprakelijkheid

​ Verlaat een vennootschap een fiscale eenheid voor de omzetbelasting? Dan eindigt de hoofdelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de btw-schulden van die fiscale eenheid pas als de Belastingdienst daarover is ingelicht. Een vennootschap is sinds 1 maart 2011...

Lees meer
Vóór huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie

Vóór huwelijk is niet af te zien van partneralimentatie

​ In het zicht van een echtscheiding kunnen echtgenoten overeenkomen dat geen recht op partneralimentatie bestaat, maar niet vóór het huwelijk. Een man en een vrouw hebben vóór hun huwelijk huwelijkse voorwaarden opgesteld. Daarbij zijn zij een nihilbeding...

Lees meer
Fout in toelichting beschikking Whk 2023

Fout in toelichting beschikking Whk 2023

​ In de toelichting bij de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2023, die onlangs is verstuurd, staat een fout in de berekening bij middelgrote werkgevers. In de beschikking zelf is het premiepercentage wel juist berekend. Bij middelgrote...

Lees meer
Gifgroene auto kan veel waard zijn voor BPM

Gifgroene auto kan veel waard zijn voor BPM

​ Het is nog niet zo gemakkelijk om de fiscus ervan te overtuigen dat de kleur van een auto een waarde drukkende factor is voor de BPM. Een kentekenhouder is in bezwaar gegaan tegen naheffingsaanslagen BPM die de Belastingdienst hem heeft opgelegd vanwege de...

Lees meer
Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

Provincies pleiten voor verlaagd btw-tarief streekproducten

​ Het moet aantrekkelijker worden voor consumenten om lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel te kopen. Een verlaging van de btw op biologische en streekproducten kan volgens daarbij helpen. Dat stellen de twaalf Nederlandse provincies in een gezamenlijk rapport. Het...

Lees meer
UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

UBO-register mag van EU-Hof niet openbaar zijn voor publiek

​ Het Hof van Justitie oordeelt dat het te ver gaat om een register met gegevens over uiteindelijk belanghebbenden open te stellen voor de hele bevolking van een lidstaat. Vennootschappen en andere juridische entiteiten in EU-lidstaten zijn verplicht actuele...

Lees meer
Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

Overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders verlengd

​ Uit berichtgeving op de site van SVB blijkt dat de afspraak dat grenswerkers die in België of Duitsland wonen thuis kunnen blijven werken zonder gevolgen voor hun sociale zekerheid tot 30 juni 2023 is verlengd. De huidige afspraak geldt tot 1 januari 2023. In een...

Lees meer
Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

Ook echtgenoten die niet samenwonen zijn fiscaal partners

​ Wonen gehuwden niet samen? Dan zijn zij fiscaal gezien toch fiscaal partners van elkaar. Pas wanneer een van de fiscaal partners een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indient of een verzoek tot scheiding van tafel en bed en een van de partners schrijft zich...

Lees meer
Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

Ook bijzondere beloning voor mannen hoger dan voor vrouwen

​ In 2021 werd per werknemersbaan gemiddeld € 5.250 aan bijzondere beloningen uitgekeerd, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen en winstuitkeringen. Dat is 5,6% meer dan in 2020. Vooral in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening,...

Lees meer
Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

Verhuurde onderneming kan ook geruisloos worden ingebracht

​ De verhuurder van een materiële onderneming, kan de verhuurde onderneming geruisloos in een bv inbrengen. Hof Amsterdam heeft de geruisloze inbreng toegestaan, mits de verhuurder bij de waardeontwikkeling van zijn onderneming belang blijft houden. Een ondernemer...

Lees meer
Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

Hoge Raad verkort periode berekening belastingrente

​ De Hoge Raad vindt het niet aanvaardbaar dat de Belastingdienst de belastingrente berekent over een periode waarin de Belastingdienst al heeft beschikt over dat belastingbedrag. De belastingrenteregeling in de AWR wijkt daardoor af van de renteverzuimregeling en dat...

Lees meer
Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

Bewijslast voor toepassing 2%-tarief OVB bij verkrijger

​ In 2020 is het tarief voor de overdrachtsbelasting 2% als de onroerende zaak bestemd is om als woning te dienen. Bij verkrijging van een onroerende zaak rust op de verkrijger de bewijslast dat de verkregen onroerende zaak ten tijde van de verkrijging naar zijn aard...

Lees meer
Steeds meer personeel reist eersteklas

Steeds meer personeel reist eersteklas

​ Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om hun personeel eersteklas per trein te laten reizen. Redenen zijn de steeds vollere treinen en de krappe arbeidsmarkt. Dat dit wat extra kost, maakt werkgevers niet uit. BNR heeft gegevens hierover opgevraagd bij...

Lees meer
Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

Geen wijziging in bouwkundige constructie, geen nieuwbouw

​ In een recent arrest licht de Hoge Raad het begrip ‘in wezen nieuwbouw’ voor de omzetbelasting nader toe. Uitsluitend wijzigingen in de bouwkundige constructie kunnen leiden tot ‘in wezen nieuwbouw’. Op 14 december 2018 koopt een S.À R.L. een ongebruikt hotelgebouw....

Lees meer
Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022

​ De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd. Er zijn diverse verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd. Het gaat onder andere om de volgende aanpassingen: Nieuwe renseigneringsverplichting voor...

Lees meer
Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

Aanlevering gegevens uitbetaalde bedragen aan derden wijzigt

​ Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop men de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden (IB 47) kan aanleveren. Vanaf die datum moet ook het BSN weer worden aangeleverd. Voor het aanleveren van de gegevens voor uitbetaalde bedragen aan derden (nieuwe...

Lees meer
Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

Geen aanmerkelijk belang? Geen aftrek borgstellingsverlies!

​ De afwaardering van een regresvordering die verband houdt met borg staan voor schulden is geen verlies uit terbeschikkingstelling als borgsteller geen aanmerkelijk belang meer heeft in de bv. Op 14 augustus 2008 heeft een man een overeenkomst van borgtocht gesloten...

Lees meer
Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

Gebruik gereconstrueerde rittenregistratie toch toegestaan

​ Uit een zaak voor Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat het gebruik van een achteraf opgestelde rittenregistratie soms toch is toegestaan. De Belastingdienst past op het fiscale loon van een dga een correctie toe van € 17.125 vanwege het privégebruik van de auto van...

Lees meer
(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

(Verbruiks)drempel voor compensatie energiekosten MKB omlaag

​ De drempel voor MKB-bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening gaat omlaag. Bedrijven komen in aanmerking voor de tegemoetkoming als ze ten minste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Ook heeft de...

Lees meer
Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

Harde eis voor btw-aftrek op basis van werkelijk gebruik

​ Een btw-ondernemer mag de aftrekbare voorbelasting alleen berekenen op basis van werkelijk gebruik als dat gebruik nauwkeurig is vast te stellen. Dat deze methode nauwkeuriger is dan de pro rata-methode op basis van omzetverhouding, is op zich onvoldoende. Binnen...

Lees meer
Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

​ De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd. In de nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Opvallend is de mogelijkheid om vanaf 2023 het toegepaste...

Lees meer
Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

Pas kostenaftrek na stopzetten opting-in verklaring

​ Een arbeidskracht die heeft gekozen voor opting-in en die kosten in mindering wil brengen op resultaat uit overige werkzaamheden, moet daarvoor eerst de opting-in beëindigen. Hof Arnhem-Leeuwarden moet beoordelen of een gemeenteraadslid over de jaren 2014–2016 een...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Fiscale Eindejaarstips 2022/2023

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2023, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2023

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Veel voorstellen zijn al eerder aangekondigd, bijvoorbeeld in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota. De special is verdeeld in de...

Lees meer
Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Fiscale Eindejaarstips 2021/2022

Met het jaareinde in zicht, is dit een mooi moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2022, terwijl andere zaken juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen. In ieder geval zijn er diverse...

Lees meer
Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

Prinsjesdagspecial Belastingplan 2022

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen COVID-19; - maatregelen ondernemingen; - maatregelen werkgever; -...

Lees meer
Punt & Van de Weerdt