Bel ons Stuur een mail Klantenportaal Naar klantenportaal

​Als sprake is van een onzakelijke lening, kan de schuldeiser de lening niet ten laste
van de winst afwaarderen. Bij een bijzondere omstandigheid, is afwaardering van een
lening wel mogelijk.

Een bv (hierna: bv1) maakt onderdeel uit van een groep. De aandeelhouder van bv1 heeft
ook nog 50% van de aandelen in een andere bv (hierna: bv2). De groep houdt zich bezig
met de exploitatie van onroerende zaken. Per 1 oktober 2013 heeft de huisbankier een
verlengingsvoorstel voor de financiering van bv2 gedaan. Een voorwaarde voor de verlenging
is dat bv1 een deel van de uitstaande leningen van de huisbankier herfinanciert voor
€ 1,1 miljoen en bv2 hiermee de huisbankier deels aflost. Bv1 verstrekt in dat kader
aan bv2 een lening van € 1,1 miljoen. Bv2 is op 23 mei 2016 ontbonden. Bv1 waardeert
haar vordering op bv2 in 2014 en 2015 af met € 1,05 miljoen ten laste van de winst.
De inspecteur gaat hier niet mee akkoord.
Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of de bv1 de vordering op bv2 ten
laste van de winst kan afwaarderen. Volgens de rechtbank heeft bv1 een onzakelijke
lening verstrekt aan bv2. Vaststaat dat de huisbankier van de groep niet bereid was
de lening van € 1,1 miljoen te continueren, ook niet tegen andere voorwaarden. Ook
een andere bank zal waarschijnlijk onder dezelfde omstandigheden een dergelijke financiering
niet willen verstrekken. Verder heeft bv1 geen zekerheden bedongen. Dat alles maakt
de lening onzakelijk.
Geen bijzondere omstandigheden die lening zakelijk maken Er is geen sprake van een onzakelijke lening als er een bijzondere omstandigheid
is als rechtvaardigingsgrond. Bv1 stelt dat zij de lening wel moest verstrekken aan
bv2, omdat anders de huisbankier ook bij bv1 de leningen had kunnen opeisen. De rechtbank
constateert echter dat bv1 een rekening-courantvordering op haar aandeelhouder had
en die aandeelhouder voldoende liquide middelen had om die rekening-courantvordering
daadwerkelijk af te lossen. Bv1 heeft daardoor een alternatieve financieringsmogelijkheid
en is niet geheel afhankelijk van de huisbankier. De rechtbank oordeelt daarom dat
de uitzondering niet van toepassing is. De lening van bv1 aan bv2 is onzakelijk. De
afwaardering kan niet ten laste van de winst worden gebracht.
Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 07-09-2023 (gepubl.13-10-2023). 

Punt & Van de Weerdt